• Wat zijn de Bestuurlijke Afspraken Paramedische zorg 2019 – 2022.

In mei 2019 hebben beroepsverenigingen van paramedici (waaronder de NVLF), zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de georganiseerde patiëntenbeweging bestuurlijke afspraken gemaakt over de paramedische zorg in de periode 2019-2022.

De afspraken zijn een vervolg op het in 2017 afgesloten Hoofdlijnenakkoord. Een belangrijk thema daarin was de vermindering van werkdruk en administratieve belasting als gevolg van doorgeslagen regelgeving. Daarnaast stonden kwaliteit van zorg en contractering centraal.

De bestuurlijke afspraken van voorjaar 2019 geven aan op welke wijze de betrokken partijen gaan werken aan de invulling van de paramedische zorg in de komende jaren. De bestuurlijke afspraken hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

– De juiste zorg op de juiste plek
– Kwaliteit van zorg (kennisagenda, meerjarenonderzoeksprogramma’s, uitkomstindicatoren)
– Informatie voor de patiënt (PREM)
– Organisatiegraad (regionalisering)
– Digitalisering (ICT, PGO)
– Overig (kostenonderzoek, (Ont)regel de zorg, behandelindex)
– Onnodige bureaucratie en regeldruk worden teruggedrongen (Actieplan ‘(Ont)regel de zorg’).

Hier lees je een zeer beknopte samenvatting van de inhoud. Voor details en de precieze formulering wordt verwezen naar de uitgewerkte tekst van de bestuurlijke afspraken. Die zijn hier te lezen.

 • Wat is de werkagenda?

Het kostenonderzoek rechtvaardigt een indexatie van tarieven. Om de zorgkosten betaalbaar te houden moeten er dan wel plannen gemaakt worden tussen zorgverzekeraar en de andere paramedische organisaties. In de NVLF-werkagenda stellen we aan de zorgverzekeraars voor hoe we in gezamenlijkheid met deze plannen aan de slag kunnen gaan. Iedere betrokken beroepsvereniging maakt zo’n werkagenda en daar waar onderwerpen voor iedereen spelen worden ze in PPN verband opgepakt.

 • Waarom is deze werkagenda opgesteld?

Op 12 maart 2020 is het rapport “Kostenonderzoek paramedische zorg”, opgesteld door Gupta Strategists, gepubliceerd. Het rapport is verschenen als uitwerking van de afspraak gemaakt in de Bestuurlijke Afspraken Paramedische zorg 2019 – 2022. Er is onder andere afgesproken dat met .Met betrekking tot het kostprijsonderzoek de  zorgverzekeraars de uitkomsten ter harte zullen nemen. De beroepsgroepen op hun beurt zullen zich maximaal inspannen voor een doelmatige en efficiënte zorgverlening om zodoende de zorg betaalbaar te houden.

Aan deze afspraak ligt ten grondslag dat paramedici vinden dat zij reeds jaren financieel ondergewaardeerd worden; heel concreet, te lage tarieven ontvangen voor hun behandelingen.

De werkagenda gaat over de  de inspanning van de logopdist de zorg zo doelmatig mogelijk te leveren. De plannen die staan genoemd in de werkagenda dienen dit doel. Daar staat tegenover dat wij gaan voor de tariefsverhoging te betalen door de zorgverzekeraars.

 • Wie heeft de werkagenda opgesteld?

De NVLF is leidend geweest bij het opstellen van de NVLF-werkagenda. Maar deze wordt gedragen door zowel de NVLF als de zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars en de NVLF moeten volgens de uitkomsten van het kostenonderzoek allebei een stap zetten. De NVLF heeft de contouren van een werkagenda gepresenteerd en een aantal zorgverzekeraars heeft op basis hiervan al een verhoging van het tarief toegepast.

De invulling en uitwerking van de werkagenda moeten we de komende jaren samen handen en voeten geven.

 • Voor wie is de werkagenda bestemd?

De werkagenda is een werkdocument vanuit de NVLF waarmee we aan de zorgverzekeraars laten zien hoe de NVLF en haar leden zich de komende jaren maximaal inspannen om de patiëntenzorg betaalbaar te houden.  De invulling en uitwerking van de werkagenda moeten we de komende jaren samen handen en voeten geven.

 

 • Waar kan ik de werkagenda vinden?

Bekijk de werkagenda hier.

 • Staat de inhoud van de werkagenda al helemaal vast?

De contouren van een werkagenda zijn gepresenteerd en worden de komende tijd uitgewerkt. De invulling hiervan gaan we de komende jaren samen handen en voeten gaan geven.

 • Welke rol hebben de leden gespeeld bij het opstellen van de werkagenda?

Na de publicatie van de rapportage van Gupta heeft de werkgroep ´Vervolg Kostenonderzoek´, bestaande uit praktijkhouders en medewerkers van de NVLF, voorstellen geformuleerd die de NVLF kan inzetten om de leden te faciliteren bij betaalbare patientenzorg.  Al deze voorstellen zijn opgenomen in de werkagenda en omgezet in activiteiten om in de periode 2020–2022 verder op te pakken.

 • Hoe ziet de planning eruit?

September 2020 is de werkagenda opgesteld. De uitvoering van deze werkagenda loopt minstens tot en met december 2022.

 • Zijn de zorgverzekeraars nu niet eerst aan zet en moeten zij het tarief niet eerst verhogen voordat wij hierin mee gaan?

De NVLF had goede hoop dat de zorgverzekeraars voor 2021 de tarieven substantieel zouden verhogen. Helaas is dit niet bij alle zorgverzekeraars gebeurd. Wie nu als eerste aan zet is, is een discussie. Het is aan de individuele logopedist zelf om te besluiten of hij of zij wel of niet een contract met een zorgverzekeraar aangaat of niet en of hij/zij dus nu al in actie komt of het tarief over 2022 afwacht.

 • Krijgen we aan het eind van de rit gegarandeerd die 38 euro?

Nee, dit is niet gegarandeerd.  Zoals bekend is het tarief de uitkomst van de overeenkomst tussen de individuele zorgverzekeraar en de individuele zorgaanbieder (al is in de praktijk van echte onderhandelingen op individueel niveau geen sprake).

Het is echter ondenkbaar dat de zorgverzekeraars zich niets aantrekken van de uitkomsten. Dat is ook besproken tijdens het bestuurlijk overleg op 13 oktober. Ook de zorgverzekeraars zijn aan zet en er wordt gewerkt aan perspectief. Komende tijd gaat de NVLF indringende gesprekken met de afzonderlijke verzekeraars aan.

In de webinar over de tarieven voor 2021 van 15 oktober jl. (tussen minuut  12.45 en 19.30) vertelt NVLF-voorzitter Michel Dutrée over de uitkomsten van dit overleg en waarom onze terechte claim op een hoger tarief onderdeel is van een uiterst complexe puzzel. Dankzij de bestuurlijke afspraken hebben we nu in elk geval een overlegtafel gebouwd waaraan alle betrokken partijen zitten.

 • Welke verplichtingen brengt deze werkagenda voor mij als logopedist met zich mee?

Iedere praktijkhouder is vrij om te bepalen of hij zaken in de praktijkvoering gaat veranderen. De NVLF wil wel meegeven dat meer inkomen naast hogere tarieven vraagt een hogere productiviteit.

Uit het kostenonderzoek kwamen immer twee belangrijke conclusies:

 1. De tarieven voor een logopedische behandeling zijn te laag.
 2. Logopedisten besteden gemiddeld veel tijd aan andere zaken dan directe patiëntenzorg. Veel meer dan andere paramedici.
 • Wat vindt het verenigingsbestuur van de werkagenda?

Het verenigingsbestuur zal onverminderd inzetten op verhoging van het tarief en vermindering van administratieve lasten. Daarnaast gaat de NVLF ‘best practices’ van leden delen en de leden helpen om deze ‘best practices’ in de eigen praktijk in te voeren.

In nummer 6 van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie wordt een uitgebreid interview geplaatst waarin we met voorzitter Michel Dutrée en praktijkhouder en bestuurslid Janet Klaster spreken over de werkagenda.

 • Hebben de andere paramedische beroepsgroepen ook een werkagenda? Is die hetzelfde?

Alle beroepsgroepen die deel uitmaakten van het kostenonderzoek hebben een eigen werkagenda opgesteld. Daarnaast is er een PPN-brede werkagenda.