Mag ik de patiënt het dossier meegeven om te bewaren?
Dit mag niet. Op grond van de WGBO geldt dat de zorgverlener een dossier dient bij te houden. Patiënten zijn geen eigenaar van het medisch dossier en moeten, gelet op de dossierplicht, ook niet verantwoordelijk voor het dossier worden gemaakt. Dat is immers een verplichting die de zorgverlener moet nakomen.

Wat moeten de erven na overlijden praktijkhouder met de dossiers?
Als de praktijkhouder komt te overlijden, treden de wettig erfgenaam of erfgenamen in de rechten en verplichtingen van de overledene. Zij moeten ten aanzien van het dossierbestand datgene doen wat nodig is gezien de AVG en zij moeten de bewaartermijn nakomen. En na afloop tot vernietiging van de dossiers overgaan. Bij einde praktijk zonder overdracht dient de (voorheen) praktijkhouder de dossiers te bewaren. De NVLF beseft dat het bewaren van dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling zijn tot een ongewenste administratieve last leidt. Het probleem heeft de NVLF aangekaart bij het ministerie van VWS. De huidige wet voorziet niet duidelijk hoe om omgegaan moet worden met dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling zijn.

Wat moet ik met de dossiers als ik stop met de praktijk?
Bij de overdracht van de praktijk moet je onderscheid maken tussen patiënten die ten tijde van de overdracht in behandeling zijn en patiënten van wie de behandeling al is afgerond. Voor patiënten die nog in behandeling zijn, kan de behandeling mogelijk worden voortgezet door de kopende partij. Je hoeft dan geen toestemming te vragen voor de overdracht van het medisch dossier. Wel moeten patiënten worden geïnformeerd en hen de mogelijkheid geboden worden om bezwaar te maken als zij de behandeling liever bij een andere logopedist voortzetten.Vrije keuzePatiënten hebben vrije keuze van zorgverlener en zij hoeven niet in te stemmen met voortzetting van de behandeling door de kopende partij. Maakt de patiënt bezwaar tegen de overdracht van het medisch dossier en kiest hij of zij een andere logopedist, dan moet het medisch dossier (in kopie) aan de opvolgende logopedist worden gestuurd. Door het origineel zelf te bewaren beschik je over de gegevens in het geval een klacht of schadeclaim wordt ingediend. Schending beroepsgeheimVoor de overdracht van medische gegevens van patiënten die niet meer in behandeling zijn geldt dat zij moeten worden geïnformeerd en toestemming moeten geven. De kopende partij is immers een derde en daar mag het medisch dossier niet aan worden gegeven. Dit zou schending van het medisch beroepsgeheim zijn. Als de ex-patiënt toestemming geeft, is het voor de verkopende logopedist van belang dat met de kopende partij goede afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over toegang tot de medische gegevens mocht op enig moment een klacht of schadeclaim worden ingediend, de bewaartermijn, beveiligingsmaatregelen. De logopedist is als behandelaar verantwoordelijk voor het bewaren van het medisch dossier, en daarmee ook verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien het medisch dossier aan de kopende partij wordt gegeven valt deze te kwalificeren als bewerker waar ten behoeve van de verantwoordelijke het medisch dossier wordt bewaard. Er moet een bewerkersovereenkomst worden aangegaan. Bewaren dossiersZo moet er onder andere een bewerkersovereenkomst worden gesloten om het bewaren van de medische dossiers te borgen. Omdat dit behoorlijk wat werk met zich meebrengt, wordt vaak geadviseerd om medische dossiers van ex-patiënten niet over te dragen, maar zelf te bewaren. Ook hoeven geen nadere afspraken over het bewaren van deze medische dossiers te worden gemaakt. De NVLF beseft dat het bewaren van dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling zijn tot een ongewenste administratieve last leidt. Het probleem heeft de NVLF aangekaart bij het ministerie van VWS. De huidige wet voorziet niet duidelijk hoe om omgegaan moet worden met dossiers van patiënten die niet meer onder behandeling zijn.

Wat is beroepsgebonden tijd?
Beroepsgebonden tijd: activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden als professional en de ontwikkeling van de beroepsgroep zoals kwaliteitsbeleid, bij- en nascholing, lezen van vakliteratuur, intercollegiaal overleg, deelname aan studie- en werkgroepen.

Wat is een AGB-code?
Dit is een persoonsgebonden code die de logopedist nodig heeft voor het indienen van de declaraties bij de verzekeraars. Daarnaast heeft de praktijk ook een code.

Is een logopediepraktijk BTW-plichtig?
Nee, in de belastingwet wordt een aantal beroepsgroepen uitgesloten van BTW, waaronder ook de logopedist. Op het moment dat de logopedist cursussen gaat geven, dus op een andere manier werkt dan in de wet BIG staat beschreven, dan kan hij/zij wel BTW-plichtig worden. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0443 of bij de Kamer van Koophandel.

Kan ik de door mij betaalde goodwill opvoeren als kosten bij mijn belastingaangifte?
Hierover is nog enige discussie. Sommige inspecteurs wijzen dit af, aangezien de goodwill zijn waarde blijft houden. Het blijkt echter ook dat een groot aantal inspecteurs deze aftrekpost wel accepteert. Wij raden u aan om e.e.a. te bespreken met uw accountant.

Moet ik om een maatschap te vormen langs een notaris?
In principe niet. U kunt zelf onderling afspraken maken en deze op papier zetten. Het is wel verstandig een onafhankelijke adviseur te raadplegen.

Hoe lang mag ik een zelfstandige waarnemer laten waarnemen?
De Belastingdienst geeft op verzoek aan een zelfstandige waarnemer de verklaring arbeidsrelatie af (VAR). In deze verklaring is opgenomen voor welke periode de belastingdienst zelfstandigheid en daarmee de mogelijkheid tot waarneming accepteert. De uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt de arbeidsrelatie los van de belastingdienst. Het UWV toetst niet zoals de belastingdienst doet primair op zelfstandigheid, maar op dienstbetrekking. Hiervoor gelden weer andere criteria zoals het persoonlijk verrichten van de arbeid; het ontvangen van een salaris en er is sprake van een gezagsverhouding. Is het UWV van mening dat de feitelijke situatie aan de genoemde criteria voldoet, dan moet de werkgever sociale premies afdragen ook al zijn praktijkhouder en waarnemer van mening dat er van waarneming sprake is en niet van een dienstverband.

Ben ik als freelancer verzekerd?
Als freelancer bent u voor een aantal zaken niet verzekerd, die via een werkgever wel automatisch verzekerd zouden zijn. U kunt geen aanspraak maken op een uitkering op grond van de werknemersverzekering. U bent niet verzekerd volgens de Ziektewet, de WAO en werkloosheidswet. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heb ik nog recht op een uitkering als zelfstandige?
Vrouwelijke zelfstandigen hebben een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De uitkering in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon. Zelfstandigen die in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werken, krijgen een uitkering op dit niveau. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een zelfstandigenaftrek?
Voor de zelfstandige aftrek moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent (zelfstandig) ondernemer U drijft de onderneming zelf (of samen met anderen) U bent jonger dan 65 jaar U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst: u werkt per jaar ten minste 1.225 uur in uw onderneming en u besteedt meer dan de helft van uw werktijd aan de onderneming. UrencriteriumAls ondernemer moet u minimaal 1.225 uren per jaar besteden aan het feitelijk drijven van uw onderneming. De ondernemer moet meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan de onderneming besteden. In de urenadministratie moet u de activiteiten kunnen onderbouwen. Naast de patiëntgebonden activiteiten kunt u ook niet-activiteiten opvoeren zoals de financiële administratie. De sleutel die hierbij gehanteerd wordt is 1.000 uur bestaande uit 450 behandeluren en 550 indirecte uren. Die laatste zijn dan weer onder te verdelen in direct patiëntgebonden activiteiten en niet-direct patiëntgebonden activiteiten. De grens voor de post zelfstandigenaftrek is 1.225 uur. Dit aantal uren moet dus minimaal behaald worden.

Hoe vraag ik een AGB-code aan?
Als zorgverlener kunt u zelf een AGB-code aanvragen. Op de website www.agbcode.nl vindt u de benodigde formulieren. Voor telefonische vragen kunt u contact opnemen met 0900-AGBCODE (0900-2422633/10ct./p.m.). Staat u ingeschreven in het Kwaliteitsregister dan kunt u met het registratienummer van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP-nummer) via een verkorte procedure een AGB-code aanvragen.

Is AGB hetzelfde als het UZI?
Nee. Met de UZI-pas kunnen zorgverleners en indicatieorganen via de elektronische weg veilig toegang krijgen tot vertrouwelijke patiëntinformatie. De AGB-gegevens en de AGB-code worden gebruikt binnen het elektronische declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Voor meer informatie over het UZI-register kunt u terecht op www.uziregister.nl.

Wat wordt verstaan onder direct patiëntgebonden tijd?
Dit is de tijd die wordt besteed aan de feitelijke behandeling van de patiënt.

Wat wordt verstaan onder indirect patiëntgebonden tijd?
Dit is de tijd die wordt besteed aan zaken als het bijhouden van patiëntendossiers, contact met (huis)arts, overdracht, contacten met ouders en leerkrachten van patiënten en reistijd.

Wat wordt verstaan onder praktijk/organisatiegebonden tijd?
Dit betreft activiteiten die verband houden met het instandhouden van de praktijk of werkgebied zoals werkoverleg, functioneringsgesprekken, personeelsbeleid en algemeen management van de praktijk etc.

Vallen screeningen op een reguliere basisschool onder de vrijstellingsregeling voor de BTW-afdracht?
Nee, volgens de Belastingdienst vallen preventieve werkzaamheden onder de BTW-plicht.De screening is een vorm van advies geven. Dit is geen gezondheidsdeskundige verzorging en deze werkzaamheden zijn niet vrijgesteld van BTW.

Wordt de logopedische behandeling aan asielzoekers vergoed?
De vergoeding van de zorg aan asielzoekers is vastgelegd in de regeling Zorg Asielzoekers. De Regeling Zorg Asielzoekers omvat de ziektekostenregeling die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft opgesteld voor asielzoekers. Het COA heeft de uitvoering van deze regeling in handen gegeven van Arts&Zorg. Arts&Zorg wordt ondersteund door Zorgverzekeraar DSW. Asielzoekers hebben recht op de zorg zoals die is opgenomen in de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige zorg. Als aanvulling en soms beperking op deze zorg heeft het COA een aangepast pakket van verstrekkingen vastgesteld. Deze staat omschreven in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Mag ik informatie van de website downloaden voor gebruik in de praktijk?
Op informatie, afbeeldingen, foto’s e.d. die u vindt op websites van anderen (zal in de meeste gevallen auteursrecht rusten. Dit houdt in dat u van die informatie gebruik mag maken maar uitsluitend voor uzelf. Zodra u een en ander verder gaat verspreiden, bijvoorbeeld door het op een eigen website te zetten of door er kopieën van te maken voor patiënten, mag dat niet zomaar. U hebt daar in principe altijd toestemming voor nodig. Het is een misverstand om te denken: ‘het staat toch al online, daar kan iedereen gebruik van maken.

Mag een nurse-practitioner of physician assistant een cliënt doorverwijzen?
Deze beroepen zijn in het leven geroepen om de taken van de artsen te verlichten. Zij mogen doorverwijzen.

Vergoeding 1e lijns logopedie in combinatie met WLZ-vergoeding.
Als een patiënt wordt behandeld met een indicatie voor de WLZ ( Wet langdurige zorg) dan bestaat de kans dat er geen eerstelijns logopedie vergoed wordt uit de basisverzekering. Paramedische zorg aan patiënten/verzekerden met een WLZ-indicatie die samenhangt met de WLZ-indicatie, komt ten laste van de WLZ en komt niet in aanmerking voor vergoeding uit hoofde van de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars zien hier nu meer op toe om dubbele bekostiging te voorkomen.

Hoe is de toestemming voor informatie-uitwisseling aan derden voor de patiënt geregeld?
Mondelinge toestemming van de patiënt is voldoende. De NVLF raadt aan om dit schriftelijk vast te leggen. Bij eventuele meningsverschillen is er dan bewijs voor de gemaakte afspraken. Indien de patiënt verwezen is door een arts mag het contact met de verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd.

Moet een logopedist aanwezig zijn bij de inzage van een dossier door een cliënt?
Meer informatie vindt u op onze website.