Deze wet heeft tot doel verbeteringen aan te brengen in het stelsel van medezeggenschap in zorginstellingen, zoals dat is neergelegd in de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

De wet beoogt de positie van cliëntenraden te verstevigen ten opzichte van zorginstellingen, en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wens van instellingsbesturen en cliëntenorganisaties tot grotere ruimte voor maatwerk.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 zal niet gelden voor eerstelijnszorg waar 25 of minder personen zorg verlenen. Voor eerstelijnszorg waar meer dan 25 personen zorg verlenen geldt de wet wel.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wmcz 2018 zijn:

· het invoeren van gelaagdheid in de medezeggenschap;

· uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld;

· het vervangen van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht met een zwaarder toetsingscriterium;

· de verplichting van de instelling de cliëntenraad het gebruik toe te staan van de noodzakelijke voorzieningen alsmede de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad redelijkerwijze nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren;

· het regelen van toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting;

· het toekennen van het recht van enquête aan cliëntenraden;

· het verplichten tot openbaarmaking vacatures voor de cliëntenraad;

· het regelen van de verplichting voor de instelling om de cliëntenraad desgevraagd hulp te verlenen bij het inventariseren van de wensen van zijn achterban;

· aanscherpen van de voorwaarde tot tijdig vragen van advies of instemming;

· de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een cliëntenraad te ontbinden die structureel tekortschiet in de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten wier belangen hij dient te behartigen; en

· vervallen van de verplichting van de instelling tot het opstellen van een schriftelijk verslag over wetstoepassing

De inwerkingtreding van de wet en het besluit is 1 juli 2020.