Inleiding

Hoe zien het vak logopedie en het beroep van de logopedist er over 10 jaar uit? En over 20 of 30 jaar? Ook al kunnen we niet in de toekomst kijken, het is wel nodig erbij stil te staan. Dat verwachten leden en anderen van een beroepsvereniging.
De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Als we naar deze ontwikkelingen kijken, zien we dat logopedie en de logopedist de komende jaren met het volgende te maken gaan krijgen:

 • Evidence based handelen wordt nog meer de regel, zowel vanuit zorgperspectief als vanuit de financiering.
 • Er komt steeds meer aandacht voor de positie van de patiënt binnen het zorgproces; ‘samen beslissen’.
 • eHealth wordt een vast onderdeel van behandelprocessen. Hieronder vallen niet alleen digitale toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van elektronische patiëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling en digitale hulpmiddelen, zoals robotica en Virtual Reality (VR).
 • Er is een groeiende vraag maar logopedie op afstand, zo mogelijk in combinatie met behandeling en begeleiding op locatie.
 • De wachtlijsten lopen op door een groei van logopedische hulpvragen en een toenemend tekort aan logopedisten.
 • Politiek en zorgverzekeraars zetten in op samenwerking in de regio’s om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen bieden.
 • De rol van de logopedist verandert; hij of zij wordt steeds meer een coach in plaats van een behandelaar. Een ontwikkeling die ook bij andere beroepsgroepen al is ingezet, bijvoorbeeld bij fysiotherapie, diëtetiek en zorgverleners in de huisartspraktijk.
 • De rol van de logopedist in het onderwijs is aan verandering onderhevig, met het oog op de toekomst van passend onderwijs, personeelstekorten in het onderwijs en de toename van complexe hulpvragen.
 • Uit onderzoek blijkt dat logopedisten, in vergelijking met andere paramedici, gemiddeld veel tijd besteden aan indirecte patiëntenzorg.
 • De huidige verhouding tussen kosten en opbrengsten binnen logopedische praktijken is niet toekomstbestendig.
 • Als niet onbelangrijk laatste punt: leden van de NVLF geven aan twijfel te hebben of het afzonderlijk vakgebied logopedie over afzienbare tijd nog wel bestaat.

Het is belangrijk dat we als beroepsgroep in gezamenlijkheid antwoord geven op deze ontwikkelingen. De NVLF wil dat doen in nauwe samenwerking met jullie, onze leden. Er is al de nodige inbreng beschikbaar. Er is gekeken naar de reacties die zijn opgehaald tijdens de Zomertoer 2019 en naar de antwoorden op  pollvragen die de afgelopen maanden zijn gedeeld in de nieuwsbrief. Daarnaast worden op dit moment toekomstscenario’s voor het vak logopedie uitgewerkt. Ook beschikken we over een rapportage van het kostenonderzoek (GUPTA-rapport 2020) en een actielijst voortvloeiend uit deze rapportage, opgesteld door de werkgroep vervolg kostenonderzoek. Ook is input opgehaald bij de verschillende NVLF-commissies.

 

Uit het bovenstaande volgt dat we voor de volgende uitdagingen staan:

 • Behoud van kwalitatief hoogwaardige logopedische zorg.
 • Toenemende aandacht voor ‘samen beslissen’; patiënten maken zelf keuzes over hun behandeling.
 • Meer hulp en begeleiding op locatie, gecombineerd met logopedie op afstand.
 • Meer toepassing van eHealth binnen de logopedie.
 • Om kunnen gaan met een toenemend aantal logopedische hulpvragen, steeds complexer van aard.
 • Meer samenwerking in de regio om de (logopedische) zorg dicht bij de zorgvragen te kunnen bieden.
 • Duidelijker positionering van de logopedist als paramedicus binnen het onderwijs.
 • Behandeling van patiënten met complexere zorgvragen met minder logopedisten en in meer (paramedische) samenwerkingsverbanden.
 • Meer waardering creëren voor het vak logopedist, niet alleen in de eerstelijnszorg, maar ook in de tweede lijn en het onderwijs.
 • Een reëler en hoger tarief voor logopedische behandelingen.


Wat gaan we doen?

De NVLF verwacht dat deze uitdagingen op korte termijn steeds meer aandacht gaan vragen van iedere individuele logopedist. Natuurlijk zit niet iedereen hierop te wachten. Daarom hebben we ons de vraag gesteld hoe de NVLF jullie kan ondersteunen bij deze ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar we allemaal mee te maken gaan krijgen, ongeacht het werkveld waarin je werkzaam bent.

Daarom heeft de NVLF vijf ambities geformuleerd die we in 2027 gerealiseerd willen zien. Deze ambities zijn logopediebreed, dus zowel voor de logopedisten werkzaam in de eerstelijns zorg, de logopedisten werkzaam in het onderwijs en de logopedisten werkzaam of in de tweedelijns zorg.

Waarom 2027? Van ambitie naar dagelijkse praktijk is geen zaak die in één keer geregeld is. Het vraagt een logopedist tijd om veranderingen in het werkproces eigen te maken. Daarom werkt de NVLF toe naar ambities voor 2027. Het jaar dat de NVLF 100 jaar bestaat en het moment waarop we vooruitkijken naar de nieuwe eeuw die we ingaan!


Ambities 2027

De ambities voor 2027 zijn:

 1. In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie.
  Lees meer >>>
 2. In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).
  Lees meer >>>
 3. In 2027 is er meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten.
  Lees meer >>>
 4. In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft inkomen/salaris als overige arbeidsvoorwaarden.
  Lees meer >>>
 5. In 2027 staan alle logopedisten vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
  Lees meer >>>

Klik op ‘lees meer’ om meer te lezen over de aanleiding tot de betreffende ambitie en wat we als NVLF in 2021/2022 gaan doen om deze ambitie te bereiken. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn het starten van onderzoeken rond de toepassing en het effect van eHealth, onderzoek naar de besteding van indirecte patiëntgebonden tijd (eerste lijn en o nderwijs), herziening van het beroepsprofiel, het delen van voorbeelden van regionale samenwerkingsverbanden, de positionering van de logopedist in het onderwijs onderzoeken en de herziening van het handboek praktijkvoering, inclusief zelfevaluatie. Daarnaast is het de bedoeling een toolbox te ontwikkelen met handreikingen, zodat de individuele logopedist wordt geholpen hiermee aan de slag te gaan.

 

Vervolgtraject  

Jaarlijks gaan we evalueren in welke mate de ambities kunnen worden verwezenlijkt en nog aansluiten op de ontwikkelingen om ons heen. Voor het eerst doen we dat medio 2022. Uiteraard vindt zo nodig bijstelling plaats, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Als je vragen hebt over de uitvoering van deze ambities, is de Zomertoer 2021 daarvoor een uitstekende gelegenheid. Meld je daarvoor hier aan.

 

Klik hier om naar het dossier Ambities 2021-2027 te gaan.