Contractering met zorgverzekeraars

In het hoofdlijnenakkoord voor paramedische zorg zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de contractering met de zorgverzekeraars. Op deze pagina lees je welke afspraken van belang zijn voor logopedisten werkzaam in de eerstelijns zorg.

Behandelindex
Er loopt een onderzoek of er een uniforme behandelindex kan worden ontwikkeld voor logopedisten die alle zorgverzekeraars gaan toepassen. De behandelindex laat zien hoe het behandelen van vergelijkbare patiëntengroepen in de ene praktijk zich cijfermatig verhoudt tot het behandelen in de praktijk van andere zorgaanbieders met vergelijkbare patiëntengroepen. Nu hanteren zorgverzekeraars nog verschillende behandelindexen.

Bij een positief antwoord wordt ook een implementatieplan opgesteld. Dit wordt voor oefentherapie en logopedie afzonderlijk gedaan.

Klachten over het proces rondom contractering
Klachten over het proces rondom contractering kun je melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Let op: het gaat hier niet om klachten over de inhoud van het contract.

Klik hier voor meer informatie.

NZa-monitor paramedische zorg
Onder andere signalen over tarieven, kwaliteit en toegankelijkheid zijn aanleiding geweest voor de toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek te doen naar ontwikkelingen in de paramedische zorg op het gebied van betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Meer dan 300 logopediepraktijken hebben de enquête ingevuld. Begin 2019 is dit onderzoek gereed.
De uitkomsten van het onderzoek moeten inzicht geven in onder meer de ontwikkeling van de kostenvergoeding, de contracten, de wijze waarop contracten tot stand komen, de (on)mogelijkheden om te investeren in de praktijk en het al dan niet ontstaan van wachtlijsten.
Het ministerie van VWS hecht veel waarde aan de uitkomsten van deze monitor. VWS ziet de resultaten als basis voor de verdere discussie.

Directe toegang tot paramedici uniformeren
Afgelopen jaar is per zorgverzekeraar in beeld gebracht welke aanvullende eisen worden gesteld en waarom deze eisen worden gesteld. Komende tijd gaan we kijken of aanvullende eisen kunnen verdwijnen of dat er meer geüniformeerd kan worden tussen zorgverzekeraars.

Vervallen herhaalverwijzing
Per 1 januari 2017 is geen herhaalverwijzing meer nodig voor logopedische behandelingen die langer duren dan twaalf maanden. In plaats van een herhaalverwijzing stuurt de logopedist een tussentijdse rapportage naar de verwijzer/behandelend arts. Lees hier het nieuwsbericht hierover uit 2017.

Naar aanleiding van de afspraken uit 2017 zijn er in 2019 nieuwe afspraken gemaakt, lees deze hier.