De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.

  • Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
  • Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.

Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg.

Vergoeding van paramedische herstelzorg

De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling. Wel geldt het eigen risico. Paramedische behandelingen die voor 18 juli 2020 zijn gegeven worden niet vergoed onder deze regeling.

Duur van de behandeling

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden.
De behandelaars brengen verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt na ongeveer 3 maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden.

2e behandeltermijn

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist. Wanneer er door de medisch specialist na 6 maanden blijvende schade is vastgesteld waarvoor paramedisch behandeling aangewezen lijkt, kan hij een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn.

Onderzoek

Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat patiënten bereid moeten zijn mee te werken aan onderzoek. Er moet toestemming gegeven worden om anoniem gemaakte behandelgegevens van deze herstelzorg te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 onderzocht.

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Gegevens over de gezondheid en herstel worden verzameld uit het dossier van de patiënt. Daarnaast wordt de patiënt gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Het 1e deel start zodra er met paramedische zorg wordt gestart. De behandelaar legt vanaf de 1e behandeling in het dossier verschillende gegevens vast over bijvoorbeeld conditie, gewicht en de behandeling die nodig is. Voor dit deel van het onderzoek is alleen mondelinge toestemming nodig.

In 2021 start het 2e deel van het onderzoek. Een onderzoeksgroep zal dan de geanonimiseerde dossiergegevens gaan verzamelen bij de betrokken zorgverleners. Vanaf dat moment kunnen patiënten gevraagd worden extra vragenlijsten in te vullen of een test uit te voeren om bijvoorbeeld de conditie te bepalen. De uitkomsten hiervan zijn nodig om informatie te verkrijgen over de effecten van de behandeling. Voor dit deel van het onderzoek is schriftelijk toestemming nodig.

Stoppen met deelname aan het onderzoek kan op elk moment. De paramedische herstelzorg wordt vanaf dat moment niet meer vergoed.

Eigen risico

Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico.