Samenvatting

In dit artikel wordt aan de hand van een casus ingegaan op de diagnostiek en de behandeling van de fonologie bij meertalige kinderen en de toepasbaarheid van de Speakaboo App daarbij. De Speakaboo App is in deze casus gebruikt om een indruk te krijgen van de Turkse spraakontwikkeling, zodat er meer inzicht verkregen kan worden over de aard van de spraakproblemen. Ook wordt bekeken in hoeverre logopedische behandeling nodig is, en of de spraakproblemen nog passend zijn bij de meertalige ontwikkeling. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de resultaten van de Speakaboo App gebruikt kunnen worden bij de analyse van de fonologische problematiek en op welke manier de behandelend logopedist de behandeling kan vormgeven. Hierbij worden ook suggesties gegeven voor een meertalige aanpak.


1193 Weergaven
30 Downloads
Log in
Hoe bepaal je bij een meertalig kind, bij wie een andere taal dan het Nederlands dominant is, of logopedische behandeling nodig is? Als logopedische behandeling wenselijk is, hoe bepaal je dan je behandeldoelen? Dit zijn vragen die steeds meer logopedisten bezighouden maar waar -ook internationaal gezien- nog weinig over gepubliceerd is. Op veel audiologische centra wordt bij de diagnostiek van fonologische problemen gebruik gemaakt van de Speakaboo App. Door middel van een benoemtaak kan op woordniveau de fonologie en spraak in meerdere talen worden onderzocht.

In dit artikel wordt ingegaan op de diagnostiek en de behandeling van de fonologie bij meertalige kinderen en de toepasbaarheid van Speakaboo daarbij. Aan de hand van een casus worden mogelijkheden aangedragen voor de behandeling van de fonologie, waarbij ook rekening gehouden wordt met de moedertaal van het kind. De casus is deels gebaseerd op het onderzoek van een ‘echt’ kindje, wat betreft het foutenpatroon in het Turks. Verder is de gevalsbeschrijving verzonnen. Wij zijn benieuwd hoe collega’s kijken naar de voorgestelde aanpak van diagnostiek en behandeling.

Metin

Metin is een Turkse jongen van 3;10 jaar. Hij is op verzoek van de behandelend logopedist en de peuterspeelzaal aangemeld bij het audiologisch centrum. Op de peuterspeelzaal praat Metin nog niet of nauwelijks, ook niet met de Turkstalige kinderen in de groep. Het is niet duidelijk of hij de leidsters goed begrijpt. Hij is een beetje eigenwijs en gaat vaak, rustig spelend, zijn eigen gang. Andere Turkse kinderen in de

Literatuurlijst

 1. Beers, M. (1995). The Phonology of Normally developing and Language- Impaired Children. (Phd Dissertation, University of Amsterdam, Amsterdam)
 2. Crosbie, S., Holm, A. & Dodd, B. (2005). Intervention for children with severe speech disorders. A comparison of two approaches. International Journal of Language & Communication Disorders, 40 (4), 467-491. doi: 10.1080/13682820500126049
 3. Ebert, K., Kohnert, K., Pham, G., Disher, J.,& Payesteh, B. (2014). Three treatments for bilingual children with primary language impairment : Examining cross- linguistic and cross-domaineffects. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57, 172–186. doi:10.1044/1092-4388
 4. Gerrits, E., Beers, M., Bruinsma, G., en Singer, I. (2017) Handboek taalontwikkelingsstoornissen. Muiderberg: Coutinho.
 5. Gildersleeve-Neumann, C. & Goldstein, B.A. (2015) Cross linguistic generalization in the treatment of two Spanish-English bilingual children with speech sound disorders. International Journal of Speech Language Pathology, 17 (1), 26-40. doi: 10.3109/17549507.2014.898093
 6. Julien, M. (2008). Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.
 7. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (2017). Richtlijn logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen. Geraadpleegd via https://www.nvlf.nl/stream/richtlijn-tos-versie-20171016.pdf
 8. Simea (2016). Handreiking meertaligheid TOS. Geraadpleegd via http://www.simea.nl/dossiers/si166289-simea-handreikingmeertaligheid- tos.pdf
 9. Thordardottir,E. (2010). Towards evidence-based practice in language intervention for bilingual children. Journal of Communication Disorders, 43, 523–537. doi:10.1016/j.jcomdis.2010.06.001.
 10. Topbaʂ, S. (2012). Bağlam İçi Anlaşılabilirlik Ölçeği: Türkçe: gebaseerd op Intelligibility in Context Scale (ICS) Geraadpleegd op 4 augustus 2016 via http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/400022/ICS-Turkish.pdf
 11. Verbeek, L. & Zijden-Holstvoogd, L. van der (z.d.). Turks. Geraadpleegd op 13 december 2016 via http://www.speakaboo.io/resources