Vragen en antwoorden over aansluiting bij NIVEL Zorgregistraties eerstelijn

Hoe weet ik of de software in mijn praktijk geschikt is?
Wij hebben met alle softwareleveranciers afspraken gemaakt over het inbouwen van een module voor het uitwisselen van gegevens met NIVEL Zorgregistraties. Heeft uw softwareleverancier de module toch nog niet ingebouwd? Dat is geen probleem. U kunt zich gewoon aanmelden. Ondertussen nemen wij contact met de softwareleverancier om de module in te bouwen. Zodra de samenwerkingsovereenkomst met het NIVEL is getekend en uw patiënten zijn geïnformeerd, kunt u starten. Indien nodig worden de gegevens met terugwerkende kracht uit uw software verwerkt. 

Hoe zit het met privacy van mijn patiënten?
De bescherming van de patiëntgegevens is gewaarborgd doordat de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gevolgd. Wel moet u uw patiënten via een poster in uw praktijk op de hoogte brengen dat u deelneemt. De NIVEL Zorgregistraties besteden veel zorg aan bescherming van de privacy van de deelnemende zorgverleners en patiënten. De gegevens zullen nooit herleidbaar zijn tot individuele personen, zorgverleners of zorginstanties. 

Kan ik de samenwerkingsovereenkomst met het NIVEL tekenen?
Ja, de NVLF heeft de samenwerkingsovereenkomst voor u gelezen en positief beoordeeld. 

Welke gegevens worden verzameld?
Via de deelnemende logopedisten verzamelt het NIVEL continu en geautomatiseerd anonieme informatie over de zorg aan patiënten. Uit de elektronische patiëntendossiers verzamelen we onder meer patiëntgegevens, gegevens over de gepresenteerde klachten en aandoeningen, de behandeling (doelen; aantal en soort contacten; verrichtingen) en evaluatie (resultaat van zorg).

Zijn er voorwaarden voor meedoen aan NIVEL Zorgregistraties?
Aan deelname zijn geen voorwaarden verbonden. Deelname is bovendien gratis. U kunt elk moment zonder opgaaf van reden uw medewerking beëindigen.

Geldt de puntentoekenning voor het KP per medewerker of per praktijk?
De puntentoekenning bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) voor aanleveren van data voor Nivel zorgregistraties gaat per aangemelde medewerker van de praktijk. Per medewerker kunnen dus 10 punten per kalenderjaar behaald worden als jaarlijks gegevens worden aangeleverd. De bewijslast is het certificaat dat door NIVEL verstuurd wordt. Op het certificaat staat de naam van de medewerker. Het zijn geaccrediteerde punten.

Leidt aansluiting bij NIVEL niet tot extra administratieve lasten?
Het NIVEL verzamelt de gegevens volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften en kan de gegevens niet herleiden tot de cliënt. Anonimiteit is dus gewaarborgd. Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden hebben we gekozen voor een zogenaamde op-out-systeem. Dat wil zeggen dat bij cliënten die aangeven dat hun gegevens niet gebruikt mogen worden voor de registratie een vinkje moet worden gezet. U hoeft dus niet aan elke cliënt afzonderlijk toestemming te vragen. 

Wat voegt deze spiegelinformatie toe aan informatie van de zorgverzekeraars?
De gegevensverzameling is van belang voor de NVLF en uzelf. Door deelname aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn krijgen we veel meer zicht op de zorginhoudelijke cijfers logopedie. De praktijken ontvangen spiegelinformatie. Deze spiegelinformatie kan u inzicht geven in de eigen zorgverlening (inhoud van de geleverde zorg, kwaliteit van registreren). Tevens kunt u de gegevens vergelijken met gegevens van de collega logopedist uit de eerstelijn. Deze gegevens gaan dieper dat de spiegelinformatie die u van zorgverzekeraars ontvangt. De NVLF is van mening dat het bespreken van de spiegelinformatie in de praktijk bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit. Dit is iets anders dan het inzetten van de spiegelinformatie als afrekeninstrument door de zorgverzekeraars. Daar kan de NVLF zich niet in vinden.