De huisarts wil geen verwijsbrief meer uitschrijven en beroept zich op de afspraken zoals vermeld op Verwijsafspraken.nl

De NVLF ontvangt veel mailtjes van leden dat huisartsen geen verwijzingen meer willen uitschrijven. Huisartsen beroepen zich op de vermindering van administratieve lasten. Sinds 2010 is de DTL een vast onderdeel van het curriculum van de opleidingen logopedie. Ook hebben veel logopedisten die de opleiding vóór 2010 hebben afgerond, de DLT-scholing gedaan. De NVLF is van mening dat DTL een onderdeel is van de huidige praktijkvoering. Er zijn praktijken die er bewust voor kiezen om geen DTL toe te passen in de praktijk. Dat is een keuze die een praktijk kan en mag maken, echter is dat niet de insteek van de NVLF. De huisartsen moeten in deze situatie goed ingelicht worden waarom de patiënten toch een verwijzing nodig hebben. Dit staat los van het feit dat een arts na een rode vlag wel een verwijzing moet uitschrijven als er een indicatie voor de logopedische behandeling is en de arts van mening is dat geen ander onderzoek of behandeling noodzakelijk is. De NVLF weet dat artsen regelmatig na het constateren van een rode vlag geen verwijzing willen uitschrijven. Dat is een foutieve redenatie van de arts. De NVLF verzoekt de LHV en de zorgverzekeraars continu de artsen hierover goed te informeren. De NVLF ontvangt ook regelmatig het signaal van leden dat er tijdens de screening snel een rode vlag wordt gescoord, terwijl er sprake is van een duidelijke indicatie voor starten met logopedie.  In die situatie hoeft de patiënt niet naar de arts voor een verwijzing. Klik hier voor het nieuwsbericht m.b.t. dit onderwerp. Daarnaast bestaat nog een ander knelpunt: CZ vergoedt geen DTL bij patiënten onder de 18 jaar. Dit is een twistpunt tussen de NVLF en CZ die we blijven aankaarten. Verwijs in deze situatie de arts naar de website van CZ: Vergoeding logopedie – CZ

Mag ik stoppen met de behandeling zonder opgave van reden?
Casus: Een patiënt verschijnt voor de derde maal op rij niet op een afspraak. De relatie was al niet zo goed en nu wil de logopedist de behandelingsrelatie verbreken. Mag dat? AdviesVolgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) kan een zorgverlener de behandelingsovereenkomst alleen in geval van gewichtige redenen opzeggen. Bij driemaal niet verschijnen is hiervan niet snel sprake, hoe vervelend ook. Bij vormen van ongepast gedrag, waaronder verbaal geweld, is evenmin snel sprake van gewichtige redenen. Maar ook indien die er wel zijn, dan moet de logopedist noodzakelijke zorg blijven bieden totdat er een andere logopedist is gevonden die de zorg overneemt. De NVLF adviseert in het algemeen om niet eenzijdig tot beëindiging van de behandelrelatie over te gaan. Als logopedist kun je wel de situatie bespreken met de patiënt.Zo kun je aan jouw patiënt voorleggen dat je de indruk hebt dat je niet de juiste zorgverlener voor hem bent om daaraan gezamenlijk de conclusie te verbinden om uit te kijken naar een andere logopedist.Of je kunt met de patiënt bespreken dat je de indruk hebt dat de patiënt minder gemotiveerd is om daaraan gezamenlijk de conclusie te verbinden om de behandeling te stoppen.

Zijn er ook kansen voor logopedisten binnen het onderwijs?
DTL geldt voor alle logopedisten. De effecten voor logopedisten werkzaam in dienst van een school is waarschijnlijk klein. De verplichte verwijzing door de (school)arts komt te vervallen. Het is met de DTL wel mogelijk om een betere positie binnen de school te krijgen door bijvoorbeeld logopedisch onderzoek tot vaste procedure te maken bij alle nieuwe leerlingen. Omdat de bekostiging van de logopedie uit het onderwijsbudget is, kan de schoolleiding hiervoor kiezen.

Ben ik verplicht logopedische zorg te leveren wanneer een patiënt hierom vraagt?
Er zit een verschil tussen het niet-starten van een behandeling en het tussentijds beëindigen van een behandeling. Als tijdens de DTL-screening blijkt dat de hulpvraag van de patiënt niet bij de logopedist thuis hoort dan mag u de patiënt niet behandelen. Als blijkt dat er wel een relevante hulpvraag is, maar u niet voldoende competent bent om de patiënt te behandelen, adviseert u de patiënt om naar een andere logopedist te gaan.

DTL en inzetten van multidisciplinaire ondersteuning?
De logopedist kan een patiënt niet verwijzen naar een arts of een andere zorgdiscipline. Wel kan een logopedist de patiënt adviseren om contact op te nemen met de huisarts of gebruik te maken van de directe toegang bij andere paramedische zorgverleners, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie. Als NVLF zijn wij van mening dat als multidisciplinaire behandeling wenselijk is, altijd geadviseerd moet worden om contact op te nemen met de huisarts. De huisarts heeft zicht op alle hulpvragen van de patiënt en zicht op alle zorg waar de patiënt gebruik van maakt.

Wat als de patiënt het advies om naar de huisarts te gaan niet opvolgt?
Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om het advies van de logopedist op te volgen. Een logopedist is niet verantwoordelijk als de patiënt het advies niet opvolgt.

Kan de zorgverzekeraar mij verplichten tot DTL?
Als logopedist kun je ervoor kiezen om geen patiënten via DTL te behandelen en alleen te blijven behandelen op verwijzing van een arts. De zorgverzekeraar kan niet verplichten om anders te gaan werken.

Waarom moet een logopedist geschoold worden om direct toegankelijk te zijn?
DTL vraagt een extra competentie van de logopedist. Het methodisch handelen van de logopedist wordt uitgebreid met een screeningsproces. Extra scholing in deze vaardigheid is noodzakelijk tenzij men na 2009 de opleiding heeft afgerond. Vanaf 2010 zit de DLT in het curriculum van de opleiding.

Is de DTL-training verplicht en hoe werkt het als je het niet doet?
Het volgen van de scholing is niet verplicht. Zorgverzekeraars die deze prestatie vergoeden stellen echter de scholing verplicht in de overeenkomsten logopedie. Als je de scholing niet hebt gevolgd, kun je wel patiënten op verwijzing van een arts blijven behandelen.

Wat gebeurt er als je de DTL-cursus nog niet hebt gevolgd?

De zorgverzekeraars vergoeden alleen de DTL als de scholing is afgerond. Voor logopedisten afgestudeerd voor 2010 is het volgen van de training DTL/ICF-verslaglegging noodzakelijk.
Vanaf 2010 zijn de hogescholen de training standaard in het curriculum gaan opnemen, in 2016 was dit overal gerealiseerd.

Voor logopedisten die in of na 2016 zijn afgestudeerd is het volgen van de specifieke scholing DTL/ICF-verslaglegging dus niet nodig.

Voor logopedisten die tussen 2010 en 2016 zijn afgestudeerd verschilt dit dus per hogeschool.

Waar volg ik de DTL-training?
Sinds kort biedt de NVLF leden de e-learning ‘Starten met DTL’ gratis aan (normaal t.w.v. €250). Hierbij leer je het proces van Directe Toegankelijkheid Logopedie.

De online, interactieve e-learning is voor afgestudeerde logopedisten die zich willen bekwamen in de Directe Toegankelijkheid Logopedie. De cursus is geaccrediteerd voor 4 punten en kan op elk te bepalen moment worden gevolgd. Met het volgen van de e-learning DTL, wordt de professionaliteit erkend en ook de doelmatigheid en doeltreffendheid versterkt binnen de Eerste Lijnzorg.

Deze e-learning is als volgt opgebouwd:
Voorbereiding literatuur: 1 uur
Instaptoets: 15 minuten
Module 1 : 1 uur
Module 2: 1 uur
Eindtoets: 30 minuten
Enquête: 15 minuten
Dit geeft een totaal van 4 studiebelastingsuren

Door het aanmeldformulier in te vullen en toe te sturen, krijg je z.s.m. toegang tot de cursus.

Voor niet-leden is de e-learning 150 euro (exclusief 21% BTW). Stuur hiervoor je NAW-gegevens aan administratie@nvlf.nl met communicatie@nvlf.nl in CC.

Ben je niet DTL geschoold, dan mag je alleen behandelen op verwijzing van een arts.

Heb je bij DTL te maken met het verwijsbeleid van de zorgverzekeraars?
Als een patiënt via DTL bij een logopedist komt, is er geen sprake van een verwijzing via een arts. Wel moet de logopedist, bij het aangaan van een overeenkomst met de zorgverzekeraar, de verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst nakomen zoals eisen betreffende de richtlijnen dossiervorming en verslaggeving.

Wanneer verstuurt de logopedist een eerste verslag aan de huisarts?
In principe informeert de logopedist de huisarts over de bevindingen van de DTL-screening. Dit mag echter alleen als de patiënt/cliënt daarmee akkoord gaat.

Moet een patiënt schriftelijk of mondeling toestemming geven als ik de huisarts wil benaderen?
Mondelinge toestemming is voldoende. De logopedist registreert in het patiëntendossier dat de vraag is gesteld en wat het antwoord is van de patiënt.

Hoeveel tijd kost een DTL-screening?
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een prestatiescreening afgegeven. In de prestatie is geen tijdsduur voor de DTL-screening vastgelegd.

Kent de patiënt het begrip ‘rode vlag’?
Over het algemeen kent de patiënt deze term niet. Wij adviseren om deze term niet te gebruiken bij patiënten/cliënten en anders goed toe te lichten en vooral goed uit te leggen wat de bedoeling is van het screeningsproces.

Wat gebeurt er met shoppende patiënten?
Een shoppende patiënt zal niet willen dat u de huisarts informeert over de bevindingen van de DTL-screening. Dit is de keuze van de patiënt. Aan u is de keuze om te bepalen of de hulpvraag van logopedische aard is en als dit het geval is of u bevoegd bent om deze hulpvraag te behandelen (onbekend = onbekwaam = onbevoegd). Het is niet uw verantwoordelijkheid als logopedist om dit shopgedrag te stoppen. In de praktijk zal de verzekeraar van de patiënt dit shopgedrag signaleren en zo nodig actie ondernemen naar patiënt toe.

Mag één logopedist in een praktijk alle DTL-screeningen uitvoeren en daarna doorverwijzen naar collega’s?
De NVLF vindt een centrale intake geen gewenste situatie. Iedereen die wil werken met DTL-patiënten, moet een DTL-training hebben gevolgd. Dit is vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap wenselijk.

Monitort de NVLF wat DTL de logopedie oplevert?
Nee, er is geen landelijk registratiesysteem waarmee de NVLF dit monitort. Men kan dit wel monitoren per praktijk of instelling.

Moet je je als logopedist (extra) profileren als je direct toegankelijk bent?
Nee. U hebt de training gevolgd en mag patiënten via DTL zien. Het is de keuze van de logopedist zelf of hij/zij zich wil profileren met DTL.

Wat vindt er plaats tijdens de DTL screening?
De DTL-screening omvat het geheel van binnenkomst patiënt tot en met eindadvies van de logopedist. Tijdens deze DTL-screening vindt plaats: Kennismaking; Bespreken hulpvraag patiënt; Toetsen op aanwezigheid rode vlaggen;  Bespreken huisarts wel/niet informeren over uitkomsten DTL-screening;  Bevindingen / eindadvies logopedist.

Waarom zijn de rode vlaggen geformuleerd als open vragen?
Dit is een bewuste keuze. Door als logopedist zelf vragen te formuleren, kunnen de vragen worden afgestemd op zowel het niveau van de patiënt als op de hulpvraag van de patiënt.

Patiëntenversie DTL-screening onderdeel rode vlaggen?
Een logopedist KAN een vragenlijst plaatsen op zijn website waarin patiënten wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden, voordat hij bij de logopedist op bezoek komt voor de DTL-screening. Deze vragenlijst kan en mag de DTL-screening door de logopedist NIET vervangen. Een dergelijke vragenlijst kan de patiënt helpen: om zich voor te bereiden op  het gesprek met de logopedist; zelf te bepalen of hij wel dan niet bij de logopedist thuis hoort met zijn vraag/klacht (voorselectie door patiënt zelf). Hoe werkt dit in de praktijk? Een logopedist kan een vragenlijst op zijn website plaatsen. Als de patiënt belt om een afspraak te maken voor een DTL-screening kan de logopedist de patiënt vragen om deze vragenlijst in te vullen als voorbereiding op het gesprek. Als tijdens het invullen van de vragenlijst blijkt dat er éen of enkele rode vlaggen zijn, kan de patiënt de DTL-screening afzeggen en eerst naar de huisarts gaan om een verwijzing te halen. Dit bespaart de patiënt tijd komt de efficiëntie van de zorg ten goede. Een DTL-screening via een webformulier en/of een telefoongesprek kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.

Moeten net afgestudeerde logopedisten de scholing volgen?
Voor studenten afgestudeerd in 2010 is het volgen van de training DTL/ICF verslaglegging noodzakelijk. Vanaf 2010 wordt de training standaard in het curriculum opgenomen.

Mag er direct na de DTL-screening een logopedisch onderzoek/behandeling worden gegeven?
Na de DTL-screening mag er gestart worden met de behandeling.