Het roer moet om

In de praktijk is een woud aan regels gegroeid dat de paramedische zorgprofessionals opzadelt met onduidelijke en overbodige taken. Paramedisch Platform Nederland (PPN) komt tot deze conclusie na een inventarisatie van de administratieve last onder diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. “We hebben onze bevindingen in december aan Zorgverzekeraars Nederland gemeld. In het kader van 'Het Roer Moet Om' gaat ZN met ons en andere vertegenwoordigers van de sector zoeken naar oplossingen.”

Uit de evaluatie onder de vijf beroepsgroepen blijkt dat het merendeel van de administratieve last voortkomt uit verplichtingen met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hanteren verschillende overeenkomsten en contractvormen met afwijkende eisen. Zo is er geen uniformiteit voor de geldigheid van een verwijzing en verschilt per zorgverzekeraar wat wordt verstaan onder groepsbehandeling. Ook zijn sommige prestatiebeschrijvingen niet gelijk waardoor de desbetreffende zorg niet geleverd wordt omdat het administreren te ingewikkeld is.

De aanspraak die een verzekerde op een bepaalde behandeling heeft moet door de zorgverlener aan de patiënt worden uitgelegd. De grote hoeveelheid polissen zorgt voor veel variatie in aanspraken waar de verzekeraar weinig uitleg over geeft. Dit komt op het bord van de zorgverlener en gaat af van de behandeltijd of het gebeurt in eigen tijd.

Kwaliteit aantonen
Verder ervaart het PPN problemen met verplichtingen die terug te voeren zijn op de kwaliteit van zorg zoals zorgverzekeraars daar naar kijken. Administratieve handelingen die hieruit voortkomen worden als rompslomp ervaren in plaats van dat de zorg er inhoudelijk beter door wordt. Voorbeelden zijn het bijhouden van overbodige cliëntgegevens in dossiers en jaarverslagen. Een recente ontwikkeling is het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoek waar verzekeraars andere eisen aan stellen.

Jaarlijkse contractering
De jaarlijkse contractering verloopt wat de beroepsgroepen betreft niet efficiënt. Elke zorgverzekeraar legt zijn eigen accenten in de contracten en hanteert andere voorwaarden. Tekentermijnen komen niet overeen, zijn soms onduidelijk of beperken de mogelijkheid voor toetreders. Soms zijn contracten nog niet definitief, maar moet er wel getekend worden.

Zo is er directe toegankelijkheid in het leven geroepen zodat patiënten zonder verwijzing door de huisarts naar de paramedicus kan. Dit moet de zorg eenvoudiger maken voor de patiënt en de druk weghalen bij de huisarts. De wettelijke basis voor deze directe toegankelijkheid is gelegd terwijl niet alle zorgverzekeraars de directe toegankelijkheid accepteren. Zij eisen om een verwijsbriefje van de huisarts te overleggen. Het PPN wil dat de directe toegankelijkheid wordt geaccepteerd voor elke zorgverlener.