Wat is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit: een stappenplan voor logopedist hoe huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren handreikingen voor logopedist voor vervolg na signaleren vervolgstappen om slachtoffers te helpen

Is de uitvoering van de meldcode verplicht voor logopedisten?
Ja, de wet meldcode verplicht logopedisten om een meldcode in de eigen organisatie te implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen.

Hoe ziet een meldcode er voor mij uit?
Een organisatie of zelfstandige beroepsbeoefenaar maakt de meldcode specifiek voor de eigen praktijk. De NVLF heeft hiervoor een invulformulier ontwikkeld.

Welke ondersteuning biedt de NVLF?
De NVLF heeft informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen onder Vakgebied, Wet- en regelgeving. Daarin vindt u onder andere de meldcode met afwegingskader. In 2019 is de herziene meldcode met afwegingskader in werking getreden.

Hoe worden de professionals opgeleid in het werken met een meldcode?
In de toolkit Meldcode op onze website vindt u een link naar diverse trainingen en cursussen op het gebied van Huiselijk geweld. U vindt dit via Vakgebied > Wet- en regelgeving.

Moet een logopedist worden geschoold voor de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?
In de wet meldcode zit in principe geen scholingsplicht, maar het is wel verplicht om de kennis en het gebruik te bevorderen. Scholing kan hier een belangrijk onderdeel van zijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vat de wet in ieder geval zo op dat professionals scholing moeten krijgen. Hoe die scholing eruit moet zien, laat VWS aan het veld over. Het verschilt per organisatie en zelfs binnen een organisatie wat een professional moet kunnen en kennen. Aangezien logopedisten nauw contact hebben met de cliënt wordt verwacht dat zij zich scholen. Zowel in het werken met de meldcode als in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling.  In 2019 is de meldcode herzien en is hieraan een afwegingskader toegevoegd.

Moet een logopedist worden geschoold voor de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?
In de wet meldcode zit in principe geen scholingsplicht, maar het is wel verplicht om de kennis en het gebruik te bevorderen. Scholing kan hier een belangrijk onderdeel van zijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vat de wet in ieder geval zo op dat professionals scholing moeten krijgen. Hoe die scholing eruit moet zien, laat VWS aan het veld over. Het verschilt per organisatie en zelfs binnen een organisatie wat een professional moet kunnen en kennen. Aangezien logopedisten nauw contact hebben met de cliënt wordt verwacht dat zij zich scholen. Zowel in het werken met de meldcode als in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling.  In 2019 is de meldcode herzien en is hieraan een afwegingskader toegevoegd.

Is er een relatie tussen de Meldcode kindermishandeling en de Leidraad meldingen IGZ 2013?
Nee, hier is geen relatie tussen. De Leidraad meldingen IGZ gaat over de verplichting die er is om calamiteiten en seksueel misbruik te melden. Het laatste gaat om seksueel misbruik van de cliënt door de zorgaanbieder. Het gaat dus niet om vermoedens van seksueel misbruik van een cliënt, bijvoorbeeld binnen het gezin.

Mag je anoniem melden?
De logopedist doet zijn melding in beginsel op naam, maar kan desgewenst anoniem blijven. Mits dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van de patiënt of anderen, voor de veiligheid van de meldende logopedist zelf of als het noodzakelijk is in verband met de vertrouwensrelatie met het gezin waartoe het kind behoort of in verband met zijn eigen veiligheid. De logopedist gaat terughoudend om met de mogelijkheid van anonimiteit en vermeldt uitdrukkelijk waarom hij daarvan gebruik wil maken.

Is er verder nog belangrijke informatie beschikbaar?

Site van de Rijksoverheid

Toolkit

Het Algemeen Paramedisch Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling