Hoe kan ik accreditatie aanvragen voor intercollegiaal overleg in subgroepen?
Voor intercollegiaal overleg geldt dat er minimaal vier en maximaal 15 deelnemers mogen zijn. Met een account in PE-online is het mogelijk om meerdere accreditatieaanvragen voor intercollegiaal overleg in te dienen. Je kunt als kwaliteitskring dus kiezen om 1 account (gebruikersnaam) te maken en daarmee de accreditatie voor intercollegiaal overleg voor meerdere subgroepen van maximaal 15 personen aan te vragen. Een andere mogelijkheid is om per subgroep een eigen account te maken en dan vraag je per subgroep accreditatie aan los van de andere subgroepen van een kwaliteitskring. Meer informatie hierover lees je in hoofdstuk 2.1 van de Handleiding NVLF-kwaliteitskring.

Onze kring heeft 16 deelnemers. Kan ik de activiteit intercollegiaal overleg doen in de kring met dit aantal?
Indien in een kring de activiteit intercollegiaal overleg plaatsvindt, dan gelden de eisen van minimaal vier en maximaal 15 deelnemers. Dit zijn de eisen die horen bij de activiteit intercollegiaal overleg. Als een kring meer dan 15 deelnemers heeft en ervoor kiest intercollegiaal overleg te doen, is het noodzakelijk dat de kring zich tijdens het intercollegiaal overleg opsplitst in twee of meer subgroepen. Omdat er diverse kringen zijn met 16 deelnemers heeft de NVLF voor 2019 een overgangsregeling afgesproken met KP. Voor kringen die in 2019 met 16 deelnemers intercollegiaal overleg willen doen geldt dat zij voor 2019 nog als 1 groep accreditatie kunnen aanvragen. Hierbij geldt de afspraak dat de kring door natuurlijk verloop krimpt tot 15 deelnemers of dat de kring er in 2020 voor kiest om intercollegiaal overleg te doen in twee subgroepen.

Moet ik variëren in het gebruik van verbetermethodieken tijdens intercollegiaal overleg?
Tijdens het intercollegiaal overleg wordt gebruik gemaakt van een erkende verbetermethodiek. Je kiest als overleggroep eerst je onderwerp, daarna bepaal je het doel en dan kies je de methodiek die er het beste bij past. Denk bijvoorbeeld aan intervisie, casuïstiek bespreking, invoeren recente inzichten of richtlijn bespreking. Het is dus niet verplicht om steeds een andere methodiek te kiezen. De mate vanvariatie bepaal je zelf als intercollegiaal overleggroep.

Wij voldoen als werkgroep aan de eisen voor intercollegiaal overleg en al onze deelnemers zijn lid van de NVLF. Komen wij nu toch in aanmerking voor de 2 punten voor kringdeelname?
Alleen NVLF kwaliteitskringen komen in aanmerking voor deze punten. De vereniging is er voor haar leden en ondersteunt de leden in allerlei opzichten. Bijvoorbeeld door ondersteuning van kwaliteitskringen en hun begeleiders. Het nieuwe kringbeleid past hier ook bij. Het is een extra gebaar naar de leden en geeft erkenning aan het zijn van NVLF-lid en het zijn van kringlid. Als je ervoor kiest om geen lid te zijn van de NVLF en/of intercollegiaal overleg te hebben in een niet erkende kwaliteitskring is dat ook prima. Dat is een persoonlijke afweging en de keuzevrijheid die er nu is. Je kunt als NVLF-lid evengoed gebruik maken van dit aanbod als je deelneemt aan een NVLF erkende kwaliteitskring. De keuze is aan jou. Een NVLF kwaliteitskring voldoet aan de volgende voorwaarden: Het verbeteren van het logopedisch handelen staat centraal. Er is een kwaliteitskringbegeleider. De kring staat ingeschreven bij de NVLF.

Kan de NVLF de notulen van onze kringbijeenkomsten waarin intercollegiaal overleg plaats vindt beoordelen?
Op onze website vind je formats voor verslaglegging van intercollegiaal overleg. Per verbetermethodiek wordt aangegeven hoe de verslaggeving kan zijn opgebouwd. De NVLF adviseert om dit format te volgen. De kring bepaalt echter zelf in hoeverre hij al dan niet mee gaat in dit format. Uit de notulen dient duidelijk te blijken dat in de kring intercollegiaal overleg heeft plaats gevonden en welke verbetermethodiek hiervoor is gebruikt. De NVLF beoordeelt geen notulen. De kringen dienen zelf de notulen in bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) ten behoeve van de puntentoekenning. De notulen worden daar beoordeeld.

Is het verplicht om bij intercollegiaal overleg gebruik te maken van het format voor de notulen van een kringbijeenkomst?
Het staat de kring vrij om een andere opzet van de notulen te gebruiken. Het beschikbare format bevat alle gegevens die minimaal in de notulen moeten staan en wordt door de NVLF aangeboden ter ondersteuning.

Wat als de kring wel de activiteit intercollegiaal overleg wil doen, maar geen verbetermethodieken wil gebruiken?
In dat geval trekt de kring een eigen plan, waarbij niet wordt voldaan aan de eisen zoals beschreven in de kwaliteitscriteria paramedici. Hierdoor is de activiteit bij herregistratie niet toetsbaar voor het KP en worden dus geen extra punten toegekend. Kringdeelnemers ontvangen wel de geaccrediteerde punten voor lidmaatschap van de NVLF (twee geaccrediteerde punten) en het lidmaatschap van een kwaliteitskring (twee geaccrediteerde punten).

Tot wanneer kunnen kringleden individueel bewijslast voor de intercollegiaal overleg toevoegen aan hun digitaal portfolio?
Vanaf 1 januari 2019 is het weer mogelijk om individueel bewijslast voor intercollegiaal overleg in de kwaliteitskring in te dienen bij KP.

Worden punten voor de kwaliteitskring automatisch bijgeschreven?
Wanneer de kring accreditatie heeft aangevraagd voor de activiteit intercollegiaal overleg worden de punten bijgeschreven in het digitaal portfolio van de deelnemers nadat de notulen zijn goedgekeurd en de presentie is ingevoerd. Wanneer de kring geen accreditatie heeft aangevraagd voor de activiteit intercollegiaal overleg moet de bewijslast door ieder kringlid individueel worden opgevoerd. Beoordeling daarvan en puntentoekenning vinden dan plaats op het moment van herregistratie van de individuele deelnemer.

Hoe verwerk ik een terugblik in de notulen van een afwezige kringdeelnemer?
Je kunt de opbrengst van een deelnemer dan in de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst opnemen of indien de afwezige zijn/haar input van tevoren via de mail (bijv.) heeft aangeleverd, kan het worden opgenomen in de notulen van de verzuimde bijeenkomst.