Op 1 januari 2022 treedt de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, waaronder logopedisten.

Het ministerie van VWS wil dat alle zorgaanbieders jaarlijks inzicht gaan geven in hun financiën, om zich zo maatschappelijk te verantwoorden. Daarnaast krijgen grotere aanbieders te maken met een vergunningsplicht en een verplichte interne toezichthouder. Wat je precies moet doen is afhankelijk van het aantal zorgverleners werkzaam in de praktijk, de rechtsvorm en de omzet.

Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. 

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vind je veel achtergrond informatie over de Wtza en een handig Stroomschema Wtza.

Meldplicht

Voor zorgverleners die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt een meldplicht. De meldplicht geldt voor zorgverleners die reeds zorg verlenen, zorg willen gaan verlenen of zorg laten verlenen.

Het doel van deze meldplicht is om het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders effectiever vorm te geven. Daarnaast heeft de meldplicht als doel dat nieuwe zorgaanbieders vooraf kennis hebben genomen van de eisen die gelden vanaf het moment waarop zij zorg gaan verlenen.

  • Bestaande praktijken/zorgverleners

Reeds bestaande zorgverleners moeten binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de wet voldoen aan de meldplicht. Dit betekent dat deze zorgverleners uiterlijk 30 juni 2022 aan deze meldplicht moeten hebben voldaan.

Praktijkhouders en logopedisten die werken als ZZP´er, moeten zich melden. Logopedisten in loondienst hoeven zich niet te melden.

In het LRZA (Landelijk Register Zorgaanbieders) kun je checken of de praktijk ingeschreven staat.

Je kunt nu al bekijken of je gegevens goed in het KvK en AGB-register staan. Deze gegevens worden overgenomen voor het LRZA.

Als jouw organisatie nog niet in dit register staat of niet (op tijd) de jaarverantwoording heeft aangeleverd, moet je je tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 melden.

Klik hier voor meer informatie over het LRZA.

Klik hier voor meer informatie voor de praktijkhouders.

Klik hier voor meer informatie voor ZZP-ers.

  • Nieuwe zorgverleners

Logopedisten die starten met een logopediepraktijk of gaan werken als ZZP-er melden zich vóór aanvang van de zorgverlening via het meldingsformulier bij het LRZA.

Klik hier voor meer informatie over het melden voor nieuwe zorgverleners.

Jaarverantwoording

De jaarverantwoordingsplicht geldt voor zorgaanbieders die betaald worden uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet, verzekerde zorg in Wet langdurige zorg of VWS-subsidie. Zij maken jaarlijks hun jaarverantwoording vóór 1 juni openbaar*.
Dit geldt voor zowel hoofdaannemers als onderaannemers. De verantwoordingsplicht geldt ook voor een eenmanszaak, tenzij de eenmanszaak een ‘solist’ is. Zie bijgaand schema waarin staat aangegeven wanneer iemand een ‘solist’ is.

Een voorbeeld van een solist is een eenmanszaak, waarbij geen andere zorgaanbieders (natuurlijke personen of rechtspersonen) op basis van een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst, zoals een overeenkomst van opdracht, werkzaam zijn dan de eigenaar.
Indien een eigenaar van een eenmanszaak zorg laat verlenen door werknemers, onderaannemers of waarnemer dan moet de eigenaar een jaarverantwoording openbaar maken. De eigenaar doet dan zorg verlenen waarmee hij buiten de reikwijdte van de bovenbedoelde vrijstelling valt. Let op!: De duur of frequentie van een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst is niet relevant. Ook bijvoorbeeld een natuurlijk persoon die kortstondig of incidenteel gebruik maakt van een waarnemer is openbaarmakingsplichtig.

Een ander voorbeeld van een ‘solist’ is wanneer slechts één maat of vennoot binnen de maatschap of vennootschap (zoals: vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) zorg verleent en geen zorg doet verlenen, en de overige maten of vennoten andere werkzaamheden dan zorgverlening verrichten. Indien een maat of vennoot zorg laat verlenen door werknemers, onderaannemers of een waarnemer dan moet de maatschap een jaarverantwoording openbaar maken.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat een zelfstandige die zijn onderneming heeft ingebracht in een rechtspersoon (bijvoorbeeld een zzp-BV) geen solist is. Een BV is te allen tijde verantwoordingsplichtig.

* Zorgaanbieders die voor het eerst moeten verantwoorden, hoeven de jaarverantwoording over boekjaar 2022 uiterlijk 31 december 2023 openbaar te maken in plaats van uiterlijk 1 juni 2023. Over boekjaar 2023 geldt een uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2024 in plaats van 1 juni 2024.

Waar vind ik een voorbeeld van een jaarverantwoording?
Om de aanlevering gemakkelijker te maken, heeft de NZa speciale handreikingen ontwikkeld. Hierin staat welke gegevens je precies aanlevert en hoe je deze gegevens gemakkelijk kunt achterhalen. Er zijn handreikingen voor verschillende rechtsvormen:


Vanaf 11 zorgverleners: Toelatingsvergunning
De Wtza regelt dat een praktijk over een toelatingsvergunning moet beschikken wanneer er meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn. Dit geldt voor zowel bestaande praktijken als nieuwe praktijken.

De toelatingsvergunning kan op twee manieren worden aangevraagd na inwerkingtreding van de wet: door een volledig ingevuld aanvraagformulier per post naar het CIBG te sturen of via het portal:  https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/. Wanneer een zorginstelling reeds beschikt over een toelating op grond van artikel 5, lid 1 van de Wet toelating zorginstellingen, wordt deze Wtzi-toelating van rechtswege omgezet in een Wtza-vergunning.

Vanaf 26 zorgverleners: Onafhankelijk intern toezichthouder
Tot slot stelt Wtza de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder wanneer een zorgaanbieder met 26 of meer zorgverleners zorg als omschreven in de Zvw of Wlz verleent. Voor logopediepraktijken betekent dat:

  • Een logopediepraktijk waarbij 26 of meer zorgverleners werkzaam zijn, dient een onafhankelijk intern toezichthouder aan te stellen. Hierbij kan je denken aan een raad van toezicht of een raad van commissarissen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit tenminste 3 personen en moet onafhankelijk zijn. Hier zijn regels aan gebonden. Klik hier voor meer informatie over intern toezicht.
  • Een logopediepraktijk waarbij 25 of minder zorgverleners werkzaam zijn, wordt uitgezonderd van de eis tot het aanstellen van een onafhankelijk intern toezichthouder. Het belang en de noodzaak van een onafhankelijke interne toezichthouder wordt bij deze instellingen in minder mate aanwezig geacht.

Stroomschema: wat betekent de Wtza voor jou?
De NVLF heeft een stroomschema gemaakt waarin je duidelijk kunt aflezen wat van jou wordt verwacht bij welk aantal zorgverleners in dienst. Bekijk het schema hier.

Video
Het ministerie van VWS heeft een video gemaakt waarin wordt uigelegd waarom deze wet er is en met welke onderdelen je te maken kunt krijgen.

Bekijk deze video hier.

Klik hier voor een overzicht van veel gestelde vragen over de Wtza.

Lees meer over de Wtza op www.nvlf.nl/wtza en/of op www.toetredingzorgaanbieders.nl.