Kan ik de CELF-4-NL na 2022 nog gebruiken?
Voor betrouwbare diagnostiek bij taalproblemen gebruiken logopedisten bij voorkeur testinstrumenten met een voldoende COTAN beoordeling (zie richtlijn Logopedie bij taalontwikkelingsstoornissen, aanbeveling 6). Een COTANbeoordeling is 15 jaar geldig.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd en ouder wordt voor diagnostiek vaak de CELF-4-NL gehanteerd. De COTANbeoordeling van de CELF-4-NL stamt uit 2008. Dit betekent dat deze test per 1-1-2023 geen voldoende COTANbeordeling meer heeft. Naar verwachting zullen vanaf die datum indicatieaanvragen waarbij logopedisch onderzoek met de CELF-4-NL is gebruikt niet meer voldoen en zal de CELF-5-NL gehanteerd moeten worden.

Welke cao’s zijn er voor logopedisten in het onderwijs van toepassing?
Dit zijn de cao PO (voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en een aatal praktijkscholen. De cao VO voor het voortgezet onderwijs, de cao mbo en de cao hbo. Er werken ook logopedisten bij een aantal schooladviesdiensten waar de cao AOJ of GAO van toepassing is. Logopedisten die bij een GGD of een gemeente werken vallen niet onder een van de onderwijs cao’s. Op hen is de cao gemeenten (car-uwo) van toepassing.

Hoe lang moet ik in het onderwijs de logopedische gegevens bewaren? Het leerlingdossier wordt na twee jaar vernietigd.
De bewaartermijn van logopedische (medische) gegevens is minimaal 20 jaar. Voor de medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 20 jaar die ingaat vanaf als de betrokkene meerderjarig wordt, dus vanaf het 18e jaar. Dit is op basis van de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) verplicht. Deze termijn geldt ongeacht de plaats waar de zorg wordt verleend. In de wet is niet vastgelegd hoe de gegevens bewaard moeten worden. Tegenwoordig is dat voornamelijk digitaal. Binnen het onderwijs is de beantwoording van deze vraag minder eenvoudig. Gaat het om het uitvoeren van een logopedisch onderzoek en sec een logopedische behandeling, dan geldt de bovenstaande termijn. De logopedische ondersteuning binnen het onderwijs is echter aan het verschuiven van een puur logopedische naar een meer onderwijsondersteunende rol. Gaat het om ‘onderwijskundige’ testgegevens en aantekeningen die gemaakt worden voor de ondersteuning die de logopedist (en de leerkracht) de leerling bieden om het curriculum van de school te behalen? Dan kun je redeneren dat dit niet om medische gegevens gaat, maar om gegevens vanuit de onderwijsondersteunende rol die de logopedist heeft. Dan gelden de regels voor de bewaartermijn van het leerlingdossier. Die termijn is 2 jaar. Op onze site staat een document hoe de WGBO op dit punt uitgelegd moet worden. Zie  en kijk in het document ‘Logopedisch patientendossier archivering bewaartermijn’.  Helaas is er geen kant en klaar antwoord. De scheidslijn tussen het medische en het onderwijskundige deel van het leerling dossier is vaak dun.

Moet ik ook lid worden van een vakbond zodat mijn belangen als werknemer behartigd worden?
Als lid van de NVLF heeft u invloed op uw cao via de aansluiting van de NVLF bij FvOv. Voorafgaand aan de onderhandelingen vragen wij aan de leden wensen voor de cao aan ons door te geven. Als er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao is, informeren wij u over de inhoud en vragen wij uw oordeel. Is er sprake van plannen voor een reorganisatie? Ook dan komen de onderhandelaars van FvOv voor u op. Zie verder op deze site bij werk en organisatie / logopedist onderwijs en www.fvov.nl.

De NVLF is aangesloten bij FvOv. Wat betekent dat?
FvOv is een koepel van 11 onderwijsvakorganisaties. Zij vertegenwoordigt 34.000 leden. Mede namens de NVLF onderhandelt FvOv over cao’s in het onderwijs, waaronder de cao’s po en vo. Als er sprake is van een reorganisatie binnen uw instelling onderhandelt FvOv over een sociaal plan. Vóór er sprake is van een definitief sociaal plan ontvangt u een uitnodiging van FvOv om uw oordeel erover te geven. Zie verder op deze site bij werk en organisatie / logopedist onderwijs en www.fvov.nl.

Ik ben opeens ingeroosterd als pleinwacht op school. Mag dat?
Het pauzerooster is onderdeel van het zogenaamde taakbeleid. Als logopedisten hier nooit aan deelnamen, moet dit eerst in de MR worden besproken. Maak afspraken over wat er van u verwacht wordt (welk deel van het plein of welke groep kinderen, wat te doen bij het optreden van een calamiteit); Ga altijd samen met een leerkracht. De leerkracht is opgeleid om de verantwoordelijkheid voor een hele groep te hebben, dat heb je als logopedist niet. De leerkracht heeft de eindverantwoordelijkheid; Regel recht op pauze. Als u tussen de 5,5 en 8 uur werkt moet je 30 minuten pauze hebben. 

Is het verplicht om naar school terug te komen voor vergaderingen?
De vergaderingen en studiedagen die worden georganiseerd moeten door alle medewerkers worden gevolgd. Als u in deeltijd werkt en hiervoor steeds terug moet komen, worden afspraken gemaakt over de compensatie van deze uren. Indien hierover geen goede afspraken kunnen worden gemaakt, kunt u contact opnemen met de NVLF. 

Moet de behandelruimte op een school aan dezelfde eisen als de behandelruimte in de vrije vestiging.
Als de logopedische zorg op school uit het onderwijsbudget worden betaald, zijn er geen regels die aan de behandelruimte worden gesteld. Als de behandelingen door de zorgverzekeraars worden vergoed moet de behandelruimte op school aan dezelfde eisen voldoen als die in de vrije vestiging.

Zijn er regels met betrekking tot de formatie logopedie in het onderwijs
Nee, scholen zijn vrij om het beleid te bepalen. Het formatiebeleid moet jaarlijks met de personeelsgeleding van de MR worden besproken.

Moeten logopedisten op school ook op verwijzing van een arts werken?
Indien er sprake is van behandeling moet er een verwijzing van een arts zijn. Als het gaat om ondersteuning binnen het leerproces hoeft dit niet.