Position paper NVLF

NVLF: snel onafhankelijk onderzoek basistarief eerstelijns logopedie noodzakelijk

Probleem
Er dreigt een ernstig tekort aan logopedisten in de eerste lijn. De situatie nadert dat verzekeraars hun zorgplicht niet meer kunnen invullen. Vooral in de Randstad en het midden van het land doet zich dit voor.

Oorzaken
Steeds meer logopedisten verlaten eerstelijnspraktijken; de instroom is onvoldoende om dit te compenseren. Belangrijkste oorzaken: de tarieven zijn te laag om een praktijk economisch verantwoord voort te zetten en er is een grote administratieve lastendruk. Als de mogelijkheid zich voordoet, kiezen logopedisten voor een baan binnen een instelling (onderwijs of gezondheidszorg). Recent onderzoek (maart 2018) onder NVLF-leden leert dat zij de combinatie van lage tarieven, werkdruk en administratieve lasten als grootste knelpunt voor de vakuitoefening ervaren. Oplossing hiervan dient hoge prioriteit te krijgen om verdere uitstroom tegen te gaan. Door middel van gerichte ‘schrapsessies’ is de vereniging zelf actief bezig met de vermindering van de administratieve lasten en daarmee de werkdruk. Op het vlak van de tarieven is het de vereniging echter niet toegestaan een actieve rol te spelen.

Tariefhoogte
In 2011 heeft de NZa een onderzoek gedaan naar een billijke vergoeding voor logopedie en daarvan een tarief afgeleid. Dat is vastgesteld op afgerond € 40 voor een individuele zitting logopedie. Op dit moment – 7 jaar later! – ligt de vergoeding van zorgverzekeraars hier gemiddeld 25% onder. Weliswaar is het mogelijk voor individuele logopedisten een verhoging te verkrijgen op basis van deelname aan kwaliteitsprogramma’s, maar de extra opbrengsten wegen niet op tegen de investeringen die hiervoor gedaan moeten worden.

Geen onderhandelingen
De zorgverzekeringswet gaat uit van onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hiervan is echter geen sprake. Verzekeraars zijn niet bereid met individuele praktijken over de vergoeding te onderhandelen. De beroepsvereniging mag juridisch niet als onderhandelaar optreden. Dat betekent in de praktijk dat over tarieven niet wordt onderhandeld, maar dat ze worden vastgesteld.

Oplossing
Om de continuïteit van de eerstelijns logopedie overal in Nederland te borgen, is het nodig dat de zorgverzekeraars de basistarieven optrekken naar een objectief vastgesteld redelijk niveau. Een door de NZa aangekondigd breed onderzoek naar de paramedische beroepsgroepen, dat pas in de loop van 2019 van start gaat, zal op zijn vroegst in 2020 doorwerken in de zorginkoop. Daarop wachten is niet verantwoord. De NVLF ziet als oplossing een actualisering van het NZa-onderzoek van 2011. Dit is redelijk eenvoudig en snel te realiseren. De zorgverzekeraars moeten er vervolgens toe worden aangezet de uitkomsten te respecteren en de tarieven daarop af te stemmen.  

Verzoek aan Kamer Bevorder op korte termijn een kostenonderzoek door een onafhankelijke partij, waarbij de uitkomsten een vertaling krijgen in de tarieven in de basisvergoeding door zorgverzekeraars. Een doelmatige en snelle mogelijkheid is een actualisering van het NZa-onderzoek van 2011. Urgentie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er voor patiënten overal in het land eerstelijnszorg logopedie beschikbaar is en blijft.