Kan een patiënt midden in een jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar?
Nee, In principe kan een patiënt niet tussentijds niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.Er zijn enkele situatie waarin dat kan plaatsvinden. Alleen in de volgende situaties mag je tussentijds wisselen van zorgverzekering: Je bent 18 jaar geworden en sluit je eigen zorgverzekering af; Je komt uit militaire dienst; Je gaat scheiden en je had een gezamenlijke polis met je partner; Je bent op dit moment onverzekerd; Je bent het niet eens met de premiewijziging of wijzigingen in de voorwaarden van jouw verzekeraar.

Hebben zorgverzekeraars de NVLF-richtlijnen ook als vereiste gesteld in de overeenkomsten?
Ja, de richtlijnen en standaarden zijn al langer onderdeel van de contracten.

Kan de patiënt ook met terugwerkende kracht bij een zorgverzekeraar worden ingeschreven?
Als iemand niet verzekerd is, moet diegene (of ouders van diegene) de kosten zelf betalen. Kosten worden alleen met terugwerkende kracht vergoed als iemand zich op tijd (d.w.z. binnen vier maanden na aanvang van de verzekering) bij een zorgverzekeraar heeft aangemeld. Bij een te late aanmelding bestaat er pas recht op vergoeding van kosten vanaf de datum van aanmelding bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Het ligt er dus aan vanaf welk moment de patiënt weer verzekerd is.

Wat moet ik doen als de verzekeringsmaatschappij de declaraties niet wil uitbetalen?
In de voorwaarden van het contract staat de wijze van declareren omschreven. Houdt een verzekeringsmaatschappij zich niet aan de in de voorwaarden opgenomen termijn van uitbetalen van declaraties, dan kan er volgens dezelfde voorwaarden worden gehandeld. Bij de ene maatschappij houdt dit in dat er een voorschot wordt betaald, bij een andere maatschappij kan het complete gedeclareerde bedrag worden overgemaakt. De wijze van declareren en de termijn van uitbetaling staan in het contract vermeld.

Ben ik verplicht gegevens van mijn patiënten/cliënt door te geven aan de verzekeraar?
In het contract met de verzekeringsmaatschappij staat vermeld welke patiëntgegevens aan de verzekeringsmaatschappij dienen te worden doorgegeven.

Ik heb een cliënt die niet is verzekerd. Hoe handel ik dit verder af met de verzekering?
In het contract met de verzekeringsmaatschappij staat vermeld welke patiëntgegevens aan de verzekeringsmaatschappij dienen te worden doorgegeven.

Wat moet ik doen als het werk-voorschot zorgverzekeraar niet toereikend is?
Dit probleem kunt u overleggen met uw zorgverzekeraar.

Mag een niet-gecontracteerde logopedist resterende bedrag in rekening brengen bij patiënt?
Het kan zijn dat de zorgverzekeraar maar een deel vergoedt. Het resterende bedrag mag door de logopedist bij de patiënt in rekening worden gebracht, echter niet meer dan het verschil tussen het maximumtarief en het vergoede bedrag.

Hoe zit het met vergoeding als zorgverlener geen contract heeft met de zorgverzekeraar?
Als de logopedist geen contract heeft met de zorgverzekeraar kan het voorkomen dat de patiënt die gekozen heeft voor een naturastelsel voor de behandeling moet bijbetalen. De zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om de behandeling voor een deel te vergoeden, maar hoeven niet 100% van het tarief te vergoeden. Patiënten die gekozen hebben voor een restitutiestelsel krijgen wel 100% van het tarief vergoed.

Wat is het verschil tussen het restitutiestelsel en het naturastelsel?
Naast een restitutie- en een naturastelsel bieden verschillende zorgverzekeraars ook tussenvormen aan. Zorg in natura betekent dat de verzekerde geen rekening krijgt van de zorgverlener, de behandeling wordt voor 100% vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverlener en de zorgverzekeraar regelen de betaling onderling. Levering van zorg in natura gebeurt door zorgverleners die een contract hebben met de zorgverzekeraar van de betreffende verzekerde. Restitutie betekent dat de zorgverlener voor de geleverde zorg een rekening geeft aan de verzekerde. De verzekerde dient deze te voldoen en kan die rekening vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar om de kosten (geheel of gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die het mogelijk maken om ook bij het restitutiestelsel de nota rechtstreeks te sturen naar de zorgverzekeraar.

Geldt er bij contracten en overeenkomsten met zorgverzekeraars een bewaarplicht?
Ook bij de contracten en overeenkomsten geldt een bewaarplicht. Zorgverzekeraars hanteren vaak in de overeenkomst een bewaartermijn van vijf jaar voor de financiële gegevens.