Is het volgen van een IPO verplicht voor logopedisten?
Nee, onder de criteria 2020-2025 is het volgen van een IPO voor logopedisten niet verplicht.

Ben ik verplicht een kwaliteitsjaarverslag van de praktijk te maken?
Nee, door de inwerkingtreding van de WKKGZ is deze verplichting vervallen. U mag wel een kwaliteitsjaarverslag maken. Dit levert 10 punten op onder de activiteit Kwaliteitszorg bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Een format vindt u op onze website: www.nvlf.nl > Vakgebied > Kwaliteit > Kwaliteitsinstrumenten > Overige instrumenten.

Bij welke instanties moet ik het kwaliteitsjaarverslag van mijn praktijk indienen?
Door de inwerkingtreding van de WKKGZ hoeft het kwaliteitsjaarverslag niet meer bij derden te worden ingediend.

Als ik mij inschrijf in het kwaliteitsregister, moet ik dan lid zijn van de NVLF?
U hoeft geen lid van de NVLF te zijn om u in te schrijven in het kwaliteitsregister.

Welke kosten zijn er verbonden aan het registreren in het KP?
De tarieven voor registratie in het KP zijn voor iedereen gelijk. De tarieven zijn kostendekkend, dat wil zeggen voldoende om de kosten die samenhangen in stand houden van het register te dekken. Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft geen winstoogmerk. Kijk voor de actuele tarieven op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Hoe zit het nu met de termen diplomaregister en kwaliteitsregister?
In het diplomaregister staan geregistreerden die alleen hebben voldaan aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep. In het kwaliteitsregister staan geregistreerden die hebben voldaan aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en aantoonbaar heeft voldaan aan de kwaliteitseisen van het beroep.

Wat is herregistratie in het KP?
Om in het KP vermeld te blijven staan moet de geregistreerde elke vijf jaar herregistratie aanvragen. De eerste periode van vijf jaar wordt aan de hand van de diplomadatum bepaald. Bij herregistratie moet de geregistreerde voldoen aan de voor die periode geldende kwaliteitscriteria. De startdatum van de periode bepaalt de geldende kwaliteitscriteria.

Herintreden na afwezigheid van meer dan 2 minder dan 5 jaar of 5 jaar of langer?
Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft een regeling voor herintreders vastgesteld. In de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen herintreders die langer dan 5 jaar niet meer werkzaam zijn geweest als logopedist of minder dan 5 jaar. Voor meer informatie over deze regeling www.kwaliteitsregisterparamedici.nl > Klik op Registratie & Herregistratie > Dispensatie- herintrederregeling.

Uit welke onderdelen bestaat ‘Individuele Professionele Ontwikkeling’ (IPO)?
IPO bestaat uit vier fasen: reflecteren op uw eigen handelen en hier feedback over vragen; een persoonlijk ontwikkelplan schrijven; uitvoeren van dit plan in de vorm van bij- en nascholing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten; evalueren.

Hoeveel punten levert het doorlopen van de hele IPO-cyclus op?
Fasen 1, 2 en 4 zijn gewaardeerd met 10 punten per fase. In fase 1 zijn dit geaccrediteerde punten. Indien u ervoor kiest de hele cyclus te doorlopen, krijgt u dus 30 punten, waarvan 10 geaccrediteerd.

Welk instrument kan ik gebruiken voor het doorlopen van fase 1 van IPO?
U kunt gebruik maken van het multisource feedbackinstrument dat in PE Online staat. U kunt ook een zelfgekozen instrument gebruiken. Dit instrument dient wel te voldoen aan een aantal criteria en dient u te laten toetsen door het Kwaliteitsregister Paramedici.

Zijn er naast IPO nog meer nieuwe activiteiten in de kwaliteitscriteria 2015-2020 die ik kan uitvoeren?
Ja, dit zijn de activiteiten ‘journal club’, ‘collegiale consultatie’ en ‘meten van behandelresultaten’.

Wat is de opbouw in punten voor het begeleiden van stagiaires?
Het aantal uren dat begeleiding van stagiaires kost staat niet gelijk aan het aantal punten. Punten staan voor de mate van leerervaring of kwaliteitsverbetering. Omdat het begeleiden van stagiaires je scherp houdt, levert dit 2 punten op voor elke week stagebegeleiding.

Hoe kan ik herintreden in de logopedie?
Er is een herintredersregeling voor logopedisten die enige jaren niet meer hebben gewerkt. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Kwaliteitsregister Paramedici en kunt u aanvragen via uw digitaal portfolio.

Waar vind ik de beroepscode en hoe onderschrijf ik die voor het kwaliteitsregister?
De beroepscode is te lezen op onze website. Door inschrijving in het KP verklaart u zich akkoord met de beroepscode en handelt hiernaar in uw beroepsuitoefening.

Wat moet ik doen als ik in een steekproef van het KP val?
Indien u in de steekproef valt, dient u eventueel ontbrekende bewijslast in te voegen in uw digitaal portfolio. Uw dossier wordt dan beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie namens de beroepsvereniging.

Hoeveel studiepunten staat voor ECTS?
1 ECTS is gelijk aan 28 studiepunten.

Hoe worden punten voor het begeleiden van stagiaires bijgeschreven in het kwaliteitsregister?
U dient deze activiteit zelf in uw digitaal portfolio bij KP te plaatsen. Als bewijslast dient de verklaring van de Hogeschool waarop het aantal uren van de begeleiding staat vermeld te worden bijgevoegd. U kunt vervolgens via uw digitaal portfolio de punten laten omzetten in geaccrediteerde punten.

Heeft de NVLF een rol in de beoordeling van activiteiten voor punten in het KP?
De NVLF treedt niet in de beoordeling van de vraag of activiteiten wel of geen punten opleveren ten behoeve van de periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Logopedisten dienen zelf aan de hand van de criteria te toetsen of een activiteit voor punten in aanmerking komt.

Klachten over het Kwaliteitsregister Paramedici
Als u een klacht heeft over het KP dan verzoeken wij u deze rechtstreeks bij het KP te melden. Bij het KP kan de klacht worden uitgezocht en kan er rechtstreeks een reactie worden gegeven. Op zich is het goed als de NVLF signalen hoort, maar het is niet de plek waar de klacht in behandeling kan worden genomen. Rechtstreeks melden bij het KP is de meest efficiënte manier.

Hoe worden de punten verdeeld als je met meerdere personen aan een kwaliteitsverslag schrijft?
Wanneer bepaalde activiteiten, zoals het schrijven van een kwaliteitsjaarverslag, kwaliteitshandboek, het doen van een patiënttevredenheidsonderzoek etc, door meerdere personen worden uitgevoerd, worden de tien punten naar rato van bijdrage verdeeld onder het aantal personen.

Ben ik verplicht mij te registreren in het KP?
Inschrijven in het KP is geen wettelijke verplichting, maar in de praktijk eisen zorgverzekeraars dat u kwaliteitsgeregistreerd bent. Ook patiënten en werkgevers verlangen steeds vaker dat de paramedicus kwaliteitsgeregistreerd is. Door u in te schrijven in het KP, laat u zien dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van uw beroepsgroep.

Wat is het doel van het kwaliteitsregister?
Registratie heeft tot doel de deskundigheid van beroepsbeoefenaren inzichtelijk te maken. Aanleiding voor de oprichting van het kwaliteitsregister was de Wet BIG die in 1997 voor logopedisten en andere paramedici van kracht is geworden. Deze wet zorgt ervoor dat patiënten beschermd worden tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg.

Ik sta wel 5 jaar in het register, maar heb onvoldoende punten behaald. Wat moet ik doen?
U kunt via uw digitaal portfolio een beroep doen op de dispensatieregeling. Kortgezegd houdt dit in dat u een plan van aanpak inlevert hoe u het komende jaar de ontbrekende punten denkt te gaan behalen. Indien dit plan wordt goedgekeurd krijgt u een tijdelijke kwaliteitsregistratie en dus 1 jaar langer de mogelijkheid uw herregistratie in orde te maken. U dient in dit geval wel te voldoen aan de werkervaringseis.

Waar vind ik relevante informatie over het kwaliteitsregister?
Voor inschrijving, vragen, adreswijzigingen en overige administratieve zaken zie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. Voor vragen over de procedure van de periodieke registratie waarbij de website geen uitkomst biedt, kunt u mailen naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl of telefonisch contact opnemen via telefoon 0900 – 20 20 818.

Wat is het minimaal aantal te werken uren (per week), voor behoud van mijn registratie?
Op grond van de criteria 2010-2015 en 2015-2020 dient u 1.600 uur patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden in 5 jaar te hebben gewerkt, behaald in minimaal 36 maanden. Berekening is gebaseerd op een gemiddelde van 8 uur per week in vijf jaar (uitgaande van ongeveer 40 werkbare weken per jaar = 8 x 5 x 40 = 1600 uur).