Samenvatting

Bezuinigingen bij gemeenten en scholen op screening en behandeling van logopedische klachten hebben mogelijk geleid tot een verandering van de-cliëntenpopulatie bij de vrijgevestigde logopedist. In dit onderzoek wordt gekeken naar verandering in leeftijd en het aantal kinderen dat jaarlijks start met een behandeling bij de vrijgevestigde logopedist. Ook is gekeken naar de omvang van de behandeling. Hiervoor zijn declaratiegegevens over de jaren 2008-2012 van 33 logopediepraktijken in Nederland geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de totale groep kinderen en naar kinderen die behandeld werden voor een taalontwikkelingsstoornis of een articulatiestoornis. Het totaal aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen die jaarlijks startten met een behandeling bij de -logopedist is niet veranderd in de afgelopen jaren. Wel is het totaal aantal kinderen dat onder behandeling was bij de logopedist jaarlijks toegenomen.Deze toename lijkt dus te komen doordat kinderen langer in behandeling -blijven en niet omdat er jaarlijks meer nieuwe kinderen starten met een behandeling. Deze trend is met name zichtbaar in de groep kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Verder blijkt dat kinderen die op jongere leeftijd beginnen met een behandeling voor een taalontwikkelingsstoornis of een articulatiestoornis -gedurende een langere periode behandeld worden dan kinderen die op latere leeftijd starten met een behandeling.


341 Weergaven
4 Downloads
Log in
Schattingen van de prevalentie van het aantal kinderen in Nederland met spraaktaal problemen lopen uiteen van 5 tot 20% (Sluijmers & Ter Horst, 2005; Cox, -Nannes & Schulte, 2011a). Het vroegtijdig signaleren van spraak-taalproblemen is een onderdeel van preventieve logopedie. Preventieve logopedie kan worden ingezet op consultatiebureaus, kinderdagverblijven, voorscholen, peuterspeelzalen en basisscholen voor zowel regulier als speciaal basisonderwijs. Hierbij wordt advies gegeven aan de omgeving van het kind over het omgaan met een spraak-taalprobleem en wordt, indien nodig, doorverwezen naar een vrijgevestigde logopedist (Cox et al., 2011a). Door een kind tijdig te verwijzen naar een vrijgevestigde logopedist kunnen spraak-taalproblemen vroegtijdig behandeld worden. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) stelt dat het starten van de behandeling op jonge leeftijd vaak korter en effectiever is dan op latere leeftijd (NVLF, 2011). Een kosten/baten analyse van SEO Economisch Onderzoek (Berden & Kok, 2012) geeft aan dat de behandeling van spraak-taalproblemen resulteert in kostenbesparing in het speciaal onderwijs en een hogere kwaliteit van leven van ouders en kinderen. Uit een gerandomiseerd onderzoek (Van Agt, Van der Hege, De Ridder-Sluiter, Verhoeven & De Koning, 2007) blijkt dat screening voor taalontwikkelingsstoornis-sen op jonge leeftijd (twee jaar) resulteert in een afname van het aantal kinderen dat speciaal onderwijs nodig heeft op achtjarige leeftijd.

Kinderen in het speciaal onderwijs krijgen vaak begeleiding van een logopedist. Hierbij richt de logopedist zich op het behandelen van logopedische stoornissen die invloed hebben op het volgen van onderwijs door het kind (Cox, Nannes & Schulte, 2011b). Logopedisten die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs of de preventieve logopedie zijn vaak in dienst van de gemeente of een school (NVLF, 2013). Sinds het begin van de economische crisis in 2008 zijn steeds meer gemeenten en scholen gaan bezuinigen op logopedie. Een mogelijk gevolg van deze bezuinigingen is dat het behandeling van logopedische stoornissen die voorheen vergoed werd uit het schoolbudget, nu ten laste komt van de logopedie in de eerste lijn, vergoed vanuit de zorgverzekering (Cox et al., 2011a; Cox et al., 2011b). Uit eerder onderzoek blijkt dat gedurende 2008-2012 in verhouding steeds meer kinderen in de leeftijdsgroep van 8-16 jaar behandeld werden en steeds minder in de leeftijdsgroep van 4-7 jaar (Verberne, Swinkels & Veenhof, 2014). Dit zou een gevolg kunnen

Literatuurlijst

  1. Berden, C. & Kok, L. (2012). De waarde van logopedie: de kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak-/taalstoornissen. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.
  2. Cox, E.,Nannes, R.& Schulte, M. (2011a). Preventieve logopedie. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  3. Cox, E., Nannes, R.& Schulte, M. (2011b). Logopedie in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  4. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. (2004). Handreiking ICIDH-Logopedie. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
  5. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (2011). Bezuinigen op preventieve logopedie funest voor één op de tien kinderen. Verkregen op 13 mei 2014 op www.nvlf.logopedie.nl
  6. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.(2013). Beroepsprofiel logopedist. Woerden: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
  7. Sluijmers, J. & Ter Horst, H.(2005). Reactie van vakgroep logopedie van GGD-NL op het TNO-rapport “Signalering van spraaktaal-ontwikkelingsstoornissen bij kleuters”
  8. Van Agt, H.M., Van der Stege, H.A., De Ridder-Sluiter, H., Verhoeven, L.T. & De Koning, H.J. (2007). A clusterrandomized trial of screening for language delay in toddlers: effects on school performance and language development at age 8. Pediatrics, 120(6), 1317-25.
  9. Verberne, L.D.M.., Swinkels, I.C.S., &Veenhof, C.(2014). Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012en trendcijfers 2008-2012. Utrecht: Nivel.
  10. Zorginstituut Nederland. (2014). Zorgcijfersdatabank. Verkregen op 22 april 2014.