Na de afmelding van de klankbordgroep bijeenkomst van 19 mei kreeg de NVLF diverse teleurgestelde reacties vanuit logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs. Zij hadden juist behoefte aan een bijeenkomst vanwege de onvrede over de cao PO. Daarom is op 28 juni een extra klankbordbijeenkomst georganiseerd voor de O.

Tijdens de klankbordbijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij de nieuwe cao PO en cao VO. Ten tijde van de bijeenkomst lag er een nieuwe cao PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs) voor ter accordering. In deze cao wordt de loonstijging van 4,75% per 1 juli 2022 in het VO doorgetrokken in de cao PO. Tevens krijgen de werknemers in het PO komende maand eenmalig 500 euro overgemaakt naar rato van de werktijdfactor en zijn er afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof.

Het knelpunt voor de logopedisten zit met name in de cao die onlangs in mei is afgesloten. Deze cao was voor de leerkrachten veel gunstiger dan voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP), waaronder de logopedisten vallen. De loonkloof tussen de leerkrachten en OOP-ers wordt door deze nieuwe cao’s alleen maar groter.

Op dit moment worden een aantal OOP-functies (onderwijsassistent, logopedist en gedragswetenschapper) en directiefuncties onder de loep genomen om te kijken of de verantwoordelijkheden op een juiste manier zijn beschreven in de functieomschrijving. Het onderzoek naar de zwaarte van de functies was helaas nog niet afgerond. De resultaten van dit onderzoek zullen meegenomen worden in een volgende ronde.

Wachtlijsten en vacatures eerste lijn
Tijdens de bijeenkomst is ook stilgestaan bij de lange wachtlijsten en vacatures in de eerste lijn. Deze werken namelijk nadelig door in het onderwijs, met name bij het aanvragen van cluster 2 arrangementen. Leerlingen stromen (te) laat het speciaal onderwijs in. De wachtlijsten in de eerste lijn bevorderen de onderlinge samenwerking niet.