Wat houdt de werkkostenregeling in?
De zogenaamde werkkostenregeling is bedoeld om werknemers onbelaste vergoedingen te kunnen geven. Denk aan een bijdrage voor het lidmaatschap van de NVLF, de sportschool of een kerstpakket. De belastingsdienst stelt een limiet aan deze vergoedingen. Dit limiet wordt in 2020 verhoogd naar 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom. Daar boven blijft het percentage van 1,2% gelden.

Wanneer kan ik een medewerker ontslaan?
Dat kan bij pensionering, langdurige ziekte, verwijtbaar handelen (bijvoorbeeld fraude of diefstal) en bedrijfseconomische redenen. Met uitzondering van ontslag bij pensionering en na langdurige ziekte, moet er een ontslagvergunning worden aangevraagd of een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Voor de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 waren er slechts een paar gronden waarbij er een ontslagvergunning werd verleend. Een ontslagvergunning werd alleen verleend als er volledig aan een van de ontslaggronden werd voldaan. Met ingang van de WAB geldt de zogenaamde cumulatiegrond. De kantonrechter heeft de mogelijkheid om meerdere ontslaggronden te combineren als hier niet volledig aan wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van slecht functioneren en een verstoorde arbeidsrelatie.

Wanneer moet ik als werkgever transitievergoeding aan een medewerker betalen?
Als de medewerker vrijwillig vertrekt, dan hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. Als een tijdelijk contract niet wordt verlengd of als de werknemer ontslagen wordt is het verplicht om een transitievergoeding te betalen. Dit geldt vanaf 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag.Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen. De hogere transitievergoeding voor vijftig plussers vervalt. Voor kleine werkgevers vervalt de overbruggingsregeling. Er hoeft geen vergoeding betaald te worden bij verwijtbaar ontslag. Als voorbeeld: een medewerker van 25 jaar doet een zwangerschapsvervanging van 6 maanden. Zij werkt 30 uur per week, het bruto uurloon is € 15. De transitievergoeding die na afloop van het tijdelijke contract betaald moet worden bedraagt € 32,50 bruto.

Is het verplicht om een getekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst in het personeelsdossier te hebben?
Wij raden dit aan. Als er geen getekend exemplaar in het dossier aanwezig is, dan moeten werkgevers een hogere ww-premie betalen.

Hoe lang mag een 0-uren of een min-max contract aangeboden worden?
Aan oproepkrachten (0-uren of min-max contract) moet de werkgever na één jaar een aanbod doen voor een contract met een vast aantal uren dat gelijk is van het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Om de rustige periodes tijdens de schoolvakanties op te vangen kun je afspreken dat er tijdens de drukkere weken iets meer wordt gewerkt om de rustige schoolvakanties op te vangen. Leg deze afspraak wel in de arbeidsovereenkomst vast. Als voorbeeld: de vaste arbeidsomvang is 28 uur. Tijdens de drukke maanden wordt 29 of 30 uur gewerkt. De ‘extra’ uren worden gespaard voor rustige tijden. Het vaste maandsalaris is het hele jaar gebaseerd op 28 uur. Aan het einde van het kalenderjaar worden eventuele meeruren uitbetaald. De werkgever is verplicht een contract met een vast aantal uren aan te bieden. De werknemer is niet verplicht om in te stemmen met de contractwijziging. Er mag geen druk op de werknemer uitgeoefend worden. Als de werknemer ervoor kiest om zonder een vast aantal uren te blijven werken dan moet de werkgever de hogere ww-premie blijven betalen.

Hoe zit het met het verschil in het afdragen van ww-premie bij de verschillende vormen van contracten?
Werkgevers gaan een hogere ww-premie betalen voor medewerkers met een tijdelijk of een oproepcontract betalen. De zogenaamde 0-uren- en de min-maxcontracten worden ook als oproepcontracten gezien. Per jaar wordt de hoogte van de ww-premie door de overheid bepaald. In 2020 is de lage ww-premie 2,78% en de hoge premie 7,78%. Als er geen getekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst in het personeelsdossier aanwezig is, wordt ook de hoge ww-premie berekend.

Moet ik ook met de bedrijfshulpverleningscursus meedoen als ik iemand via een uitzendbureau in dienst heb
Ja, indien er een gezagsverhouding is geldt de Arbo-wet. Wettelijk is er een uitzondering: Indien er maar één persoon aanwezig is mag volstaan worden met het kennen van de vluchtwegen bij brand en een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Bestaat er een CAO voor werknemers in de vrije vestiging?
Er bestaat geen cao voor de eerstelijnspraktijken. Voor de hele eerstelijnszorg is er geen enkele cao met uitzondering van de huisartsenpraktijken. Het is niet de verwachting dat er een cao voor de eerstelijn komt.

Mag ik iemand in dienst nemen die nog niet afgestudeerd is?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om in de periode tussen het afronden van de opleiding en de daadwerkelijke diploma-uitreiking als logopedist te gaan werken. De NVLF is met de hogescholen en het kwaliteitsregister paramedici in gesprek om 4e jaar studenten die de opleiding al afgerond hebben al voor de diploma-uitreiking te kunnen laten werken.

Als werkgever heb ik de zorgplicht om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen. Wat houdt dat in?
De werkgever is verplicht de werkzaamheden zo te organiseren dat de werknemer geen schade lijdt tijdens de werkzaamheden en te zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie. De zorgplicht geldt ook voor personen die niet bij de werkgever in dienst zijn zoals stagiaires. Als werkgever u verplicht een goed arbobeleid te voeren. Belangrijkste onderdelen hiervan zijn: Periodiek opstellen van een Bedrijfs Risico Inventarisatie en Evaluatie met bijbehorende plan van aanpak (RI&E); Verzuimbegeleiding van een zieke werknemer; Ieder bedrijf heeft verplicht een BHV’er ( bedrijfshulpverlener: o.a. EHBO en brandpreventie) en een BHV-plan. Bij kleine bedrijven mag de werkgever zelf de BHV’er zijn mits hij over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

Moet de werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren?
Iedere werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren, ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het uitvoeren van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen. De NVLF heeft een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) methodiek ontwikkeld voor haar leden.

Hoeveel BHV’ers moeten er in de logopediepraktijk aanwezig zijn?
Het aantal BHV’ers ligt niet vast in de wet. Wel moet bij het bepalen van het aantal BHV’ers en bij de manier waarop de BHV wordt georganiseerd, rekening worden gehouden met de grootte van het bedrijf en de risico’s binnen het bedrijf. Naar aanleiding van de RI&E wordt vastgesteld hoeveel BHV’ers er minimaal binnen de praktijk aanwezig moeten zijn. De werkgever mag ook zelf de taak van bedrijfshulpverlener op zich nemen als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft. Wanneer de werkgever afwezig is, moet er een andere (opgeleide) BHV’er aanwezig zijn.

Nuluren-contract, wat zijn de voorwaarden?
Werkgever en werknemer hebben geen afspraken over het aantal uren dat de oproepkracht werkt. De werkgever betaalt de eerste zes maanden alleen loon voor de uren die de oproepkracht werkt. Na die zes maanden moet hij het loon doorbetalen over het gemiddelde aantal uren dat in de afgelopen zes maanden is gewerkt, ook als hij geen of minder werk heeft.

Welke opzegtermijn geldt ervoor de werknemer bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Dit is in de wet vastgelegd. Bij het aangaan van de tijdelijke arbeidsovereenkomst kan er wel een bepaling worden opgenomen dat er tussentijds opgezegd kan worden. Als dit niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen kan er alleen tussentijds worden opgezegd bij wederzijdse goedkeuring.

Ben ik verplicht om pensioen te betalen voor mijn werknemer?
Nee, de werkgever dient dit onderwerp wel bespreekbaar te maken als hier door de medewerker om gevraagd wordt. Pensioen kan als secundaire arbeidsvoorwaarden worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. U dient hier met een assurantieadviseur contact over op te nemen.

Hoeveel vakantiedagen moet ik verlenen?

Per jaar is de werkgever verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het bedongen aantal arbeidsdagen per week.

Mag ik verlofdagen uitbetalen?
Nee, het is wettelijk niet toegestaan dat u verlofdagen uitbetaalt. Wel is het toegestaan de vakantiedagen die het wettelijke minimum (vier maal het bedongen aantal arbeidsdagen per week) te boven gaan af te kopen mits werkgever en werknemer het hierover met elkaar eens zijn.

Hoe bereken ik het verlof bij een variabel uren contract?
Bij onregelmatige uren bepaalt u het aantal vakantiedagen door uit te rekenen hoeveel dagen de werknemer gemiddeld het afgelopen jaar gewerkt heeft. Is de werknemer op het moment dat de vakantiedagen worden uitgerekend nog geen jaar in dienst, dan bouwt zij naar rato vakantiedagen op.

Kan ik mij verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid van een werknemer?
Ja, de NVLF heeft mantelovereenkomsten afgesloten met verzekeraars. Hierbij is een collectiviteitkorting bedongen.

Kan ik mij verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?
Ja, de NVLF heeft mantelovereenkomsten afgesloten met verzekeraars. Hierbij is een collectiviteitkorting bedongen.

Wat zijn de wettelijke arbeidstijden in Nederland?
Na 5,5 uur werken dient een pauze van 30 minuten te worden ingelast. Ochtend-, middag- en lunchpauze zijn voor rekening van de werknemer. Deze tijd moet worden ingehaald.Daardoor is het mogelijk dat iemand 8 uur op een dag werkt en 8,5 uur aanwezig is.

Hoe vaak mag een tijdelijk contract worden aangeboden totdat het overgaat in een vast dienstverband?
Met ingang van 1 januari 2020 mogen er drie tijdelijke contracten worden aangeboden in een periode van drie jaar. Als er een ‘pauze’ tussen twee tijdelijke contracten van zes maanden zit, mag er opnieuw worden geteld.

Kan een werkgever een contract voor onbepaalde tijd opzeggen?
Dit is mogelijk tijdens de proeftijd of op basis van ontslag op staande voet bijvoorbeeld na diefstal of grove nalatigheid. In alle andere gevallen is een ontslagvergunning van het UWV nodig of moet er een zogenaamde vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Dan moeten zowel de werkgever als de werknemer het eens zijn dat het contract wordt beëindigd. Wij raden aan dat zowel de werkgever als de werknemer zich hiervoor door een jurist laten bijstaan.

Ik neem iemand in loondienst, welke stappen moet ik ondernemen?
U bent verplicht uw medewerkers aan te melden bij de belastingdienst en het UWV. Iedere werknemer is verplicht een loonbelastingverklaring in te vullen. U moet van elke werknemer de volgende gegevens in bezit hebben: kopie van identiteitsbewijs; kopie van bewijs bevoegdheid/diploma; eventueel een bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister.

Als ik een medewerker uitleen, blijf ik dan sociale premie betalen?
Ja, u heeft een arbeidsovereenkomst met hem/haar. Meer info vindt u op de website van de belastingdienst.

Mag een percentage van het behandeltarief als vergoeding met de medewerker worden afgesproken?
U mag een percentage afspreken voor zover u voldoet aan de hoogte van minimaal het wettelijk minimumloon. De NVLF heeft hiervoor een voorbeeld contract op laten stellen.

Wat valt onder werkgeverslasten?
Neem voor de berekening van de werkgeverslasten contact op met het UWV of de Belastingdienst.

Moet ik een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte afsluiten voor mijn werknemer?
Deze afweging moet u zelf maken. De werkgever is wettelijk verplicht om twee jaar maximaal 170% van het salaris door te betalen.

Hoe om te gaan met verhoging van aantal gewerkte uren?
U heeft bijvoorbeeld een contract waarin de werkgever u twintig uur per week garandeert. De afgelopen drie maanden heeft u echter dertig uur gewerkt. U kunt van uw werkgever eisen dat hij de garantie-uren in uw contract verhoogt naar dertig uur. Uw werkgever hoeft dat niet te doen als hij kan aantonen dat er sprake is van tijdelijk overwerk.

Min-max-urencontract, wat zijn de voorwaarden?
De werkgever en werknemer spreken een minimum en/of maximum aantal uren af dat de oproepkracht per periode werkt. De werkgever betaalt uiteraard loon voor de gewerkte uren. Maar hij moet in ieder geval de gegarandeerde uren uitbetalen, ook als hij geen werk heeft. Als er voortdurend meer uren gewerkt dan de garantie-uren kan dit gevolgen hebben voor de arbeidsduur van het oproepcontract. Per 1 januari 2020 worden min-max contracten als oproepcontracten gezien. Werkgevers moeten dan een hogere ww-premie betalen. Eens per jaar is het verplicht om medewerkers met een oproepcontract een contract aan te bieden met een vast aantal uren. De medewerker is niet verplicht het nieuwe contract te accepteren.

Is er een regeling voor het vergoeden van de reiskosten?
Er is geen wettelijk onderscheid meer tussen regelmatig woon-werkverkeer en andere zakelijke reizen. Over de wijze van vergoeden kunnen afspraken worden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer.

Hoeveel loon moet ik mijn werknemer betalen bij ziekte?
Het door de werkgever doorbetaalde loon is minimaal 70% van het salaris van de werknemer en mag niet lager worden dan het minimumloon. In de meeste arbeidsovereenkomsten is geregeld dat de werkgever in het eerste ziektejaar het volledige salaris uitbetaald. Voor het tweede ziektejaar is het gebruikelijk dat 70% van het loon wordt doorbetaald. Wettelijk is bepaald dat de eerste twee ziektedagen voor rekening van de werknemer mogen komen.

Hoe te handelen als de werknemer ziek wordt tijdens vakantie?
Een medewerker die ziek is tijdens de vakantie heeft over die periode geen vakantie. Dat wil zeggen dat een medewerker die ziek wordt voordat hij met vakantie gaat, geen uren opneemt over de dagen dat hij ziek is. Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk te melden. Zo mogelijk volgt hij de procedures die bij de ziekmelding horen. Doet de ziekte zich voor in het buitenland, dan is controle hierop moeilijk, waarbij een regeling over ziekmelding kan voorschrijven dat de medewerker een verklaring overlegt van een buitenlandse arts. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen verminderd

Waar eindigt de verantwoordelijkheid van een werknemer?
De werkzaamheden van de werknemer vallen onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Uitgangspunt is dat de werkgever bepaalt welk werk er wordt gedaan en hoe dat moet gebeuren. Daarmee is het logisch dat hij dus ook de verantwoordelijkheid (en de aansprakelijkheid) draagt voor dat werk. Dat staat dan ook zo in de wet (art.7:661 BW). Pas bij ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ van de werknemer ligt er aansprakelijkheid bij hem. Daarom is het van belang om alle afspraken goed vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of huishoudelijk reglement.

Heb ik als zelfstandige recht op een zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering?
Als zelfstandige heeft u recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van minstens 16 weken. Mogelijk komt u in aanmerking voor een ZEZ-uitkering. ZEZ staat voor de regeling Zelfstandige en Zwanger. Deze uitkering kunt u aanvragen bij UWV. De uitkering loopt gelijk met het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wat zijn rechten bij een zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering als medewerker in loondienst?
U hebt recht op minstens zestien weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Hoe lang de verlofperiode feitelijk duurt, is afhankelijk van de datum waarop uw baby daadwerkelijk wordt geboren.

Wat zijn mijn rechten als werknemer voor het geven van borstvoeding en het afkolven?
Gedurende de eerste 9 maanden na de bevalling heeft de werknemer het recht het werk te onderbreken om in alle rust en afzondering haar kind borstvoeding te geven dan wel af te kolven. Er dient voor de moeder op de werkplek een hygiënische en van binnen afsluitbare kamer te zijn. De onderbreking kan zo vaak en lang als nodig is plaatsvinden, maar niet langer dan ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst.