Op deze pagina vind je per ambitie een overzicht van de projecten die de NVLF in 2022 oppakt en wat de stand van zaken is. Een toelichting op de projecten vind je in het Jaarplan 2022 van de NVLF.

Deze webpagina wordt maandelijks bijgewerkt. Laatste update: september 2022.

Hybride zorg
Interprofessioneel samenwerken
Verminderen administratieve lasten
Loon naar werken

Staan voor kwaliteit

ambitie 1Hybride zorg

‘In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie.’

Project: Werkgroep eHealth
De werkgroep is samengesteld. De eerste bijeenkomst vond plaats in maart 2022. De werkgroep gaat aan de slag met een visiedocument en roadmap 2023-2027.

Project: Inspiratiesessies
Eerste sessie april 2022: Silverfit Rephagia. Klik hier om deze terug te kijken.  
Tweede sessie juni 2022: Beeldbellen met Telephon Digital. Klik hier om deze terug te kijken.
Derde sessie volgt in het najaar. Onderwerp nog niet vastgesteld.

Project: Stimuleringsprogramma
Eerste ronde afgerond: Twee projecten gehonoreerd.
In 2022 wordt geen tweede ronde georganiseerd i.v.m. bezetting op het bureau van de NVLF. Een nieuwe ronde volgt in 2023.

Project: Innovatieprijs
De Innovatieprijs wordt uitgereikt tijdens het NVLF Jaarcongres 2022 op 25 november.
Studenten Logopedie konden zich tot 24 juni 2022 aanmelden.
 >>> Meer informatie

>>> Lees meer over deze ambitie

ambitie 2Interprofessioneel samenwerken

‘In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).’

Project: Interprofessioneel samenwerken
Een werkgroep is bezig met het bepalen van de rol van de NVLF bij het versterken van interprofessionele samenwerking in de regio.

Project: Organisatiegraad
In maart is ‘Samen sterk in de regio’ gelanceerd. Dat is een platform voor alle samenwerkingsverbanden en paramedici waar informatie en tools gedeeld worden én waar je in contact bent met andere samenwerkingsverbanden en paramedici.
>>> Meer informatie

In het voorjaar en najaar worden in verschillende regio’s in het land dialoogsessies georganiseerd waarbij gebruik wordt gemaakt van regiobeelden. Momenteel zijn elf  kernteams in regio’s verdeeld over heel Nederland actief. Zij ondersteund door de betreffende ROS en het programmateam Organisatiegraad
>>> Meer informatie

Project: TOS-alliantie
Siac, Fenac patiëntenorganisatie Foss en de NVLF zijn voornemens een TOS-alliantie op te richten. Het streven is om deze alliantie op Wereld TOS Dag  in oktober te lanceren.

Project: Vergoeding MDO
Overleggen worden gevoerd met de NZa en zorgverzekeraars. Er wordt gezocht naar een geschikte pilot die het effect van MDO kan aantonen, dit loopt echter moeizaam.

Project: Implementatie Richtlijn HASP
Er is een nulmeting geweest in de pilotregio’s.

Project: Richtlijn RAPP
Deze richtlijn bevindt zich op dit moment in de schrijffase.  

>>> Lees meer over deze ambitie

NVLF amibitie 3Verminderen administratieve lasten

‘In 2027 is er meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten.’

Project: Evaluatie en herziening Kwaliteitscyclus
Op basis van evaluatie onder de leden en ervaringen vanuit gebruikers en auditbureaus zijn de criteria herzien.  De nieuwe criteria voor de kwaliteitscyclus en kwaliteitstoets 2023 zijn sinds 1 juli beschikbaar

Project: Vereenvoudiging kwaliteitsinstrumenten
Er is gestart met een inventarisatie waar de kwaliteitsinstrumenten aan moeten voldoen bij de commissie vakinhoud. Uitwerking volgt in het najaar.

Project: EPD Softwarevergelijker
EPD’s worden vergeleken op functionaliteit.
Een conceptlijst met criteria is opgesteld en voorgelegd aan een viertal EPD leveranciers.

Project: Digivaardigheid logopedist
Dit project staat on hold en zal niet binnen korte termijn worden opgepakt.

Project: EPD Focusgroep
Bezig met inzichtelijk maken waar het EPD efficiënter kan worden ingericht en hoe logopedisten het EPD optimaal kunnen gebruiken. Wensen van leden worden teruggekoppeld aan de softwareleveranciers. Samen met hen wordt vervolgens gekeken of en hoe deze wensen vertaald kunnen worden in het EPD.
De EPD focusgroep leden onderhouden op een frequente basis contact met de EPD leverancier (Intramed, Incura, James en Evry). Tevens is een start gemaakt met de EPD productvergelijker.

>>> Lees meer over deze ambitie

NVLF amibities 4 ambitie 4Loon naar werken

In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft inkomen/salaris als overige arbeidsvoorwaarden.’

Project: Ondersteunend materiaal  O&G om gesprek over arbeidsvoorwaarden aan te gaan.
De informatie  op de website wordt op dit moment geüpdatet.

Project: Ondersteuning positionering logopedist binnen FWG 3.0
Dit project is een reguliere activiteit van de NVLF.

Project: Scholingsaanbod over praktijkvoering en arbeidsvoorwaarden
Op 2 juni vindt het webinar ‘Rechten en Plichten arbeidsvoorwaarden in de praktijk’ plaats.
>>> Meer informatie
In samenwerking met de VvAA wordt een cursus gericht op bedrijfsvoering ontwikkeld.

Project: Rekenmodel voor inzicht in kosten praktijkvoering
Dit rekenmodel geeft inzicht in wat reële kosten zijn voor praktijkvoering, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen solopraktijkhouders en praktijkhouders met logopedisten in dienst.
Het model wordt momenteel voorgelegd aan een aantal praktijkhouders om te testen.

Project: Ondersteunend materiaal voor praktijkhouder en praktijkmedewerker over mogelijkheden en verwachtingen m.b.t. arbeidsvoorwaarden in de eerste lijn
De informatie  op de website wordt op dit moment geüpdatet.

Project: Actualiseren ‘Digitale Handboek Werk & Organisatie’
Wordt op dit moment geactualiseerd.

Project: Juridische scan en praktijkscan (‘APK’)
Beide scans worden op dit moment aangeboden maar het aantal aanmeldingen blijft achter. De promotie wordt geïntensiveerd.
>>> Meer informatie juridische scan
>>> Meer informatie praktijkscan

Project: Best practices delen
Wordt later dit jaar opgepakt.

Project: Verbetering arbeidsvoorwaarden van logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg (i.s.m. FvOv en FBZ)
Veel ontwikkelingen rondom cao’s:
Cao PO: Een akkoord, maar niet iedereen in hosannastemming
Cao Ziekenhuizen: Overleggen starten in september
Cao Jeugdzorg: nieuw akkoord bereikt in april, loopt tot en met 31 december 2023
Cao Gehandicaptenzorg: nieuw akkoord bereikt in maart, loopt tot en met 31 december 2024
Cao VVT: nieuw akkoord bereikt in maart, loop tot en met 31 december 2023

>>> Lees meer over deze ambitie

NVLF-amibities-5-1024x683-2Staan voor kwaliteit

In 2027 staan alle logopedisten vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Project: Evaluatie herintredersregeling
De focusgroep heeft in januari haar aanbevelingen gepresenteerd aan het bestuur. Bij KP is ruimte ontstaan voor wijzigingen in de regeling. NVLF en KP werken op dit moment aan een voorstel voor aanpassing van de regeling.

Project: Aanbod scholingsactiviteiten zoals webinars en eLearnings
Gedurende het jaar biedt de NVLF verschillende geaccrediteerde scholingsactiviteiten aan, waaronder: Zomertoer Logopedie Evenement (20 september)
NVLF Jaarcongres (25 november)
KKB kennissessies
Inspiratiesessies (zie hybride zorg)
Consensusdocument FEES (5 september)
Later dit jaar verschijnen de eLearnings DTL en Richtlijn Stotteren.

Project: KKB Kennissessies 2022
Dit jaar worden drie online KKB Kennissessies georganiseerd. De eerste heeft plaatsgevonden in april. De tweede en derde volgen in juli en november.

>>> Lees meer over deze ambitie