Schrappen en verbeteren

In maart/april 2018 hebben NVLF-leden tijdens districtsbijeenkomsten aangegeven hoe de administratieve lasten van de logopedist verlaagd kunnen worden. Lees hieronder per verbetervoorstel wat de laatste stand van zaken is.

 

Logo schrappen&verbeteren def

 • 1. NVLF Richtlijnen
  • De NVLF wordt geadviseerd zorg te dragen dat onderzoekers binnen de logopedie toewerken naar meer evidence voor de behandeling van TOS.

   Resultaat 22-10-2018:
   Er is een kennisagenda Logopedie opgesteld.  In deze agenda zijn diverse onderzoeksvragen opgenomen die gaan over logopedie. Zie ook het nieuwsbericht Kennisagenda Logopedie is af,  tijdschrift Logopedie #6  2018 en Logopedie #7 2018.

   

  • De NVLF wordt geadviseerd om het webinar TOS continue toegankelijk te maken voor haar leden. Zo kan een logopedist kijken wanneer hij/zij dit zelf wil. Bijvoorbeeld als er tijdens de behandeling van een TOS een vraag omhoog komt.

   Resultaat 9-10-2018:
   Nieuwsbericht: Vervolg webinar TOS?


  • De NVLF wordt geadviseerd om bij het ontwikkelen van NVLF richtlijnen, leden minimaal zes tot acht weken de mogelijkheid om feedback te geven. Geadviseerd wordt om de regel ook toe te passen bij andere zaken. Als voorbeeld is veelvuldig het document 'specialisaties' met een reactietermijn van twee weken aangehaald.

   Resultaat 9-10-2018:
   Het bureau van de NVLF heeft dit advies opgenomen in haar werkwijzen/werkprocedures. 

   Dit is bijvoorbeeld direct in de praktijk toegepast door de reactietermijn op het document ‘specialisaties’ te verlengen met vier weken.

  • De NVLF wordt geadviseerd om te onderzoeken of de richtlijnen voldoende zijn geborgd in het onderwijs.

   Resultaat 22-10-2018:
   De NVLF heeft contact gehad met docenten van verschillende opleidingen. Bij alle opleidingen zijn de NVLF richtlijnen opgenomen in het onderwijsprogramma.  


  • Schrap, zolang als nodig is, het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen. De NVLF wordt geadviseerd om nu de nadruk te leggen op de implementatie van de huidige zorginhoudelijke NVLF richtlijnen.

   Resultaat 6-11-2018:
   Dit schrapvoorstel staat voor november op de agenda van het Verenigingsbestuur.


  • Schrap het automatisch herzien van richtlijnen vijf jaar na vaststelling. De NVLF wordt geadviseerd om richtlijnen alleen te herzien bij grote herzieningen.

   Resultaat 6-11-2018:
   Dit schrapvoorstel staat voor november op de agenda van het Verenigingsbestuur.

  • Schrap de verplichte afvinklijstjes behorende bij een richtlijn en als verplicht veld ingesteld in het EPD.

   Resultaat 6-11-2018:
   Het standpunt van de NVLF over dit onderwerp staat voor november op de agenda van het Verenigingsbestuur.


  • De NVLF wordt geadviseerd om leden meer te informeren over het handelen volgens de richtlijnen in relatie tot contractvrij werken.

   Resultaat 6-11-2018:
   Nieuwsbericht: NVLF richtlijnen verplicht te volgen bij contractvrij werken?


  • De NVLF wordt geadviseerd om op verschillende wijze en via verschillende kanalen de definities van richtlijn, protocol, leidraad etc. te communiceren naar leden.

   Resultaat 6-11-2018:
   De NVLF heeft een tekenaar gevraagd om alle definities overzichtelijk  in beeld te brengen. Zodra deze beeldplaat is afgerond, volgt hierover meer informatie via de nieuwsbrief en deze pagina.


  • De NVLF informeert leden over het hoe en wat bij het afwijken van een richtlijn. De NVLF wordt geadviseerd om per richtlijn aan te geven wat redenen kunnen zijn om af te wijken van de richtlijn; maximaal 1 A4 per richtlijn.

   Resultaat 6-11-2018:
   De NVLF heeft een tekenaar gevraagd om alle definities overzichtelijk  in beeld te brengen.  Hierbij wordt ook ingegaan op het al dan niet afwijken van een richtlijn in algemene zin.
   Zodra deze beeldplaat is afgerond, volgt hierover meer informatie via de nieuwsbrief en deze pagina


  • De NVLF wordt geadviseerd om kennisdeling onder de leden te stimuleren.  Voorgesteld wordt om een oproep te plaatsen onder de leden, waarin leden gevraagd wordt om stappenplannen etc., die men ontwikkeld heeft in het kader van implementatie van NVLF richtlijnen, te delen. De NVLF kan alle documenten op haar website plaatsen.

   Resultaat 6-11-2018:
   De NVLF is met een jurist aan het kijken onder welke voorwaarden de NVLF documenten aangeboden door leden mag delen op haar website.  Zodra dit duidelijk is, wordt een oproep geplaatst in de nieuwsbrief om informatie te delen.


  • De NVLF wordt geadviseerd een duidelijk standpunt in te nemen over het behandelen van Parkinsonpatiënten en dit standpunt uit te dragen richting zorgverzekeraars. (leden geven aan dat een grote groep logopedisten nu wordt uitgesloten van behandelen van patiënten met Parkinson. Hierdoor ontvangt een grote groep patiënten met Parkinson geen logopedie).

   Resultaat 6-11-2018:
   In 2016 is in PPN verband een standpunt geformuleerd ten aanzien van het behandelen van Parkinsonpatiënten door paramedische disciplines.  Op de agenda van het Verenigingsbestuur voor november 2018 wordt de vraag voorgelegd of het bestuur nog achter dit standpunt staat, zodat het uitgedragen kan worden.

 • 2. Richtlijn Dossiervorming
  • Schrap bij korte behandelingen de administratieve lasten, maak minidossiers mogelijk. Leg in de NVLF richtlijn dossiervorming vast welke items wel / niet opgenomen dienen te worden in een minidossier. Ontwikkel een richtlijn dossiervorming voor een minidossier.

   Resultaat 9-10-2018:
   De NVLF is een projectgroep gestart die een concept minidossier ontwikkelt. Als er ontwikkelingen dan wel resultaten zijn, worden deze vermeld in een nieuwsbericht en op deze webpagina.


  • Schrap het bewaren van papieren verwijzingen.

   Resultaat 9-10-2018:
   Nieuwsbericht: Papieren verwijzingen digitaal bewaren


  • Schrap in de richtlijn dossiervorming het aantal verplichte items. De projectgroep heeft hiertoe een concreet voorstel gedaan. Dit voorstel is gebaseerd op de uitkomsten opgehaald tijdens de district bijeenkomsten voorjaar 2018. 

   Resultaat 22-10-2018:
   Nieuwsbericht: Herziening richtlijn logopedische dossiervorming

   

 • 3. Kwaliteitsregister Paramedici, kwaliteitscriteria, kwaliteitskringen, kwaliteitstoets
  • De NVLF wordt geadviseerd om haar vertegenwoordigers die actief zijn binnen het bestuur en de commissies van het KP beter zichtbaar te maken bij de leden.

   Resultaat 6-11-2018:
   Met de redactie van het vakblad is afgesproken dat hier in het eerste nummer van 2019 aandacht aan wordt besteed.


  • Diverse verbetervoorstelllen dienstverlening KP.

   Resultaat 9-10-2018:
   Voorstellen zijn juli 2018 besproken met manager KP. De NVLF en het KP hebben regelmatig voortgangsgesprekken over de samenwerking tussen KP en NVLF.


  • Het KP wordt geadviseerd om de klantvriendelijkheid van het digitaal portfolio te verbeteren. Geregistreerden willen duidelijker zien of ze al dan niet aan de gestelde eisen voldoen.

   Resultaat 6-11-2018:
   Het KP en de NVLF hebben afgesproken dat de NVLF enkele logopedisten mag voordragen die met het KP in gesprek gaan over de klantvriendelijkheid van het digitaal portfolio.


  • Schrap- en verbetervoorstellen m.b.t. de kwaliteitscriteria paramedici.

   Resultaat 9-10-2018:
   De schrap- en verbetervoorstellen zijn ingebracht bij de registratiecommissie van het KP die zich buigt over de ontwikkeling van de kwaliteitscriteria 2020 – 2025.
   NVLF Leden zijn door het KP uitgenodigd om nog extra input aan te leveren. Deadline: 1-10-2018. Deze input zal ook bij de registratiecommissie worden ingebracht. Klik hier voor meer informatie.


  • Verbetervoorstel: meer flexibiliteit in de werkdagen van stagiaires.

   Resultaat 9-10-2018:
   Dit voorstel is door de NVLF onder de aandacht gebracht van de opleidingen via SRO-L overleg. Flexibiliteit van stagedagen verschilt momenteel per opleiding. De NVLF ontvangt nog een reactie van SRO-L.

   

  • Schrap de verplichting om tijdens intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring te werken met verbetermethodieken en de gevraagde bewijslast. Alleen een presentielijst dient voldoende te zijn als bewijslast voor herregistratie.

   Resultaat 9-10-2018:
   Met het KP zijn gesprekken gestart om de mogelijkheden te onderzoeken.  Als NVLF verplichtingen in de criteria schrapt zonder de uitvoerende partij hierbij te betrekken, kan dit leiden tot ongewenste situaties als leden zich willen herregistreren. Indien er ontwikkelingen zijn, volgen deze via de nieuwsbrief en deze webpagina.

   

  • Schrap de administratieve lasten. Neem bij het herzien van de criteria voor de NVLF registers het verminderen van administratieve lasten als uitgangspunt. 

   Resultaat 9-10-2018:
   De NVLF heeft aangegeven bij de herziening van de criteria voor de NVLF registers te kijken naar de administratieve lasten. Een voorbeeld hiervan is de herregistratie Hanen-ouderregister.
   De NVLF gaat in 2019 de NVLF-registers evalueren. Indien er ontwikkelingen zijn, volgen deze via de nieuwsbrief en deze webpagina.

   

  • Schrap dat een logopedist op verschillende plekken moet laten zien dat hij/zij voldoet aan alle (kwaliteits)eisen. Organiseer één loket waar een lid alle herregistraties in één keer kan regelen.

   Resultaat 22-10-2018:De NVLF gaat in 2019 de NVLF-registers evalueren. Dit schrapvoorstel wordt  hierin meegenomen. Indien er ontwikkelingen zijn, volgen deze via de nieuwsbrief en deze webpagina.

   

  • De NVLF wordt geadviseerd om registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici te verplichten voor alle logopedisten. Ook voor degene die werkzaam zijn in het onderwijs, ziekenhuis, verpleeghuis etc..

   Resultaat 9-10-2018:
   In de logopedische standaard intramurale zorg is opgenomen dat een logopedist geregistreerd dient te zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor meer informatie zie de standaard artikel 1 onderdeel beheer (pagina 13)

   Nieuwsbericht: Logopedische standaarden intramurale zorg vervangen meerdere voormalige standaarden 

   Klik hier voor de logopedische standaard intramurale zorg.

   De logopedische standaard voor onderwijs wordt in 2019 herzien. De verwachting is dat bij  deze herziening de verplichting tot registratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt meegenomen.

  • De NVLF wordt geadviseerd om de bewaartermijn van logopedische dossiers te verkorten.

   Resultaat 6-11-2018:
   Op dit moment lopen er twee dingen ronden bewaartermijn:

   1)      Wetsvoorstel om bewaartermijn te verlengen van 15 naar 20 jaar.
   Bij het bespreken van het wetsvoorstel in de Kamer kijkt de NVLF samen met de andere paramedische beroepsverenigingen of bezwaar ingediend kan worden voor de paramedische beroepsgroepen. Zodra dit actueel is, wordt het punt door de NVLF opgepakt.

   2)      Bewaartermijn van dossiers van minderjarigen, vanaf de 18e jaar nog 15 jaar bewaren.
   De NVLF heeft de Inspectie gevraagd om meer toelichting en mogelijkheden dit in te korten. Als meer informatie beschikbaar is, volgt informatie via de nieuwsbrief.

  • De NVLF wordt geadviseerd om jaarlijks te communiceren richting de studentleden over het inschrijven bij Kwaliteitsregister Paramedici. 

   Resultaat 6-11-2018:
   De NVLF bezoekt jaarlijks alle hogescholen (behalve de Hogeschool Utrecht). In de presentatie 'Als logopedist aan de slag, wat komt er bij kijken' aan 3e en 4e jaars studenten komt ook het Kwaliteitsregister Paramedici aan bod.

   

 • 4. Overige
  • De NVLF wordt geadviseerd om meer prestaties aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan vrijheid duur behandeling (45 min i.p.v. 30 min), tarief voor management, tarief voor overleg met derden, tarief voor achterstandswijken.

   Resultaat 22-10-2018:
   In september is een werkgroep bijeen geweest om alle voorstellen te bespreken en vast te stellen welke prestaties wel/niet aangevraagd gaan worden. Het advies van de werkgroep wordt nu voorgelegd aan de commissies Vakinhoud en SEB. Meer informatie hierover volgt binnenkort via de nieuwsbrief.


  • De NVLF wordt geadviseerd om leden te informeren over de verzekeringsconcerns.

   Resultaat 9-10-2018:
   Klik hier voor informatie over zorgverzekeraars.

   

  • Schrap de PREM.

   Resultaat 9-10-2018:
   De PREM wordt momenteel zorgbreed uitgerold.
   De invoering van de PREM is een gezamenlijke afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg. Als beroepsgroep niets doen is geen optie. De NVLF gaat met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in gesprek over een gezamenlijk kwaliteitsbeleid.  De PREM is wordt in deze gesprekken betrokken. Voor meer informatie zie de laatste alinea’s van het volgende nieuwsbericht: NVLF en ZN willen samen aan de slag met kwaliteit.

   Zie ook: Hoe zit het met de PREM in 2019?  • De NVLF wordt geadviseerd om zorg te dragen voor een behandelindex met transparante berekeningen.

   Resultaat 9-10-2018:
   De behandelindex wordt paramedisch breed opgepakt en is een gezamenlijke afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg.
   Er wordt toegewerkt naar één uniforme behandelindex geldend voor alle zorgverzekeraars. De NVLF is hierbij betrokken. Als er ontwikkelingen zijn, worden deze gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Klik hier voor het laatste nieuwsbericht.


  • Diverse schrap- en verbetervoorstellen kwaliteitstoets.

   Resultaat 9-10-2018:
   De schrap- en verbetervoorstellen zijn verwerkt in de criteria  kwaliteitstoets vastgesteld door VB en ingaande per 1-1-2019. Voor meer informatie zie: Toelichting aanpassingen criteria kwaliteitstoets 2018.

   De NVLF is in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland. Zo is onder meer gesproken over de kwaliteitstoets. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht: NVLF en ZN willen samen aan de slag met kwaliteit


  • Schrap de administratieve lasten. Verleng de geldigheid van het certificaat vrijwillige kwaliteitstoets van twee naar vijf jaar.  Als het niet op orde is dan evt. een QuickScan tussentijds. De projectgroep adviseert om de kwaliteitstoets niet te schrappen. Er is geen alternatief instrument en het kan voor leden leiden tot financieel voordeel.

   Resultaat 9/10/2018:
   Het onderwerp is in juli reeds meegenomen tijdens gesprekken met ZN en zal op agenda blijven staan. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht: NVLF en ZN willen samen aan de slag met kwaliteit.


  • De auditor bij de vrijwillige kwaliteitstoets dient logopedist te zijn; minimaal de leadauditor.

   Resultaat 22-10-2018:
   Vraag van de week: Is een auditor die de kwaliteitstoets logopedie afneemt een logopedist?


  • De NVLF wordt geadviseerd om met de Fenac afspraken te maken over de wijze waarop de samenwerkingsafspraken in het werkveld vertaald dienen te worden.

   Resultaat 6-11-2018:
   De NVLF is met regelmaat in gesprek met stakeholders zoals fenac, SIAC en Simea over de samenwerkingsafspraken en de implementatie hiervan in de praktijk. Vastgesteld is dat de NVLF de leden nauwelijks informeert over deze gesprekken. De NVLF heeft uitgesproken deze communicatie in de toekomst te verbeteren.  • De NVLF wordt geadviseerd om meer informatie te geven over de vrijwillige kwaliteitstoets, het ontstaan ervan, de relatie met de richtlijnen en waarom behouden kwaliteitstoets belangrijk is.

   Resultaat 6-11-2018:
   Begin 2019 verschijnt in het Tijdschrift voor Logopedie een artikel waarin op deze punten wordt ingegaan.     • Voorgesteld wordt om de leden duidelijk te informeren over de periode tussen publicatiedatum van een richtlijn en de datum waarop men tijdens een kwaliteitstoets geaudit kan worden op desbetreffende  richtlijn. Herhaal deze informatie bij iedere nieuwe richtlijn. 

   Resultaat 6-11-2018:
   Begin 2019 verschijnt in het Tijdschrift voor Logopedie een artikel waarin op deze punten wordt ingegaan.   

    

 • 5. EPD

  Besluit VB (20-8-2018): alle schrap- en verbetervoorstellen rond het EPD worden opgepakt op het moment dat de schrap- en verbetervoorstellen rond de thema's dossiervorming,  NVLF richtlijnen en kwaliteitstoets zijn opgepakt en resultaten hiervan (grotendeels) zichtbaar zijn. 

  Reden: uitkomsten van schrappen en verbeteren rond deze thema's hebben impact op het EPD.

  Ondertussen blijft de NVLF wel in gesprek met de softwareleveranciers en blijft het schrappen en verbeteren een aandachtspunt in de gesprekken.Over schrappen en verbeteren
Deze zogeheten ‘schrap- en verbetersessies’ in het voorjaar van 2018 hebben geleid tot een uitgebreide lijst met voorstellen. De NVLF heeft vervolgens een extern projectleider gevraagd om samen met een projectgroep de opgehaalde resultaten om te zetten in concrete voorstellen. Daarbij zijn alle ideeën, vragen en opmerkingen van de leden over onder meer kwaliteitskringen, -toetsen en tarieven stuk voor stuk doorgenomen. De projectgroep bestond uit afgevaardigden van de commissies Sociaal Economische Belangenbehartiging en Vakinhoud, de Klankbordgroepen, de Ledenraad, de Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers (LCV) en de kwaliteitskringbegeleiders (KKB’ers). Een vertegenwoordiger van het bestuur was eveneens aanwezig. In augustus heeft het NVLF-bestuur zich uitgesproken over de lijst van schrap- en verbetervoorstellen en opdracht gegeven tot uitvoering. 


Heeft u vragen over schrappen en verbeteren? Neem contact met ons op via logopedie@nvlf.nl.