In opdracht van het bestuur is eind april de werkgroep Vervolg Kostenonderzoek geformeerd. De opdracht van deze werkgroep luidde: “Het bestuur heeft kennis genomen van het Gupta rapport en heeft de handschoen opgepakt om de uitkomsten en aanbevelingen van het kostenonderzoek uit te werken langs de lijnen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, De werkgroep wordt gevraagd om binnen twee maanden met praktische adviezen te komen over hoe te handelen en welke initiatieven voor de logopedie bruikbaar zijn op korte en middellange termijn. Deze bevindingen kan de NVLF dan enerzijds meenemen naar de bestuurlijke tafels, anderzijds uitwerken in bruikbare handreikingen voor de leden.”

Suggestielijst
De werkgroepleden, waaronder vertegenwoordiging van de actiegroep ‘Wij zijn logopedie’, zijn een aantal keer bijeen geweest en hebben suggesties opgesteld die antwoord kunnen geven op de opdracht die de werkgroep van het bestuur. Ook de leden van de NVLF konden suggesties insturen.

Bekijk de definitieve suggestielijst hier.

Categorieën en onderwerpen uit deze lijst kunnen naast elkaar actief zijn. Sommige onderwerpen zijn reeds in gang gezet. Deze lijst is de komende jaren een belangrijke pijler binnen de vereniging.

Vervolgtraject
De NVLF werkt nu samen met een projectleider, die zich onder andere buigt over welke onderwerpen wanneer opgepakt kunnen worden en welke samenhang er is tussen diverse onderwerpen. Je wordt op de hoogte gehouden van het vervolgtraject via de website en nieuwsbrief.

Dossier Werkagenda
In het ledendeel van de NVLF-website is nu het dossier Werkagenda beschikbaar. In dit dossier vind je naast de werkagenda zelf ook een Q&A. Later zullen we hier ook informatie over de invulling van de verschillende onderwerpen van de werkagenda aan toevoegen.

Je vindt het dossier Werkagenda hier: https://www.nvlf.nl/dossiers/werkagenda/