Samenvatting

Ouderbetrokkenheid in het SBO is minder dan in het reguliere basisonderwijs. De overheid stimuleert ouderbetrokkenheid bij het schoolproces van kinderen. Logopedische behandeling maakt deel uit van dit schoolproces op het SBO. Wanneer ouders een vertaalslag kunnen maken van de logopedische behandeling naar de thuissituatie, bevordert dit de prestaties van het kind.

Door middel van interviews met vier logopedisten, werkzaam op het SBO, zijn de factoren voor ouderbetrokkenheid in kaart gebracht.
De logopedisten noemen ‘de drempel laag houden’ en communicatie tussen de ouders en de logopedist als één van de belangrijkste factoren voor ouderbetrokkenheid. Belemmerende factoren zijn enerzijds dat veel kinderen van ouders uit laag sociaal economische milieus het SBO bezoeken. Anderzijds is er het feit dat veel SBO scholen een regiofunctie hebben.

De verkregen informatie uit de literatuur en de interviews geeft aanleiding om onder andere de volgende aanbevelingen voor een logopedist op het SBO te adviseren: wees laagdrempelig naar ouders toe, nodig ouders uit voor het bijwonen van één of meerdere behandelingen van hun kind, en sluit aan bij informatiedagdelen en koffieochtenden. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een beperkte onderzoeksgroep.


1448 Weergaven
92 Downloads
Log in
Een kind op het speciaal basisonderwijs (SBO) vereist specifieke zorg, waar-onder logopedie (Cox, Nannes & Schulte, 2011). Dit onderzoek richt zich op ouderbetrokkenheid bij de logopedische behandeling van kinderen op het SBO.

Ouderbetrokkenheid in het (regulier en speciaal) basisonderwijs

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de definitie van Smit, Driessen, Sluiter en Brus (2007): ‘Onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis (bijvoorbeeld voorlezen) en op school (bijvoorbeeld rapportbesprekingen voeren met leerkracht)’. Het is belangrijk om zowel naar het perspectief van ouders te kijken: welke bijdrage kunnen ouders leveren en welke behoefte hebben ouders, als naar het perspectief van school: hoe is de ontvankelijkheid van de school en welke bijdrage kan zij leveren (Cijvat en Voskens 2008).

Hedendaagse ouders zijn steeds meer betrokken bij het onderwijs van hun kind (Cijvat & Voskens, 2008); dit wordt ook gestimuleerd door de overheid die meer verantwoordelijkheid bij ouders neerlegt (de Bruin, vd Linden, vd Vegt & vd Aa 2012). Betrokken ouders bevorderen leerprestaties, gedrag en werkhouding van hun kinderen (de Bruin et al. 2012; Dearing et al. 2004; Spann, Kohler & Soenksen 2003). Dit positieve effect is aanwezig bij

Literatuurlijst

 1. Algemene vereniging schoolleiders. (2006). Functiewaarderingen logopedist. Geraadpleegd op 27 maart,2014 van http://www.avs.nl/sites/default/files/documenten/artikelen/ajax/Logopedist.pdf
 2. Berden, C. & Kok, L. (2012). De waarde van logopedie: De kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak-/taalstoornissen. Seo economisch onderzoek, 69 .
 3. Blok, H. & Peetsma, T. (2006). Onderwijs op maat en ouderbetrokkenheid. Deelrapport 2: De positie van ouders in de samenwerkingsverbanden . Amsterdam: WSNS SCO-Kohnstamm Instituut. Geraadpleegd op http://www. kohnstamminstituut-uva.nl/pdf_documenten/Deelrapport%202%20definitief1.pdf
 4. Cijvat, I. & Voskens, C. (2008). Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs deel 1 . Amersfoort: CPS. Geraadpleegd op http://www.cps.nl/publicaties/1401/alle-publicaties/2226/eenonderzoek-naar-de-rol-van-ouders-in-het-primair-onderwijs
 5. Cox, Ma, E. Nannes, R., & Schulte, M. (2011). Logopedie in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs . Woerden: Nederlands Vereniging Logopedie en Foniatrie. Geraadpleegd op https://www.logopedie.nl/ bestanden/nvlf/webwinkel/Artikelen/position_paper_onderwijs_en_speciaal_onderwijs.pdf
 6. De Bruin, G., van de Linden, J., van de Vegt, A. & van der Aa, R. (2012). Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo . Rotterdam/Utrecht: Ecorys/Oberon. Geraadpleegd op http://www.rijksoverheid.nl/documentenen-publicaties/rapporten/2012/09/27/monitor-ouderbetrokkenheid-in-het-po-vo-en-mbo-meting-2012.html
 7. Dearing, E., McCartney, K., Weiss, H.B., Kreider, H. & Simpkins, S. (2004). The promotive effects of family educational involvement for low-income children’s literacy. Journal of School Psychology, 42 , 445-460.
 8. Driessen, G., Smit, F & Sleegers, P. (2004). Parental Involvement and Educational Achievement. British Educational Research Journal, 31 (4), 509-532.
 9. Goorhuis, S.M. & Schaerlaekens, A.M. (2008). Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie. Bij Nederlandssprekende kinderen . Utrecht: De Tijdstroom.
 10. Julien, M. (2012). Meertalige kinderen met een logopedisch probleem: Hoe ga je met ze om? Signaal. 79 , 12-25.
 11. Menheere, A. & Hooge, E. (2010). Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Een literatuurstudie naar de betekenis van ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen . Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Hogeschool Amsterdam. Geraadpleegd op http://www.hva.nl/kenniscentrum-doo/wp-content/ uploads/2012/04/nr.-05-Ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-def.pdf
 12. Merlo, L.J., Bowman, M. & Barnet, D. (2007). Parental Nurturance Promotes Reading Acquisition in Low Socioeconomic Status Children. Early Education and Development, 18 (1), 51-69.
 13. Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie. (2008) Logopedie op school. Geraadpleegd op 2 april, 2014 van http://www.achmeazorg.nl/paramedici/Downloadlijst/Logopedie/Logopedie%202011/Logopedie_ op_school_notitie_NVLF.pdf > Roedig, A. (2013). Laagopgeleide beroepsbevolking 2011. Geraadpleegd op 12 april, 2014 van http://www.
  zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/sociale-omgeving/ses/laagopgeleide-beroepsbevolking/#breadcrumb
 14. Smeets, E. (2007). Speciaal of apart. Onderzoek naar de omvang van het speciaal onderwijs in Nederland en andere Europese landen . Nijmegen: Radboud Universiteit ITS. Geraadpleegd op http://its.ruhosting.nl/ publicaties/pdf/r1732.pdf
 15. Smit, F., Driessen, G., Sluiter, R. & Brus, M. (2008 ). Ouders en innovatief onderwijs. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op scholen met vormen van ‘nieuw leren’ . Nijmegen: Radboud Universiteit ITS. Geraadpleegd op http://vrij-natuurlijk.nl/wp-content/uploads/2010/09/ouderparticipatie.pdf
 16. Smit, F., Driessen G., Sluiter, R. & Brus, M. (2007). Ouders, scholen en diversiteit. Ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen . Nijmegen: Radboud Universiteit ITS. Geraadpleegd op http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/ rapporten/2007/11/01/onderzoek-ouders-scholen-en-diversiteit/rapport-ouders-scholen-en-diversiteit.pdf
 17. Smit, F., Sluiter, R. & Driessen, G. (2006). Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief . Nijmegen: Radboud Universiteit ITS. Geraadpleegd op http://www.oudersbijdeles.nl/download/publication/ literatuurstudie_ouderbetrokkenheid_internationaal1.pdf
 18. Spann S.J., Kohler F. W. & Soenksen, D. (2003). Examining Parents’ Involvement in and Perceptions of Special Education Services: An Interview with Families in a Parent Support Group. Focus on autism and other developmental disabilities, 18 (4), 228–237.
 19. Van der Wolf, K., & Beukering, K. (2001). Working with challenging parents within the framework of inclusive education In F. Smit, K. van der Wolf & P. Sleegers (Eds.), A bridge to the future. Collaboration between parents, schools and community (pp. 149-156). Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.