Personen met spraak-, taal-, stem- en gehoorproblemen ervaren beperkingen in hun communicatieve participatie. De logopedist heeft als doel deze problemen te verminderen en maakt hiervoor gebruik van uiteenlopende diagnostiek en behandeling. Er ontbreekt echter een bruikbaar instrument om het construct communicatieve participatie te evalueren. Tegelijkertijd ontbreekt er een methode om de logopedische behandeling in te richten rondom communicatieve participatie doelen van de cliënt. In het kader van persoonsgerichte en waardegedreven zorg, waarbij de keuze en autonomie van de cliënt centraal staat, is er noodzaak voor dergelijke instrumenten en methodes (Baylor et al., 2020).

In project COPE richten we ons op het meten van communicatieve participatie en het ontwikkelen van bruikbare tools voor het stellen van doelen gericht op communicatieve participatie. Dit gebeurt door middel van volgende doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van een communicatieve participatie item bank om communicatieve participatie van kinderen en adolescenten toegankelijk te meten.
  2. Het ontwikkelen een doelstellingmethode als middel om samen participatiegerichte doelen voor de cliënt op te stellen.

Het communicatievriendelijk maken van methodieken en tools voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn. Producten zijn communicatievriendelijk als ze zijn aangepast aan de communicatieve mogelijkheden van de cliënt en de cliënt in staat stellen zonder veel moeite of tijd de inhoud te begrijpen en hier betrouwbaar en valide naar te handelen. 

Aanpak

Bij de ontwikkeling van de vragenlijst, gericht op het meten van communicatieve participatie, zullen verschillende onderzoeksmethodieken met elkaar gecombineerd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de COSMIN Risk of Bias checklist (Mokkink, 2018).

Content validiteit
Middels kwalitatieve onderzoeksmethoden, gecombineerd met literatuuronderzoek zullen vragen opgesteld worden die het construct ‘communicatieve participatie’ meten. Om de content validiteit van de vragenlijst te onderzoeken zullen de vragen worden voorgelegd aan logopedisten en aan cliënten.

Psychometrische eigenschappen
De vragenlijst zal worden afgenomen bij een grote groep cliënten (n>1000). De psychometrische eigenschappen van de vragenlijst worden getoetst middels een Item Respons Theorie (IRT). Middels de IRT kan voor elk item individueel bepaald worden hoeveel deze bijdraagt aan het meten van het construct communicatieve participatie (Embretsen & Reise, 2000).

Van de vragenlijst zal een Computer Adaptieve Test gemaakt worden, waarbij in slechts enkele vragen gemeten kan worden in hoeverre iemand beperkt wordt in communicatieve participatie. De computer bepaalt op basis van het antwoord van de patiënt welke vervolgvraag er gesteld moet worden. In het ontwikkelproces van de doelstellingsmethodiek wordt gebruik gemaakt van user-centered design. Hierbij
staan de eindgebruikers, cliënten en logopedisten, centraal. In de eerste fase wordt middels observaties en interviews in kaart gebracht hoe het doelen stellen in de praktijk nu verloopt. Verder brengen we de wensen, ideeën en knelpunten in kaart op het gebied van samen opstellen van participatiegerichte doelen. Samen met bestaande literatuur en methodes vormt dit een conceptueel model. Dit wordt het vertrekpunt voor de tweede fase van het onderzoek. In de tweede fase wordt middels co-design en stappen van interventie ontwikkeling een prototype van een doelstellingsmethodiek ontworpen. Deze wordt getest in praktijktesten waarbij ook gezocht wordt naar aanknopingspunten voor brede implementatie.

Literatuur

  • Baylor C., Darling-White M. Achieving Participation-Focused Intervention Through Shared Decision Making: Proposal of an Age- and Disorder-Generic Framework. Am J Speech Lang Pathol. (2020) Aug 4;29(3):1335-1360. doi: 10.1044/2020_AJSLP-19-00043.
  • Embretsen SE, Reise SP. Item Response Theory for psychologists. New York: Psychology Press; 2000
  • Mokkink, L. B., de Vet, H. C. W., Prinsen, C. A. C., Patrick, D. L., Alonso, J., Bouter, L. M., Terwee, C. B. COSMIN Risk of Bias checklist for systematic reviews of Patient-Reported Outcome Measures. Quality of Life Research (2018). https://doi.org/10.1007/s11136-017-1765-4