We hebben een roerig jaar achter de rug, dat eigenlijk nog niet voorbij is. Onze flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn flink op de proef gesteld. We mogen trots zijn op wat we hebben behaald. Laten we eens het jaar in vogelvlucht doornemen.

Januari:
Onze voorzitter gaf het al aan in zijn nieuwjaarsbericht: “2020 wordt het jaar waarin de uitkomst van ons langverwachte kostenonderzoek gepresenteerd gaat worden”. En ook: “2020 zal geen rustig en gemakkelijk jaar worden voor onze vereniging. Dat is helemaal niet erg, als we tenminste met positieve energie aan de slag gaan en met elkaar optrekken”. Een vooruitziende blik?

In januari zijn de nieuwe criteria voor het register afasie gepubliceerd, hebben de eerste visitaties rondom de nieuwe kwaliteitscyclus plaatsgevonden en heeft begin deze maand het verenigingsbestuur van de NVLF de criteria Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025 geautoriseerd. Deze maand zijn ook bij de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs een aantal onderwijsondersteunende functies opnieuw beschreven en ingedeeld in vaak een hogere salarisschaal. Dit geldt ook voor de beschrijving van de logopedist. De FvOv  kijkt samen met de NVLF welke argumenten leden kunnen gebruiken om binnen de school het gesprek aan te gaan over een hogere beloning dan schaal 9.

Februari:
In het begin van deze maand vindt zoals voorgaande jaren de KKB Kennisdag. Achteraf gezien het laatste live-event van het jaar waar alle kwaliteitskringbegeleiders en een kringlid als introducee konden meenemen.

In februari werd de Zomertoer 2020 aangekondigd een toer die de NVLF in samenwerking met de hogescholen maakt langs alle provinciën. Ook werd er een update gegeven over het nieuwe platform en de community, naar aanleiding van de behoefte die leden hebben aan een plek waar zij documenten en informatie met elkaar kunnen delen. De e-learning voor startende kkb’ers wordt gelanceerd. In februari en later ook in mei start een sociale mediacampagne, gericht op scholieren, die op het punt staan een vervolgstudie te kiezen. De campagne laat zien hoe interessant en breed het vak van logopedie is. Kijk op: wordjijlogopedist.nl.

Maart: 
6 maart stond in het teken van de dag van de logopedie. In tegenstelling tot voorgaande jaren, volgden wij dit jaar niet het CPLOL in de keuze voor het thema, maar kozen we zelf om in plaats van dyslexie, TOS onder de aandacht van het publiek te brengen.

In maart  werd vooral gesproken over het Coronavirus. Het kondigde de start aan van een onzekere perioden voor logopedisten. De NVLF ondersteunt waar kan en geeft antwoord op vragen over het hygiëneprotocol en telelogopedie tot de continuïteitsbijdrage. Om logopedisten verder bij te staan ontwikkelde de NVLF een factsheet en diverse communicatiekaarten. Lees ook het dossier Corona , waar we jullie up-to-date houden.

Ondertussen krijgen zowel de kwaliteitscyclus als het kostenonderzoek ruim de aandacht. Voor de laatste werd een informatieavond ingelast voor vragen. In verband met de intelligente lockdown werd dit online georganiseerd. eden konden op afstand inloggen om de livestream te volgen. Het eerste webinar van 2020 was een feit er zouden er nog vele volgen.

De Zomertoer wordt afgeblazen daarvoor in de plaats wordt een serie pod- en vodcasts onder de naam Zomergasten opgenomen. Het dossier Corona wordt opgesteld om alle informatie te verzamelen op de website.

April:
Als gevolg van de uitkomsten van het kostenonderzoek is de NVLF op zoek naar leden voor de werkgroep. Zij gaan zich de komende drie maanden gaat buigen over praktische voorstellen, waarmee de productiviteit verhoogd kan worden en de bedrijfsvoering geoptimaliseerd.

Sinds 1 april was het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de eerste ronde van het Stimuleringsprogramma, dat de NVLF is gestart om leden met innovatieve ideeën te faciliteren om ze uit te voeren. De winnaar zullen worden bekendgemaakt tijdens het NVLF Jaarcongres, wat dan natuurlijk nog handen en voeten moet krijgen door de Covid-19 ontwikkelingen. Middels updates wordt Corona onder de aandacht gebracht in weekoverzichten en staat er een enquête uit om de effecten van het virus in kaart te brengen op de behandelingen. Het webinar ‘Factsheet Logopedisch handelen bij COVID-19’ wordt georganiseerd. Waarin Hanneke Kalf antwoord geeft op veel gestelde vragen over de factsheet.

Logopedisten delen sinds de start van de coronacrisis op grote schaal behandelmaterialen met elkaar om online behandelen makkelijker te maken. Een aantal leden hebben het initiatief genomen om alle bestanden te categoriseren en samen te brengen in een dropbox om delen van de bestanden mogelijk te maken. Helaas bleek de dropbox niet bestand tegen het grote aantal gebruikers. Op verzoek van de leden is de NVLF op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om dit initiatief te ondersteunen. Telelogopedie.info is hier het resultaat van.

Michel Dutrée wordt in deze maand herbenoemd als voorzitter.

Mei:

In mei heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregel Logopedie 2021 vastgesteld. Ook werden de nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking met betrekking tot de regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus gepubliceerd.

In deze maand werd de paramedische zorg veilig en verantwoord opgeschaald, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) zijn een triage stappenplan en een hygiëneprotocol tot stand gekomen.

Het onderzoek van van het Radboudumc naar de logopedische gevolgen van COVID-19 gaat van start. Webinars schieten uit de grond om op afstand contact met leden te behouden en op de hoogte te houden. Dat geldt ook voor het kostenonderzoek.

Voor wat betreft het onderwijs is er deze maand in de laatste versie van de cao voor het primair onderwijs een nieuwe voorbeeldbeschrijving voor de logopedist opgenomen. Deze beschrijving is gewaardeerd op schaal 9.

Ondanks het voorbeeld van een beschrijving op 3 niveaus, die de NVLF met een werkgroep van logopedisten uit het onderwijs hebben opgesteld en deze met cao partijen hebben gedeeld, is er uiteindelijk geen beschrijving op meerdere niveaus is gekomen. Toch is dit goed nieuws voor de 25% van de logopedisten in het onderwijs, die in schaal 8 vallen.

Eind mei overlijdt erelid van de NVLF: mevrouw T. Damsté –Terpstra op 95- jarige leeftijd.

Juni:
We peilen in juni naar de interesse voor een online Jaarcongres. De meeste leden stemmen voor een online variant. De NVLF ontwikkelt in juni een instructiefilmpje over het opschalen van logopedische zorg, zodat face-to-face contact met cliënten veilig en volgens de richtlijnen kan verlopen De instructiefilm is beschikbaar in zes talen.

Omdat de Zomertoer niet door kon gaan, hebben we de NVLF Zomergasten in het leven geroepen. Een reeks interessante podcasts en vodcasts is het gevolg. Sake van der Ploeg (LOOL) en Michel Dutrée bijten het spits af. Om vierdejaarsstudenten te informeren en adviseren gaf Marguerite Boersma een webinar.

Juli:
Vanaf woensdag 1 juli gaat de nieuwe vragenlijst PREM paramedische zorg 3.0 van start. De PREM vragenlijst is aangepast met als doel het uniformeren en inkorten van de lijst voor de paramedische zorg. Praktijkhouders zijn over de implementatie geïnformeerd door hun meetbureaus.

Ook is vanaf nu de herziene Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen beschikbaar en is sinds 1 juli is de nieuwe set kwaliteitsciteria 2020-2025 van het KP een feit.

In deze maand verstuurden we de logopedie studenten een mailing, waarbij zij werden gevraagd om hun studiestatus door te geven. Ex-studenten konden zo aangeven lid te willen worden (met korting) en studenten die er nog iets langer over zouden doen konden hun studentenlidmaatschap verlengen.

Augustus:
Een relatief rustige vakantiemaand. Vakantiegangers komen en gaan en er wordt een triage stappenplan gemaakt voor na de vakantie.

September:
Op 15 september organiseert de NVLF samen met het KP een webinar over de kwaliteitscriteria.

Om in aanmerking te komen voor aanspraak op paramedische herstelzorg na COVID-19 is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Samen met de VvOCM, EN, NVD en KNGF ontwikkelde de NVLF een factsheet die medici helpt bij het doorverwijzen.

Half september lanceerde de NVLF het nieuwe platform: website en community in één. Daarnaast kon je je vanaf september gaan inschrijven voor het Jaarcongres 2020 “Trots op logopedie” en tot slot vielen woensdag 16 september) zijn de eerste overeenkomsten voor 2021 op de mat.

Oktober:
Strengere coronamaatregelen en verontwaardiging over de tarieven voeren de boventoon. Voor wat betreft de tarieven, wordt er een webinar georganiseerd. In de webinar worden ingegaan op de werkagenda die n.a.v. het Kostenonderzoek is opgesteld. Ook zijn de voorbereidingen voor het Jaarcongres in volle gang. Leden konden zich online aanmelden voor diverse interessante workshops.

November:
In november krijgt het dossier werkagenda wat meer vorm. Het kostenonderzoek rechtvaardigt een indexatie van tarieven. Om de zorgkosten betaalbaar te houden moeten er dan wel plannen gemaakt worden tussen zorgverzekeraar en de andere paramedische organisaties. In de NVLF-werkagenda stellen we aan de zorgverzekeraars voor hoe we in gezamenlijkheid met deze plannen aan de slag kunnen gaan. Iedere betrokken beroepsvereniging maakt zo’n werkagenda en daar waar onderwerpen voor iedereen spelen worden ze in PPN verband opgepakt.

In de cao PO 2019-2020 is afgesproken dat alle werkgevers in het primair onderwijs in overleg met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad het functiehuis voor het onderwijsondersteunend personeel herzien en actualiseren. Dit geldt dus ook voor alle functies die logopedisten vervullen. Alle logopedisten moeten voor 1 november 2020 een voorstel voor de nieuwe functie en inschaling hebben ontvangen met als ingangsdatum 1 augustus 2020. De NVLF wil graag weten wat het effect van deze herziening is en zet eind november een enquête uit. De uitkomst is input voor het werkplan belangenbehartiging onderwijs 2021.

December:
Deze maand is nog niet ten einde en staat vooral in het teken van vooruitkijken. De NVLF is bijvoorbeeld gestart met het opmaken van een nieuwe brochurelijn en kennismakingspakket. Deze maand zullen de uitkomsten van de ‘Enquête vacatures eerstelijns praktijken’ verwerkt worden in een Infographic (invoeren link). Wat ook deze maand wordt opgeleverd is de video Richtlijnen dossiervorming, deze wordt in januari online gezet.

Afscheid en welkom
In dit jaar moest ons bureau helaas afscheid nemen van afdelingssecretaresse Anita Geurs, beleidsadviseur Marguerite Boersma en communicatiemedewerker Karin van den Brink. Daarnaast konden we Ineke van den Broek als beleidsondersteuner, Andrea van ’t Zet als beleidsondersteuner, Gertjan Sinke als beleidsadviseur en Karin Hijdra als communicatiemedewerker verwelkomen bij de NVLF.

De NVLF wenst iedereen prettige feestdagen en een samen met jullie kijken wij uit naar een mooi 2021, vol nieuwe uitdagingen en kansen.