Wat wordt verstaan onder digitaal kopiëren?
– scannen- printen- als bijlage e-mailen- opslaan op uw harde schijf- op intranet plaatsen voor een beperkte periode (gespecificeerd in de licentievoorwaarden)

Wat is Reprorecht?
Reprorecht is de vergoeding die ondernemers en organisaties ieder jaar betalen voor het kopiëren voor intern gebruik. Het kopiëren uit kranten, tijdschriften of (e-)boeken door tekst of beeld te copy-pasten, scannen, e-mailen, op intranet te zetten of op te slaan komt bij veel bedrijven voor. Vaak deelt men dit materiaal ook.

Mag ik afwijken van de 50% aanwezigheidseis van de ouders/verzorgers bij de behandeling?
Zoals bij alle richtlijnen mag je gemotiveerd afwijken van een richtlijn of standaard. Indien er gegronde redenen zijn waarom een van de ouders niet aanwezig kan zijn bij meer dan de helft van de behandelingen dan is dat mogelijk. Dit moet wel een inhoudelijke reden zijn die de behandeling van het kind ten goede komt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slechtere concentratie van het kind als de ouder in de behandelruimte is.

Wat moet de verwijzer invullen op een verwijzing?
Per 1 januari 2017 bevat de verwijzing naar een paramedicus de volgende gegevens: gegevens patiënt: naam, BSN en geboortedatum; gegevens verwijzer: naam, AGB-code en handtekening; verwijsgegevens: medische diagnose en/of hulpvraag, datum verwijzing; overige gegevens: soort zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie (of specialisatie, indien van toepassing, bijvoorbeeld kinderfysiotherapie)

Is het toegestaan om de AGB-code zelf op de verwijsbrief te schrijven indien deze mist?
Formeel niet omdat de arts verplicht is deze code in te vullen. Maar soms moet je pragmatisch met dergelijke situaties omgaan. Bij een kwaliteitstoets word je hier niet op afgerekend.

Is het voldoende om AGB-codes in het patiëntendossier te noteren?
Nee, formeel is dit niet voldoende. Het is een vereiste dat de AGB-code op de verwijsbrief staat. Maar soms moet je pragmatisch met dergelijke situaties omgaan. Bij een kwaliteitstoets word je hier niet op afgerekend.

Is bij de huisartsen bekend wat er allemaal op de verwijsbrief moet staan? Wij krijgen heel vaak een incomplete verwijsbrief aangeleverd.
Artsen zijn geïnformeerd over de gegevens die op de verwijzing moeten staan. De verwachting is dat artsen de verwijzing de komende periode beter gaan invullen. Wanneer de verwijzing die u krijgt niet compleet is, moet u contact opnemen met de verwijzend arts. Hij moet deze gegevens aanvullen. U kunt dan ook verwijzen naar de gemaakte afspraken bij ‘Het Roer Gaat Om’.

Hoe lang mag ik een zelfstandige waarnemer laten waarnemen?
In de modelovereenkomsten DBA geeft u aan hoe lang de waarneming of praktijmedewerking duurt. De belastingdienst heeft geen uitspraak gedaan hoe lang deze periode mag zijn. In de overeenkomsten van de zorgverzekeraar zijn vaak wel afspraken vastgelegd hoe lang een waarneming mag duren.

Wat mag ik rekenen voor de inventaris en materialen als ik mijn praktijk verkoop?
Wij raden u aan hierover te overleggen met uw accountant.

Mag ik als logopedist de behandeling beëindigen tegen de wil van de patiënt?
U bent zelf verantwoordelijk voor het verlenen van goede zorg. Indien de behandeling beëindigd moet worden omdat behandeling geen zin meer heeft is dat de beslissing en de verantwoordelijkheid van de logopedist. Indien de logopedist om persoonlijke redenen de behandeling wil beëindigen moet hij/zij wel voor vervanging of voortzetting bij een collega zorgen als de patiënt nog wel logopedische zorg nodig heeft.

Mag je één patiënt meerdere keren op de dag behandelen?
Nee, dit is niet toegestaan.

Bestaat er een bekwaamheidstoets voor als ik iemand in dienst wil nemen?
De NVLF heeft geen bekwaamheidstoets. Een diploma logopedie moet voldoende zijn en u kunt altijd de proeftijd gebruiken om te kijken of iemand bevalt. Natuurlijk is een gedegen sollicitatieprocedure van belang.

Worden groepsbehandelingen altijd vergoed door de verzekeraar als er een verwijzing is?
Alle zorgverzekeraars hebben de groepsbehandeling ingekocht. Enkele zorgverzekeraars hebben ten aanzien van de groepsbehandeling specifieke eisen gesteld in de overeenkomst. Klik hier voor het overzicht.De NVLF heeft ter ondersteuning een format voor het opstellen van de groepsbehandeling opgesteld.

Wat is een collegiale waarneming?
Dit is een waarneming door een collega logopedist met een eigen praktijk waarbij de voorwaarde geldt dat hij/zij minstens 50% van zijn/haar inkomen uit deze praktijk haalt.

Hebben jullie voorbeeld vragenlijsten voor cliënten waarvan de behandeling stopt?
Onze voorbeeldvragenlijsten voor het meten van de patiëntervaring en -tevredenheid vindt u op onze website.

Wat is de hoogte van de huur van een praktijkruimte?
Dit is afhankelijk van de ruimte en de locatie. In een landelijk gebied wordt nu eenmaal een andere prijs per oppervlakte berekend dan in een stedelijk gebied.

Mag ik afwijken van de inrichtingseisen, zoals opgenomen in de contracten?
In principe niet. Het kan wel zo zijn dat u een alternatieve manier van invulling heeft. U kunt dit voorleggen aan de zorgverzekeraar en een goedkeuring vragen.

Moet ik in mijn behandelruimte ook een wastafel hebben als ik al een toilet en een keuken op de gang?
Kijk hiervoor in de overeenkomst met uw zorgverzekering.

Aan welke eisen moet een praktijkruimte voldoen?
Een aantal zorgverzekeringen stelt eisen aan de praktijkruimte. De NVLF heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld.

Waar kan ik als vrijgevestigde logopedist rechtsbijstand krijgen?
Dit kan bij de rechtsbijstandsverzekering die u heeft afgesloten.

Zijn er richtlijnen omtrent reclame maken voor een logopediepraktijk?
In het nieuwe marktdenken wordt van zorgaanbieders verwacht dat zij zich bezighouden met zorgproducten en doelgroepen. Voor logopedisten betekent dit dat zij meer publiciteit zullen bedrijven ten behoeve van patienten en zorgverzekeraars. In de beroepscode, artikel 18 is hierover een artikel opgenomen.

Mag ik als ik screen op een school, naar mijn eigen praktijk verwijzen?
De meest zorgvuldige handelswijze is dat je gescreende kinderen laat verwijzen via de huisarts naar één van de praktijken in het werkgebied. Ouders hebben het recht op een vrije behandelaar keuze. Zij maken derhalve zelf een afweging naar welke logopedist zij gaan voor vervolgonderzoek en eventuele behandeling.

Iemand in loondienst in de ene praktijk laten werken en zelf in de andere praktijk werken mag dat?
Als u eigenaar bent van twee praktijken kunt u iemand in loondienst nemen om in de ene praktijk te werken, terwijl u zelf in de andere praktijk werkt.

Als ik mijn praktijkruimte aan een collega verhuur ben ik dan BTW-plichtig?
Nee, indien een niet BTW-plichtige ondernemer (logopedist is vrijgesteld van omzetbelasting) zijn ruimte verhuurt aan een andere niet BTW-plichtige ondernemer hoeft er geen BTW te worden ingehouden. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de belastingdienst.

Welke verzekeringen kan/moet ik afsluiten voor mijn praktijk?
Hierover kunt u zich laten adviseren door een assurantiekantoor zoals de VVAA, Bonnier & Veraa of Van Spaendonck.

Hoe lang moet de logopedist afwezig geweest zijn door ziekte etc om vervanging te moeten zorgen?
Hier zijn geen vaste regels voor. Iedere zorgverzekeraar heeft hier in zijn contract iets over opgenomen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Waar moet ik in ieder geval op letten bij een zelfstandige waarnemer?
De zelfstandige waarnemer moet een DBA-verklaring (Verklaring Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) hebben, om te verklaren dat hij/zij freelancer is. Het is ook belangrijk om een waarnemingscontract te maken. Het voorbeeldcontract vindt u op onze website.

Moet ik betalen voor muziek afspelen in de praktijk?
Voor het afspelen van muziek buiten de huiselijke kring moet worden betaald. Kijk voor meer achtergrondinformatie en voor het aanvragen van de licenties op de websites van Sena en Buma Stemra.

Wat wordt er verstaan onder een solopraktijk?
Onder een solopraktijk wordt verstaan een praktijk van één logopedist. De logopedist is de praktijkeigenaar. De logopedist kan wel één of meerdere logopedisten in dienst hebben.

Wat wordt er verstaan onder een kostenmaatschap?
Onder een kostenmaatschap wordt verstaan een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere logopedisten. Elke logopedist voert een eigen administratie en iedere logopedist declareert zelf bij de zorgverzekeraar. Juridisch betreft het hier dus meerdere logopediepraktijken. Bij de belastingdienst moet iedere logopedist ook apart aangifte doen en belastingtechnisch is hier sprake van meerdere praktijken logopedie onder één dak. Alleen de kosten voor de praktijkvoering worden gedeeld.

Wat wordt er verstaan onder een personenmaatschap?
Onder een personenmaatschap wordt verstaan een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere logopedisten die ook juridisch en belastingtechnisch één samenwerkingsverband vormen. Deze logopedisten declareren gezamenlijk bij de zorgverzekeraars. Voor belastingdienst is hier sprake van één praktijk.

Wat wordt er verstaan onder een praktijkeigenaar?
Onder praktijkeigenaren worden logopedisten werkzaam in solopraktijken (met of zonder medewerkers in loondienst), kostenmaatschappen en personenmaatschappen verstaan.

Op welke wijze kan ik mij laten waarnemen?
Een waarneming moet een tijdelijk karakter hebben. Dit is o.a. mogelijk door iemand via een uitzendbureau in te lenen. U kunt tevens een collega laten waarnemen. Deze collega moet dan wel minimaal 50% van het inkomen met zijn eigen praktijk verdienen om voor de belastingsdienst als zelfstandige aangemerkt te worden.

Hoe dien ik een klacht in tegen een collega logopedist?
Kijk voor meer informatie op de pagina over interprofessionele klachtenbehandeling. Klachten over een collega-logopedist verlopen vanaf 1 juli 209 via het Klachtenloket Paramedici.

Mogen logopediepraktijken samenwerken?
Als de afspraken geen invloed hebben op de onderlinge concurrentie. Best practises met elkaar delen en kwaliteitsprotocollen uitwerken is toegestaan. Ook het aanbieden van een dienst die niet zelfstandig geleverd kan worden is een toegestane vorm van samenwerken. Samenwerken mag ook als er niet meer dan acht praktijken aan de samenwerking deelnemen en als de omzet onder een bepaald niveau blijft. Voor het leveren van diensten (logopedische zorg) is dit bedrag €1.100.000. Meer informatie: de brochure van de ACM Samenwerken en concurreren in de zorgsector pagina’s 60 en 61 van de Richtsnoeren voor de zorgsector

Is het verplicht om als eerstelijnslogopedist een UZI-pas te hebben?
Een UZI-pas is niet verplicht. Ook via de COV–check kun je aan de wettelijke verplichtingen voldoen voor de BSN-check. Voordeel van een UZI-pas is dat de adresgegevens ook meegeleverd worden. Vecozo mag deze gegevens niet aanleveren met het oog op de privacywetgeving.

Mag de behandelkamer ook 10m² zijn i.p.v. 14m²?
De NVLF hanteert de richtlijn inrichtingseisen. Volgens onze richtlijn is een oppervlakte van de behandelkamer van ongeveer 14m² wenselijk. Hierdoor bouwen we ruimte in voor als de ruimte kleiner uitvalt. Een ander punt is dat enkele zorgverzekeraars de omvang van de behandelruimte als harde eis opneemt. Ons advies is om aan de zorgverzekeraars toestemming te vragen voor de ruimte. Hierbij goed onderbouwen waarom de ruimte geschikt is voor behandeling. Geef hierbij bijvoorbeeld aan dat bepaalde faciliteiten niet in de behandelruimte staan maar in de buurt van de behandelkamer waardoor het vloeroppervlak in de behandelkamer groter wordt. Denk bijvoorbeeld aan een kast die op een andere plek staat.

Wat is het standpunt van de NVLF m.b.t logopedie op school?
Het standpunt van de NVLF m.b.t. logopedie op school vindt u hier. De NVLF heeft een modelhuurovereenkomst opgesteld voor een schoollocatie. Belangrijk is om te weten hoe de zorgverzekeraars tegenover het geven van logopedie op school staan. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie op school.

Wat is het minimum uurloon van een logopedist?
Door de Mededingingswetgeving van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt. Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag en dat mag bij wet niet. De ACM kan hoge boetes opleggen bij het niet naleven van deze wet. Dit geldt ook voor salarisschalen. De NVLF heeft voor haar leden een calculatiemodel opgesteld. Aan de hand van het calculatiemodel kan er een berekening gemaakt worden voor een salaris van een logopedist in dienst in de vrije vestiging.

Ik zoek meer informatie over het werken als ZZP’er
Werken als ZZP’er betekent dat u als een zelfstandige ondernemer gaat werken met de bijbehorende rechten en plichten. Zo ontvangt u geen loon bij ziekte. Maar daarentegen kunt u wel weer gebruik maken van aftrek van bepaalde kosten voor de belasting. Op zich kunnen praktijken werken met een ZZP’er/freelancer. Dit betekent wel dat de ZZP’er zich ook moet houden aan de eisen zoals vastgelegd in de overeenkomst zoals inschrijving in het kwaliteitsregister. De eisen zoals die zijn vastgelegd over waarneming zijn dan ook van toepassing. Op onze website vindt u het document ‘Informatie inzake waarneming, loondienst en DBA en andere mogelijke werkverbanden. Op de website van de belastingdienst vindt u ook veel informatie over de DBA.

Welke softwareleveranciers zijn er voor logopedische systemen?
De NVLF heeft een lijst met namen van softwareleveranciers. De vereniging houdt deze softwareleveranciers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe richtlijnen, logopedische standaarden, ICF-logopedie, kwaliteitstoets, en verzoekt hen om dit in te bouwen in de software. De NVLF werkt niet met keurmerken voor softwareleveranciers. De gestelde eisen zijn onder meer: Programma van Eisen logopedie Paramedische standaard Vektis Inbouw richtlijnen beroepsvereniging Inbouw kwaliteitstoets Klik hier voor een actueel overzicht van de softwareleveranciers.

Is het verplicht om betalingsvoorwaarden te melden?
Nee, algemene betalingsvoorwaarden zijn niet verplicht. Het is wel handig om deze te hebben. Je hebt namelijk precies op papier staan onder welke voorwaarden de logopedie wordt gegeven. Mochten er onverhoopt problemen komen, bijvoorbeeld door wanbetaling of een klacht, dan is er iets om op terug te vallen. Je moet de voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de patiënt verstrekken. Dat is de informatieplicht.

Moet een waarneming gemeld worden bij de zorgverzekeraars?
Bij de meeste zorgverzekeraars moet je een langdurige waarneming melden. De termijn kan per zorgverzekeraar verschillen. Dit staat vermeld in de overeenkomsten.

Waar eindigt de verantwoordelijkheid van een werknemer?
De werkzaamheden van de werknemer vallen onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Uitgangspunt is dat de werkgever bepaalt welk werk er wordt gedaan en hoe dat moet gebeuren. Daarmee is het logisch dat hij dus ook de verantwoordelijkheid (en de aansprakelijkheid) draagt voor dat werk. Dat staat dan ook zo in de wet (art.7:661 BW). Pas bij ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ van de werknemer ligt er aansprakelijkheid bij hem. Daarom is het van belang om alle afspraken goed vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of huishoudelijk reglement.

Mag je als vrijgevestigde praktijk screenen zonder dit te declareren bij de zorgverzekeraar?
Het is niet professioneel om logopedische werkzaamheden, zoals een afname van een screening, zonder vergoeding aan te bieden.Ook een niet-pluisscore na een logopedische screening mag geen economische prikkel zijn voor de belanghebbende. In de praktijk betekent het dat de opdrachtgever (peuterspeelzaal, GGD, school, …) betaalt voor de opdracht om te screenen.

Moet de BHV’er een opleiding volgen
Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV’ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen. Die staan in de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Wat is een preventiemedewerker?
Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arbo-risico’s binnen het bedrijf. De risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten.

Moet de praktijk een preventiemedewerker hebben?
Ja, de werkgever moet minimaal één van de werknemers als preventiemedewerker aanwijzen. Als een bedrijf met niet meer dan 15 werknemers heeft dan kan de werkgever deze taak zelf op zich nemen.

Moet de preventiemedewerker een opleiding volgen?
De preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen, zolang hij of zij maar over de specifieke kennis van arbo-risico’s beschikt die voor de logopediepraktijk relevant is.