Samenvatting

In dit verslag wordt het NetQues-project beschreven. NetQues is de afkorting voor Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe. In NetQues werkten 65 instituten die studenten opleiden tot logopedist en overkoepelende organisaties van logopedisten uit 27 EU landen, aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Turkije samen. Door drie enquêtes uit te voeren werd een overzicht gevormd van de diversiteit en de huidige staat van logopedie-opleidingen binnen Europa. Daarnaast werd vastgesteld welke competenties een beginnend logopedist dient te bezitten. Tenslotte is beschreven hoe de situatie in Nederland zich verhoudt tot die in Europa, en hoe binnen ons land met de resultaten van NetQues omgegaan zal worden door de logopedie-opleidingen.


505 Weergaven
21 Downloads
Log in
Internationalisering is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij. Wereldwijd blijft de vraag naar kwalitatief goed hoger onderwijs groeien en een internationaal perspectief is daarbij noodzakelijk (VSNU, 2014). Zo benadrukken de Europese ministers dat internationale mobiliteit van werknemers van belang is voor de economie van Europa. Echter een simpele procedure voor diploma-erkenning als een logopedist in een ander EU-land wil gaan werken is er niet. De Europese ministers van onderwijs (2009, 2014) wijzen op de voordelen van internationale mobiliteit voor studenten en docenten. Het blijkt dat studenten die een periode in het buitenland studeren of stage lopen eerder aan een baan komen na de studie. Daarnaast beschikken zij over meer generieke competenties, zoals interculturele competentie, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Dit onderstreept minister Bussemaker in haar visiebrief aan de tweede kamer over internationalisering in het HO en MBO (15 juli 2014).

De afgelopen 25 jaar heeft de CPLOL informatie verzameld over de logopedie-opleidingen in Europa. Hieruit blijkt dat er veel variatie is ten aanzien van opleidingsniveau, vorm en taal. Er bestaat geen eenduidigheid over de minimale eisen waaraan een startend logopedist moet voldoen. Dit betekent dat de kwaliteit van de logopedische zorg die een patiënt geboden wordt, verschilt tussen EU-landen. De Europese Unie (EU) heeft methoden ontwikkeld om opleidingen in het hoger onderwijs te vergelijken in Europa, zoals vastgesteld in de Bologna-verklaring (EHEA, 1999). Hierin zijn aanbevelingen gegeven voor de ontwikkeling van een eenduidige opleidingsstructuur in Europa ten aanzien van de opleidingen tot bachelor-master-doctor. Vervolgens is door het European Higher Education Area het European Qualifications Framework (EQF) for lifelong learning ontwikkeld (EHEA, 2005).

Om in Europa meer eenduidigheid te ontwikkelen waaraan de startend logopedist zou moeten voldoen, is in 2010 het NetQues-project van start gegaan. NetQues is de afkorting van Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes – in Speech and Language

Literatuurlijst

 1. Bussemaker, J., 2014. De wereld in: Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo. Den Haag, 15 juli 2014. geraadpleegd op 9 september 2014 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/ kamerstukken/2014/07/15/kamerbrief-over-internationale-dimensie-van-hoger-onderwijs-en-middelbaarberoepsonderwijs/kamerbrief-over-internationale-dimensie-van-hoger-onderwijs-en-middelbaarberoepsonderwijs.pdf
 2. Commission of the European Communities, 2009. Final Green Paper: Promoting the learning mobility of young people. Brussel 8.7.2009 COM 329. geraadpleegd op 9 september 2014 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2009:0329:FIN:EN:PDF
 3. European Commission, 2014. The Erasmus Impact Study. Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions. EAC-2012-0545 geraadpleegd op 21 oktober 2014 http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
 4. European Higher Education Area, 1999. The Bologna declaration of 19 June 1999. Joint declaration of the European ministers of Education. http://www.ehea.info/Uploads/about/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf geraadpleegd 9 september 2014
 5. European Commission, 2005. European Qualification Framework for lifelong learning. http://www.euvetsupport. eu/?id=150 geraadpleegd 21 oktober 2014
 6. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (2013) Beroepsprofiel Logopedist, mei 2013
  NetQues project Report Speech and Language Therapy Education in Europe: United in Diversity (2013) CPLOL Project No. 177075-LLP-1-2010-1-
 7. FR-ERASMUSENWA, geraadpleegd op 3 maart 2014 http://www.netques. eu/?page_id=1051.
  SRO-L (2005). Compass, competentieprofiel logopediestudent. Utrecht: SRO-L.
 8. Vereniging Hogescholen en Vereniging van Universiteiten (VSNU), 2014. Gezamenlijke visie internationaal. Den Haag, mei 2014. Geraadpleegd op 21 oktober 2014 http://www.vereniginghogescholen.nl/publicaties-enverenigingsafspraken/
  publicaties-gesorteerd-op-verschijningsjaar-1/2014-1/2057-gezamenlijke-visieinternationaal-
  vereniging-hogescholen-vsnu-1/file

Websites

 1. http://www.nvao.net/page/downloads/NQF_Dutch_National_Qualifications_Framework.pdf
 2. http://www.nvao.net/titulatuur_nl
 3. http://www.unideusto.org/tuningeu/

Disclaimer van de Europese Commissie: deze publicatie geeft alleen de visie van de auteurs weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor welk gebruik dan ook van de informatie uit dit artikel.