Het bijhouden van de verslaglegging kost veel tijd. Hoe wordt dit vergoed in de tarieven?
Het bijhouden van de verslaglegging is een onderdeel in het tarief. Het tarief bestaat uit patiëntgebonden tijd en niet-patiëntgebonden tijd, zoals de verslaglegging.

Komen er wel prestaties voor onderzoek?
Een prestatie voor onderzoek is een lang gekoesterde wens van de NVLF. Jaarlijks bespreken de NVLF, de zorgverzekeraars en de NZa de wensen met elkaar. Naast de prestatie onderzoek zijn prestaties voor multidisciplinair overleg en tussentijds onderzoek hiervan een onderdeel. Klik hier voor de beleidsregel 2018

Er dient in ieder geval na iedere zes maanden gekeken te worden of bijstelling noodzakelijk is. Hoe kan dit gedeclareerd worden?
Hiervoor kan niet de prestatie anamnese en onderzoek in rekening gebracht worden. Dit kan alleen bij de start van de behandeling. Je kunt dan het reguliere tarief in rekening brengen.

Mag ik de prestatie anamnese en onderzoek combineren met een individuele zitting op één dag?
Ja, dat mag. In het patiëntendossier moet dit wel te herleiden zijn.

Een onderzoek is niet altijd in één behandeling klaar. Hoe kan dit gedeclareerd worden?
Als je na de eerste behandeling niet klaar bent met onderzoek kun je de volgende keer verder gaan met het onderzoek. Je kunt dan het reguliere tarief in rekening brengen. Het tarief voor anamnese en onderzoek kun je niet twee keer in rekening brengen

Is het verplicht om de prestaties zoals anamnese en onderzoek na verwijzing te gebruiken?
Ja, een behandeling kan niet starten zonder anamnese en onderzoek uit te voeren. De logopedist moet immers de zorgvraag bepalen en een behandelplan opstellen. Aangezien elk behandeltraject start met anamnese en onderzoek, is het logisch de nieuwe prestaties te declareren bij de start van een behandeling.

Moet ik de patiënt één uur inplannen tijdens de eerste behandeling?
De prestaties zijn ongeacht de tijdsduur. Door de komst van vrije prijzen stelt de NZa geen tijdslimiet meer vast. De meeste praktijken hanteren gemiddeld een half uur voor de reguliere behandeling logopedie, maar dat is geen verplichting.Onder de prestatie valt zowel de directe als indirecte tijd. Dus of de prestatie nu 30, 45, 60 of 90 minuten duurt, je declareert een prestatie slechts één keer.

Wanneer kan ik de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers declareren?
Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is; denk het overdragen van informatie en/of instructie gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel behandeling.Het is niet de bedoeling om na elke behandeling deze prestatie in rekening te brengen.

Wanneer kan ik de prestatie lange zitting declareren?
Je kunt de lange zitting declareren bij de onderstaande voorwaarden. De voorwaarden staan beschreven in de beleidsregel van de Nza.

Ad j) Lange zitting

De lange zitting is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. De aandoening(en) en de situatie van de patiënt zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de behandeling in een individuele zitting uit te voeren. Het gaat om de volgende specifieke aandoeningen:

  • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);
  • cerebro vasculair accident, eerste jaar aansluitend aan het accident;
  • neuromusculaire aandoeningen (PSMA, MSA, ALS);
  • ziekte van Parkinson na diagnosestelling.

Daarnaast kan de lange zitting als onderdeel van de zorgverlening in het kader van geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (gzsp) in rekening worden gebracht. Aanvullende voorwaarden hierbij zijn dat de zorgverlening is voorgeschreven door de regiebehandelaar van de gzsp en dat de zorgverlening onderdeel uitmaakt van het behandelplan gzsp.

Klik hier voor meer informatie beleidsregel 2023

Wat zijn de nieuwe prestaties voor 2018?
De NZa heeft een beleidsregel logopedie vastgesteld waarin per 1 januari 2018 een aantal nieuwe prestaties is toegevoegd. Het gaat dan om: lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen Hanen-ouderprogramma Meer dan woorden (MDW) prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers prestatie screening aan huis of in een instelling

Mag broddelen ook met uurbehandeling stotteren worden gedeclareerd?
Nee, de uurdeclaratie voor stotteren is voorbehouden aan de stottercodes. Broddelen kan dus niet als uurtarief gedeclareerd worden.

Mag ik een oudergesprek ook berekenen?
U mag volgens de NZa alleen een directe behandeling berekenen. Een gesprek met een ouder valt hier niet onder.

Declareren van overleg/verslaglegging, bij een kind met een rugzakje, kan dit bij de school zelf?
Dit kan. De scholen zijn echter niet verplicht het overleg of de verslaglegging te vergoeden.

Bestaat er een tarief voor de screening op spraak- en taalstoornissen?
Nee, er bestaat hier geen tarief voor.

Ik zoek de opbouw van tarieven van logopedische behandelingen
Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Kan ik een verslaglegging declareren bij de zorgverzekeraar?
Nee, dit kunt u alleen declareren bij degene voor wie u deze verslaglegging doet.

Wat is de hoogte van de logopedische tarieven?
Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Waarom geeft de NVLF geen adviezen over tekenen van de overeenkomsten?
De mededingingsregels laten het niet toe dat de NVLF hierover een advies geeft. U dient zelf de afweging te maken of u de overeenkomsten gaat tekenen. Het volgende kan de NVLF u ter overweging meegeven. Afhankelijk van uw keuze kunnen zich de volgende situaties voordoen: Als u zich kunt vinden in de afspraken die in het door de zorgverzekeraar opgestelde overeenkomst zijn vastgelegd, dan kunt u de overeenkomst accepteren. Met het ondertekenen ervan worden deze afspraken geformaliseerd. Let erop dat u de overeenkomst tijdig ondertekent/accepteert en aan de zorgverzekeraar retourneert. Bewaar ook altijd zelf een afschrift van de overeenkomst. Als u zich niet kunt niet vinden in de afspraken die in het door de zorgverzekeraar opgestelde standaardovereenkomst zijn vastgelegd, heeft u twee opties: U besluit het aangeboden overeenkomst niet te tekenen. De overeenkomst is dan niet op u van toepassing. De consequenties van het niet-tekenen van de overeenkomst verschillen per zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden een gereduceerd tarief. Laat u zich hierover goed informeren, zodat u ook uw patiënten goed kunt informeren. U besluit de overeenkomst nog niet te tekenen en maakt uw bezwaren aan de zorgverzekeraar kenbaar. Wellicht is de zorgverzekeraar bereid aan uw bezwaren tegemoet te komen, zodat alsnog overeenstemming kan worden bereikt over een aangepast overeenkomst. Een zorgverzekeraar is echter niet verplicht om individueel met u te onderhandelen. Voor meer informatie: www.acm.nl onder ‘concurrentie en marktwerking’ en ‘concurrentieregels zorg’.

Hoe hoog is de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener
In de polisvoorwaarden van de patiënt staat beschreven hoeveel een patiënt vergoed krijgt als men ervoor kiest om naar een logopedist te gaan die geen overeenkomst heeft afgesloten met een zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per label van de verschillende zorgpolissen en de keuze voor een natura-polis of een restitutiepolis. In de polissen worden twee verschillende definities gebruikt namelijk: marktconforme vergoeding of vergoeding volgens NZa maximum tarief. Bij een vergoeding volgens het NZa vastgestelde maximum tarief wordt een percentage vergoed van het NZa maximum tarief. Bij een marktconforme vergoeding wordt een percentage vergoed van het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief.

Wat betekent vrije prijzen?
In een situatie van vrije tarieven stelt de NZa nog wel de prestatiebeschrijvingen logopedie vast, maar niet de hoogte van het tarief.

Wat vindt de NVLF van facultatieve prestaties?
De NVLF ziet voordelen van de invoering van een facultatieve prestatie. Hierdoor kunnen innovatieve ontwikkelingen sneller beschikbaar komen voor de patiënten doordat hiervoor gemakkelijker een prestatie wordt afgegeven.

Wat is het voordeel van deregulering?
De NVLF ziet geen voordeel in vrije prijzen. Aangezien de zorgverzekeraars onder de maximum tarieven kunnen contracteren – en dit ook ruimschoots doen -, ervaren logopedisten al enkele jaren negatieve gevolgen. Zonder maximum tarief wordt het ondoorzichtig waaruit het tarief voor een logopedische behandeling opgebouwd moet zijn.

Hoe werkt vrije prijzen voor de logopedist?
In theorie mag de logopedist zelf het tarief voor de logopedische behandelingen vaststellen. In de praktijk zal de zorgverzekeraar in de overeenkomst met een aanbod komen waarin de tarieven logopedie zijn vastgesteld. Indien u de overeenkomst ondertekent, moet u deze tarieven in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Indien u geen overeenkomst tekent met de zorgverzekeraar kunt u zelf het tarief logopedie bepalen. De patiënt dient dan de rekening in bij de zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden van de patiënt staat beschreven hoeveel een patiënt vergoed krijgt als men ervoor kiest om naar een logopedist te gaan die geen overeenkomst heeft afgesloten met een zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per label van de verschillende zorgpolissen en de keuze voor een natura-polis of een restitutiepolis.

Wat zijn de verplichtingen bij vrije prijzen?
U moet de patiënt goed informeren over de kosten van de behandeling logopedie. Door middel van een prijslijst maakt u dit aan de patiënt kenbaar. Dit is van belang voor patiënten die een restitutiepolis hebben of wanneer u geen overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverzekeraar. Zij kunnen zo de prijs meenemen in hun keuze voor een behandeling.

Mag de NVLF een adviesprijs geven?
Nee, de mededingingsregels laten het niet toe dat de NVLF hierover een advies geeft. De prijs op de prijslijst moet u zelf bepalen. De NVLF stelt een calculatieschema op waarin u kunt zien met welke kosten u rekening dient te houden voor het berekenen van het tarief.

Betekent vrije prijzen dat logopedie uit het basispakket gaat?
Nee, tariefregulering staat los van de aanspraak verzekerde zorg basisverzekering. Bij invoering vrije prijzen gaat het over de vergoeding logopedie aan de logopedist. Het gaat niet over de aanspraak die de patiënt kan maken op de verzekerende zorg wat onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet valt.

Hoe wordt het eerstelijnsverblijf vergoed?
De zorg en opvang van patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijnsverblijf, wordt betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Er is gekozen voor drie integrale prestaties voor het eerstelijnsverblijf namelijk laag complex, hoog complex en palliatief terminale zorg. In de integrale tarieven zijn opgenomen: het verblijf, de verpleging en verzorging, de geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG), en de paramedische zorg.

Uit de vergoeding van de drie prestaties eerstelijnsverblijf wordt de paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) vergoed.

Om een afweging te kunnen maken op welke vergoeding de patiënt aanspraak kan maken, is een afwegingsinstrument ontwikkeld.