Hoe te handelen als de patiënt geen identiteitsbewijs kan overleggen?
Kan de patiënt u geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kunt u de kosten van de behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. Indien het BSN niet bekend is, kan er gecommuniceerd worden op basis van persoonsidentificerende kenmerken (geboortedatum, geslacht, naam etc.). Voor de declaratie richting de zorgverzekeraars kunt u overwegen om in deze situatie bij het BSN 9999999 invullen. Het is raadzaam om vooraf hierover afspraken te maken met de zorgverzekeraar.

Geldt de identificatieplicht ook voor kinderen?
Ja, ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Voor het vaststellen van de identiteit van een minderjarige patiënt die geen paspoort/identiteitskaart heeft, is een uittreksel uit het GBA van het kind een optie. Lukt dit niet, dan kan formeel de identiteit van het kind niet worden vastgesteld.

Waar kan ik terecht m.b.t. vragen over de startersaftrek?
Voor vragen over de startersaftrek kunt terecht bij de belastingdienst.

Wat is het (verzuim)tarief bij een niet nagekomen behandeling?
Er is geen officieel (verzuim) tarief. Het verzuimtarief valt niet onder de WMG. Dat houdt in dat de NZa geen regels vaststelt. Wel is het een goede zaak dat de patiënt op de hoogte wordt gebracht/ingelicht wordt over het verzuimtarief dat de praktijk hanteert en de voorwaarden voor het in rekening brengen daarvan. Deze voorwaarden kunnen vastgelegd worden in de betalingsvoorwaarden van de praktijk.

Wat is de verhouding behandelen en verslaglegging?
De NVLF hanteert voor de onderbouwing de laatste NZa-berekening voor vaststellen van het maximum tarief logopedie 2015. Een werkdag is 8 uur. Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Op jaarbasis worden gemiddeld 2.348 behandelingen gegeven. Per week kunnen er gemiddeld 52 behandelingen worden gegeven (2.348 behandelingen: 45 werkweken). Op één dag kunnen gemiddeld 10,4 behandelingen gegeven worden. Voor indirect patiëntgebonden tijd (bijhouden patiëntendossiers, verslagen en overleggen die niet gedeclareerd kunnen worden) en voor niet patiëntgebonden handelingen (administratie, contact met verwijzers, enz.) blijven per 2015 gemiddeld 2,8 uur per dag over. De ene keer mag een behandeling korter zijn, en een andere keer weer langer. Het tarief blijft hetzelfde. Volgens de NZa-onderbouwing zou een logopedist in 2015 meer dan twee uur krijgen per dag voor de administratie bij een fulltime praktijk. Helaas hanteren alle zorgverzekeraars deze onderbouwing niet waardoor de systematiek onder druk is komen te staan. Veel zorgverzekeraars hanteren tarief 2012, daarmee eigenlijk de rekennorm uit 2012 namelijk 2.905 behandelingen. Dit betekent dat er ongeveer anderhalf uur per dag overblijft voor de administratie.

Welk Microsoft Office-pakket moet ik als praktijkeigenaar aanschaffen?
Officieel moet je als praktijk een Microsoft Office voor Thuisgebruik en Zelfstandigen aanschaffen. Dit programma is duurder dan een programma voor thuisgebruik en studenten. Voor thuisconsumenten en kleine bedrijven worden Office Professional 2010, Office 2010 voor Thuisgebruik en Zelfstandigen en Office voor Thuisgebruik en Studenten 2010 verkocht via allerlei winkels, verkooppunten en distributeurs of rechtstreeks via Office.com. Deze versies kunnen ook worden aangeschaft via computerfabrikanten of systeembouwers en zijn dan vooraf geïnstalleerd wanneer u een nieuwe computer aanschaft.

Mag ik een factuur digitaal versturen naar een patiënt?
Je mag zelf weten of je de factuur digitaal of op papier verstuurt. De Belastingdienst stelt geen extra eisen aan het versturen van digitale facturen. De wettelijke eisen voor papieren facturen en voor facturen die u verzendt als pdf-bijlage bij een e-mail zijn hetzelfde.De patiënt is niet verplicht een digitale factuur te accepteren. Het is daarom raadzaam om vooraf te overleggen of en hoe hij digitale factuur wil ontvangen.

Welke gegevens moeten er minimaal op een rekening voor de patiënt staan?
Wat precies op de factuur naar de patiënt moet komen te staan is vastgesteld in de Regeling Paramedische Zorg. Een declaratie van de zorgverlener aan de patiënt/verzekeraar gebeurt via de patiënt en vermeldt minimaal de navolgende gegevens:  de naam, geboortedatum, adres- en woonplaatsgegevens en het Burgerservicenummer (BSN) van de patiënt;  de geleverde prestaties(s);  het aantal geleverde eenheden van de prestatie(s);  het tarief per prestatie en het totaalbedrag;  de datum of data waarop de prestatie(s) is/zijn geleverd;  de declaratiecode cq. prestatiecode;  de AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie declareert. Daarnaast stelt de Belastingdienst nog de volgende extra verplichtingen: uw KvK-nummer en een opeenvolgend nummer.