Trainingen van NVLF-partners

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Logopedie en Meertaligheid

Kinderen die meertalig zijn vormen een bijzondere doelgroep binnen de logopedie. Werkt u veel met meertalige kinderen? In de cursus is onder andere aandacht voor het verloop van de meertalige ontwikkeling, de onderzoeksmogelijkheden die u heeft als logopedist en de evidence-based logopedische behandeling. Door de praktijkgerichte insteek van deze cursus kunt u de geleerde technieken direct toepassen in uw eigen werkomgeving.

| Pro Education | Utrecht

Cursus Motivational Interviewing - Vervolg

Wilt u graag uw kennis en vaardigheden in motiverende gespreksvoering verder ontwikkelen? En wilt u meer grip krijgen op het proces van gedragsverandering? Dan is deze cursus iets voor u. U leert onder andere om efficiënter terug te koppelen op het proces van gedragsverandering bij uw cliënt.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Psychogeriatrie

In deze cursus behandelen deskundige docenten de medisch wetenschappelijke kennis over het verouderingsproces in het algemeen en dementie in het bijzonder. Dit wordt gecombineerd met een psychosociale aanpak. U leert wat het belang is van inlevingsvermogen, creativiteit, improvisatie, het doseren van informatie en de emotionele balans bij cliënt en mantelzorger. Door verschillende oefenvormen kunt u dit na de cursus meteen in de praktijk toepassen.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Eet- en Drinkproblematiek bij Kinderen met een Beperking

Kinderen met een beperking kunnen al op zeer jonge leeftijd problemen hebben met de ontwikkeling van het eten en drinken. In deze cursus worden de meest voorkomende oorzaken van eet- en drinkproblemen behandeld. Specifieke onderwerpen die aan bod komen zijn sondevoeding en reflux. Het bijzondere aan deze cursus is dat u op de 4e cursusdag te gast bent bij KDC Omega in Amsterdam, een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Kortom, een boeiende cursus waarmee u direct aan de slag kunt.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Begeleiden en Coachen van Leerkrachten

Wilt u professionals in het onderwijs begeleiden bij het geven van interactief taalonderwijs? In deze unieke cursus richt u zich op de ontwikkeling van vaardigheden die ervoor zorgen dat u straks leerkrachten op een coachende manier begeleidt bij het geven van interactief taalonderwijs.

| Pro Education | Utrecht

Cursus Spraakontwikkelingsdyspraxie

Wilt u zich verdiepen in verbale ontwikkelingsdyspraxie? En wilt u spraak- en taalontwikkelingsstoornissen beter kunnen diagnosticeren? In deze cursus leert u beoordelen of een kind al dan niet stoornissen heeft in het programmeren van de articulatiebewegingen.

| Pro Education | Regio Amsterdam

Cursus NLP door Paramedici

Vindt u het soms lastig om goed en duidelijk te communiceren met uw cliënt? Wilt u dit verbeteren? Met verschillende NLP-technieken kunt u de effectiviteit van de communicatie verbeteren. De theorie wordt gekoppeld aan herkenbare casuïstiek vanuit de paramedische zorg en uw eigen ervaringen. Na de cursus kunt u NLP direct inzetten in uw eigen praktijk.

| Pro Education | Regio Utrecht

Cursus Basale Reanimatie voor Paramedici

In Nederland is op steeds meer plekken een AED te vinden. Dat is een goede zaak, want per jaar vinden er zo’n 15.000 gevallen van hartstilstand plaats buiten het ziekenhuis. Dit kan ook gebeuren als u in de buurt bent. Wilt u hier goed op voorbereid zijn en weten hoe u een AED moet gebruiken? Volg dan deze korte cursus.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Denkstimulerende Gespreksmethodiek van Marion Blank

Wilt u kinderen in gesprekken aan het denken zetten en aanzetten tot het gebruik van complexe taalfuncties? Marion Blank ontwikkelde voor de stimulatie van taal- en denkontwikkeling van kinderen de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM). In deze cursus leert u hoe u deze methodiek gebruikt om de taal-denkontwikkeling van kinderen te stimuleren.

| Pro Education | Regio Utrecht

Cursus Paramedisch Ondernemer

Een eigen praktijk starten is een mooie uitdaging. Maar er komt veel bij kijken. Hoe regelt u praktische zaken als praktijkruimte? Hoe onderscheidt u zich van concurrenten? Hoe zit het met administratie en financiën? Komen deze vragen u bekend voor? Dan is deze cursus een goede investering.

| Pro Education | Regio Rotterdam

Cursus Stemtherapie voor Beroepssprekers

Beroepssprekers leven van hun stem. Daarom is het van belang om stemproblemen te voorkomen. Het is echter goed mogelijk dat zij hun stem al jarenlang verkeerd gebruiken. In deze cursus leert u hoe u beroepssprekers kunt helpen bij het behandelen en voorkomen van stemproblemen.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus RTNA bij TOS: Woordvinding en Woordenschat

Behandelt u regelmatig kinderen met woordenschatproblemen? In deze praktische cursus staan (problemen met) woordvinding en woordenschat centraal. Er wordt ingegaan op de normale ontwikkeling van de woordenschat en de woordkennis, zodat stoornissen op dit gebied met elkaar vergeleken kunnen worden.

| Pro Education | Regio Amsterdam en Utrecht

Cursus Coaching van Zelfmanagement in de Revalidatie

Begeleidt u regelmatig cliënten in een revalidatietraject? En wilt u cliënten zelf de regie laten voeren over hun revalidatie en gezondheid? Maar weet u niet hoe? Dan is deze cursus bijzonder nuttig voor u. Tijdens de cursus leert u welke plek zelfmanagement inneemt in het revalidatieproces en wat dit betekent voor uw rol als behandelaar.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Effectief Communiceren bij Weerstand

U stuit in uw praktijk ongetwijfeld regelmatig op weerstand. U geeft passende adviezen en goede begeleiding, maar de situatie blijft onveranderd. Het lijkt alsof u uw cliënt niet bereikt, alsof hij niet mee wil werken. In deze cursus draait het om verandering krijgen in die tegenwerking.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Communicatieve Redzaamheid van Kinderen Vergroten door Debatteren

Wat is het verschil tussen een mening en een feit? Als je weet wat je ergens van vindt, hoe breng je dat dan onder woorden en hoe onderbouw je die mening? In deze praktische cursus leert u door middel van debatteren in groepslessen de communicatieve redzaamheid van kinderen te vergroten.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus RTNA bij TOS: Vertelvaardigheid

Wilt u meer weten over het diagnosticeren en behandelen van stoornissen in het vertellen bij kinderen? Dan is deze cursus iets voor u. In de cursus leert u meer over de ontwikkeling van vertelvaardigheid en de toepassing van de Busverhaal Test (BVT) van de Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA).

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Logopedie en Downsyndroom

Wilt u graag kinderen met downsyndroom goed behandelen? Tijdens deze praktijkgerichte cursus krijgt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van kinderen met downsyndroom. Daarnaast komen meerdere logopedische behandelwijzen aan bod die specifiek gericht zijn op deze groep cliënten. Door de praktijkgerichte aanpak van deze cursus kunt u het geleerde straks direct toepassen in de praktijk.

| Pro Education | Regio Rotterdam

Cursus Werken met Mindfulness

Heeft u veel cliënten die last hebben van stress en gepieker? Of die omgaan met pijn en/of ziekte lastig vinden? Tijdens deze cursus leert u hoe u een cliënt helpt deze prikkel-reactiecombinatie vroegtijdig op te merken om zin- en betekenisvol te antwoorden op stressvolle situaties of pijn.

| Pro Education | Regio Utrecht

Cursus Leidinggeven aan Paramedische Professionals

Het leidinggeven aan paramedische professionals vergt specifieke vaardigheden. Deze professionals zijn vaak hoogopgeleid en veelal gehecht aan zelfstandig werken. Hoe maakt u daar een team van? Hoe haalt u het maximale uit deze medewerkers? Na deze effectieve cursus geeft u op inspirerende wijze leiding aan paramedische professionals.

| Pro Education | Regio Rotterdam

Cursus Hyperventilatie

Hyperventilatie heeft erg vervelende gevolgen voor uw cliënt. Door bewustwording van de oorzaken en het doen van ontspanningsoefeningen vermindert de hyperventilatie en is de cliënt erg geholpen. In deze cursus leert u uw cliënt hierin te ondersteunen. De cursus is ontwikkeld door ervaren therapeuten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

| Pro Education | Regio Amsterdam

Cursus Communicatie en Ouderen met Dementie

Dementie zorgt voor veel communicatieproblemen. Dat is lastig voor de oudere met dementie, maar vooral voor de omgeving. Wilt u uw cliënt en zijn omgeving helpen om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen? Kies dan voor deze cursus. U leert veel over de verschillende kenmerken en vormen van dementie en hoe u die kennis in de praktijk kunt inzetten.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus Ontwikkelingen in de Preventieve Logopedie

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen in de kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg geweest. Denk bijvoorbeeld aan de bezuinigingen op het gebied van preventieve logopedie. Deze ontwikkelingen roepen vragen op. Hoe gaat u hier mee om als logopedist? Het signaleren en benutten van kansen vraagt een andere manier van denken en handelen. Netwerken en profileren spelen een grote rol. In deze cursus wordt de vertaalslag gemaakt van theorie en informatie naar een praktisch plan van aanpak. Hiermee kunt u na afloop van de cursus direct aan de slag.

| Pro Education | Regio Utrecht

Cursus Autismespectrumstoornissen (ASS)

Mensen met autismespectrumstoornissen worden steeds vaker doorgestuurd naar de logopedist. De begeleiding van deze doelgroep vraagt om speciale expertise van u als logopedist. In deze boeiende cursus leert u op doeltreffende wijze logopedische hulp in te zetten bij de taal-, spraak- en communicatieve ontwikkeling van mensen met autismespectrumstoornissen.

| Pro Education | Amsterdam

Cursus RTNA bij TOS: Semantiek en Syntaxis

Wilt u graag kinderen van 4 tot 10 jaar met taalstoornissen beter begeleiden? In deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond van taalstoornissen die leiden tot semantisch-grammaticale problemen. U gaat aan de slag met een taalsample van een cliënt en analyseert zijn/haar taalproblematiek.

| Pro Education | Regio Amsterdam of Rotterdam

Cursus NLP door Paramedici

Vindt u het soms lastig om goed en duidelijk te communiceren met uw cliënt? Wilt u dit verbeteren? Met verschillende NLP-technieken kunt u de effectiviteit van de communicatie verbeteren. De theorie wordt gekoppeld aan herkenbare casuïstiek vanuit de paramedische zorg en uw eigen ervaringen. Na de cursus kunt u NLP direct inzetten in uw eigen praktijk.

| Pro Education | Regio Amsterdam

Interventies bij Lees- en Spellingsproblemen

Niet alle leesproblemen leiden tot de officiële diagnose dyslexie. Lees- en spellingproblemen door andere oorzaken kunnen echter ook grote problemen veroorzaken in de ontwikkeling van een kind, dat gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de voortgang op school. Werkt u veel met kinderen die lees- en/of spellingproblemen hebben? In deze boeiende cursus krijgt u inzicht in de verschillende oorzaken van lees- en spellingproblemen en de meest actuele en effectieve behandelmogelijkheden.

| Pro Education | Regio Rotterdam

Cursus Spel in de Logopedie

Spel wordt regelmatig ingezet in de logopedische behandeling om spraaktaal te ontlokken, feedback te geven en een nieuwe taal aan te bieden. Wilt u zich op dit gebied laten inspireren en bijscholen? Dan is deze actuele cursus een uitstekende keuze.

| Pro Education | Regio Amsterdam

Cursus Audiometrie

In deze praktijkgerichte cursus leert u veel over audiometrie en wat daarbij komt kijken. Deze cursus is dus zeer geschikt als u cliënten met problemen aan het gehoor behandelt of wilt gaan behandelen.

| Pro Education | Regio Utrecht

Cursus Slechthorendheid bij Ouderen

Heeft u veel oudere cliënten met gehoorproblemen? Wilt u hen helpen om de gevolgen hiervan zo goed mogelijk aan te pakken? Er zijn verschillende mogelijkheden om de cliënt toch goed te laten functioneren ondanks de slechthorendheid. In deze boeiende cursus leert u volgens de nieuwste inzichten een nauwkeurige diagnose te stellen en de juiste behandeling aan te bieden.

| Pro Education | Regio Utrecht

Cursus Shared Decision Making

Bij Shared Decision Making (SDM) werkt u als zorgverlener samen met de cliënt om tot een passende beslissing te komen over diagnostiek, behandeling en zorg. Hierbij maakt u gebruik van het beschikbare bewijs en neemt u de waarden en normen van de cliënt in acht. In deze cursus krijgt u inzicht in SDM als essentieel onderdeel van de zorg.

| Pro Education | Regio Utrecht

Cursus Time- en Stressmanagement

Kent u ook het gevoel van te veel werk, te hoge werkdruk en te veel kortetermijnactiviteiten? Het is vaak hollen of stilstaan in de paramedische zorg. Dit kan zeer frustrerend zijn. Wilt u meer grip hebben op uw tijd en activiteiten? Dan is dit de cursus voor u.

| Pro Education | Regio Amsterdam

Cursus Ethische Dilemma's in de Paramedische Praktijk

Elke professional in de gezondheidszorg loopt tegen morele of ethische dilemma’s aan. U moet afwegen hoever u kunt gaan, wat verantwoord is en wat er van u wordt verwacht. Dit geldt niet alleen voor het oplossen van concrete problemen, het gaat ook over uw eigen opvattingen in het werk. In deze korte cursus krijgt u praktische handvatten voor het oplossen van dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.