Moet een logopedist zich inschrijven bij het personenregister kinderopvang?
Iedereen die in de kinderopvang werkt en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig heeft, wordt continu gescreend. Dit gebeurt met het personenregister kinderopvang. Wie moeten zich inschrijven? bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties gastouders en hun volwassen huisgenoten vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren. Structureel aanwezig Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is. Bijvoorbeeld de schoonmaakster of de buurvrouw die tijdens opvanguren op bezoek komt. Klik hier voor meer informatie

Tot wanneer kan ik mij als niet lid van de NVLF aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici?
U bent vanaf het moment van inschrijving aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici. Rechtstreekse aansluiting bij het Kwaliteitsregister Paramedici is niet mogelijk. U ontvangt een factuur van de NVLF. Het is niet mogelijk om u met terugwerkende kracht aan te sluiten.

Ik ben zelf geen lid van de NVLF, mijn werkgever wel. Val ik dan onder de geschillenregeling?
Werkt u in een praktijk waarvan alleen de eigenaar NVLF-lid is en u niet? Dan valt u als werknemer niet onder het NVLF-lidmaatschap en kunt u ook geen gebruik maken van de gratis collectieve regeling. Om toch aan de eisen van de Wkkgz te voldoen, kunt u zich tegen betaling van € 175 euro (excl. btw) per jaar aansluiten bij de collectieve regeling van de NVLF. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf lid te worden van de NVLF. Dit kost u € 390 per jaar, maar heeft u – door aansluiting bij de collectieve klachtenregeling – voor een groot deel meteen alweer terugverdiend.

Moet ik me als NVLF-lid aanmelden voor de geschillenregeling?
Als u al lid bent van de NVLF, is aansluiting bij de geschillenregeling gratis en automatisch voor u geregeld. U hoeft hier dus niets meer voor te doen.

Wat is er per 1 januari 2016 veranderd met het in werking treden van de Wkkgz?
Per 1 januari 2016 geldt de vergewisplicht voor zorgaanbieders/werkgevers. Daarnaast is de meldplicht uitgebreid, moeten bepaalde zorgaanbieders een verklaring omtrent het gedrag hebben, moeten zorgaanbieders een systeem hebben voor het veilig melden van incidenten, moeten zorgaanbieders informatie over incidenten verstrekken aan patiënten en hebben patiënten recht op keuze-informatie.

Wat houdt de vergewisplicht uit de Wkkgz in voor mij als werkgever?
De vergewisplicht houdt in dat de werkgever bij het in dienst nemen van een werknemer moet controleren of er geen sprake is van disfunctioneren in het verleden. Deze controle kan gedaan worden door navraag te doen bij voormalig werkgevers en bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wat houdt de uitbreiding van de meldplicht per 1 januari 2016 in?
Voor 1 januari 2016 moesten zorgaanbieders al calamiteiten en seksueel misbruik melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Met ingang van 1 januari 2016 moeten ook geweld in de zorgrelatie en ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren gemeld worden bij de IGZ. Logopedisten die in dienst zijn bij een praktijk of instelling moeten deze gevallen melden bij degene die daarvoor binnen de praktijk of instelling is aangewezen. De instelling of praktijkhouder is verantwoordelijk voor de melding bij de IGZ.

Wat wordt verstaan onder geweld in de zorgrelatie?
Geweld in de zorgrelatie gaat over alle vormen van geweld jegens een cliënt, door iemand werkzaam in de instelling of door een medepatiënt. Het gaat hier dus niet om geweld van de cliënt naar de zorgverlener.

Voor wie is de verklaring omtrent het gedrag (VOG) verplicht?
Het is vanuit de Wkkgz verplicht voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en zorgaanbieders in de intramurale GGZ-zorg om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te hebben. Ook voor medewerkers op een kinderdagverblijf is een VOG verplicht. In de eerstelijns zorg is een verklaring omtrent het gedrag niet verplicht.

Hoe lang is de verklaring omtrent het gedrag (VOG) geldig?
De Wkkgz schrijft voor dat de VOG bij indiensttreding niet ouder mag zijn dan drie maanden. Solistisch werkzame zorgverleners die Wlz-zorg verlenen moeten elke drie jaar een nieuwe VOG aanvragen.

Waar kan ik de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen?
De VOG kan worden aangevraagd bij de gemeente waar men is ingeschreven. Wanneer je niet staat ingeschreven bij een gemeente kan deze verklaring worden aangevraagd via het ministerie van Justitie.

Wat houdt het systeem voor veilig melden van incidenten (VIM-systeem) in?
Een systeem voor het veilig melden van incidenten is een werkinstructie waarin staat waar en hoe een incident gemeld wordt en hoe de afhandeling verloopt. De Wkkgz schrijft voor dat de melders en betrokken zorgverleners beschermd moeten worden.

Heeft de NVLF een model voor een VIM-systeem?
Het model is opgenomen op onze website.

Wat wordt verstaan onder een incident?
Een incident is een niet-voorziene gebeurtenis met negatieve gevolgen voor de cliënt.

Wat houdt het recht op keuze-informatie van de cliënt in?
Het recht op keuze-informatie houdt in dat de cliënt op verzoek (aanvullende) informatie krijgt over de aangeboden zorg. Het gaat hierbij om tarieven, kwaliteit, cliëntervaringen en bewezen werkzaamheid (van de therapie).

Wat verandert er per 1 januari 2017 in het kader van de Wkkgz?
Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder verplicht om een laagdrempelige klachtenregeling te hebben, een klachtenfunctionaris en moet de zorgaanbieder zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Kijk voor meer informatie op www.klachtenloketparamedici.nl

Waar moet de klachtenregeling aan voldoen?
De klachtenregeling moet laagdrempelig zijn en vastgesteld zijn in overeenstemming met een representatieve organisatie van cliënten. De regeling moet onder aandacht gebracht worden van cliënten en moet bij ketenzorg een afgestemde behandeling van klachten bieden. Verder moet er binnen zes weken een beslissing zijn over de klacht (eenmalige verlenging van maximaal vier weken). De klachtenregeling die de NVLF gaat bieden voor de leden voldoet aan de gestelde eisen.

Wat regelt de NVLF voor haar leden om te voldoen aan de Wkkgz per 1 januari 2017?
De NVLF regelt voor haar leden per 1 januari 2017 de klachtenregeling, de klachtenfunctionaris en de aansluiting bij een geschilleninstantie. Kijk voor meer informatie op www.klachtenloketparamedici.nl

Moet elke praktijk een eigen klachtenfunctionaris hebben?
Vanaf 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris beschikbaar te hebben. De NVLF regelt voor de leden zowel de laagdrempelige klachtenregeling, als de klachtenfunctionaris en de aansluiting bij een geschilleninstantie.

Wat is de taak van een klachtenfunctionaris?
De klachtenfunctionaris geeft de klager op diens verzoek gratis advies met betrekking tot het indienen van een klacht. Daarnaast ondersteunt de klachtenfunctionaris de klager bij het formuleren van de klacht en bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. NB: De NVLF regelt voor de leden een klachtenfunctionaris die aan deze eisen voldoet.

Waar moet de klachtenfunctionaris aan voldoen?
De klachtenfunctionaris moet onafhankelijk zijn. Indien de klachtenfunctionaris in dienst is van de zorgaanbieder, moet deze waarborgen dat de klachtenfunctionaris zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren. De klachtenfunctionaris mag door de zorgaanbieder niet worden benadeeld wegens de wijze waarop hij zijn functie uitoefent. NB: de NVLF regelt voor de leden een klachtenfunctionaris die aan deze eisen voldoet.

Regelt de NVLF aansluiting bij een geschilleninstantie?
Voor leden van de NVLF wordt aansluiting bij een geschilleninstantie geregeld.

Moeten zorgaanbieders informatie over incidenten verstrekken aan patiënten?
De zorgaanbieder is verplicht om de cliënt te informeren over incidenten en daarvan aantekening te maken in het dossier. Genoteerd moeten worden de aard, toedracht en het tijdstip van het incident en de namen van de bij het incident betrokken zorgverleners.

Waar staat Wkkgz voor?
Wkkgz is een afkorting van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en een aantal artikelen uit de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big). De wet is op 1 januari 2016 ingegaan. 2016 geldt als een overgangsjaar.