Lees verder

Nog twee bijeenkomsten te gaan en dan is de Zomertoer 2021 afgelopen. We krijgen positieve feedback van de deelnemers. Dus wil je nog een bijeenkomst bijwonen, dan kun jij je nu nog aanmelden voor de bijeenkomsten Friesland/Groningen/Drenthe en Utrecht.

De afgelopen week stond er één bijeenkomsten op het programma. De bijeenkomst voor Zuid-Holland/Zeeland in samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam. Het was de best bezochte bijeenkomst tot nu toe, met ruim 70 deelnemers.

De Zomertoer reist dit jaar online langs de districten. Elk Zomertoerprogramma duurt drie uur. Het eerste uur worden de deelnemers toegesproken door het NVLF-bestuur en ledenraad. Het tweede uur neemt de plaatselijk opleiding Logopedie voor haar rekening en het laatste uur is het woord aan het werkveld en de deelnemers zelf

Kon je niet live aanwezig zijn, dan is de Zomertoerbijeenkomst Zuid-Holland/Zeeland ook terug te kijken via onderstaande link. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor 3 punten. (Nb. Je kunt voor het bekijken van één Zomertoerbijeenkomst punten ontvangen.)

Terugkijken Zomertoerbijeenkomst Zuid-Holland/Zeeland, 17 juni 2021

Eerste uur
Het eerste uur praatte bestuursleden de deelnemers bij over de ambities 2027 van de vereniging. De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Het is belangrijk dat we als beroepsgroep in gezamenlijkheid antwoord geven op deze ontwikkelingen. De NVLF wil dat doen in nauwe samenwerking met de leden. Er zijn vijf ambities geformuleerd en die de NVLF in 2027 gerealiseerd wil zien. Van ambitie naar dagelijkse praktijk is geen zaak die in één keer geregeld is. Het vraagt een logopedist tijd om veranderingen in het werkproces eigen te maken. Daarom werkt de NVLF toe naar ambities voor 2027. Het jaar dat de NVLF 100 jaar bestaat en het moment waarop we vooruitkijken naar de nieuwe eeuw die we ingaan!

Jaarlijks gaan we evalueren in welke mate de ambities kunnen worden verwezenlijkt en nog aansluiten op de ontwikkelingen om ons heen. Voor het eerst doen we dat medio 2022.

Meer informatie over deze ambities kun je vinden op www.nvlf.nl/ambities2021-2027.

Er waren veel vragen die we niet allemaal konden beantwoorden binnen de tijd.

Vraag m.b.t. ambities algemeen:

Deze ambities zijn gedeeld met de leden, worden de zorgverzekeraars ook op de hoogte gesteld?

Het is de bedoeling dat we eerst de leden informeren tijdens de Zomertoer. Aan het eind van de maand zullen we ook de zorgverzekeraars op de hoogte stellen.

Vraag m.b.t. ambitie1, In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie:

Heeft iedereen (logopedisten en zorgverzekeraar) dezelfde invulling van het begrip hybride logopedie? Gaan we eerst met elkaar als logopedisten dit begrip goed inhoud geven en invullen?

Hybride (logopedische) zorg is geen nieuw begrip. Landelijk is er steeds meer aandacht voor de versterking van de positie van de patiënt. We verwachten dat in het kader van ‘samen beslissen’ de logopedist en de zorgverlener steeds vaker samen bespreken op welke wijze de logopedische zorg het beste kan worden aangeboden, passend bij de wensen en (digitale) mogelijkheden van de patiënt. Deze ontwikkeling wordt mede ondersteund door initiatieven van onder meer de overheid om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

Klik hier voor meer informatie over onder andere wat de NVLF gaat doen in 2021 en 2022.

Vraag m.b.t. ambitie2, In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).

Door interprofessioneel samenwerken zal de indirecte tijd meer worden, hoe worden de overleggen vergoed?

Dat is zeker waar. We zijn hierover in overleg met de NZa om dit beter betaald te krijgen.

Vraag m.b.t. ambitie3, In 2027 is er meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten.

Hoe matcht deze ambitie met de adviezen van werkgroep kostenonderzoek? Het gaat niet altijd om verminderen van de indirecte tijd maar om uitbetaling van alle taken die nodig zijn. Waarom nu weer onderzoek naar vermindering administratie: de verslagen en verbeteren van de logopedie door kennisoverdracht is noodzakelijk?

De NVLF wil het aantal uren indirect patiëntgebonden tijd verminderen. De keuze ligt uiteindelijk bij de logopedist zelf of zij/hij deze ‘vrijgekomen tijd’ omzet in directe patiëntenzorg. Gezien de toenemende vraag naar logopedie en de afname van het aantal logopedisten, lijkt dit de NVLF wel wenselijk. Het blijft echter de keuze van de logopedist zelf om hier al dan niet in mee te gaan.

Klik hier voor meer informatie over onder andere wat de NVLF gaat doen in 2021 en 2022.

Tweede uur
Het tweede uur werd ingevuld door Hogeschool Rotterdam, Dian Verberne (opleidingsmanager) presenteerde een rijk gevulde sessie. Als eerste werd een ‘Breder perspectief op interprofessioneel samenwerken in Rotterdam’ besproken door Stella van Daal. Bij interprofessioneel samenwerken denkt de opleiding Rotterdam verder dan alleen het samenwerken met andere paramedici. Het gaat om interprofessioneel samenwerken tussen opleiding en werkveld, tussen student en logopedist en tussen logopedist, onderwijsinstelling (basis- vo onderwijs), andere disciplines en student.
Wies van der Veen illustreerde deze denkwijze door middel van een praktijkvoorbeeld uit de Rotterdamse beroepspraktijk. Onder leiding van Martine Grinwis werden ideeën en bestaande ervaringen uitgewisseld over hoe interprofessionele samenwerking ingezet kan worden in de logopedische praktijk.
Alle deelnemers kregen na afloop een zogenaamde Digibag, een digitale goody bag, met daarin linkjes en informatie over actuele ontwikkelingen en initiatieven over innovatie en e-health.

Derde uur
In het derde uur komt het werkveld aan het woord. Deze keer verliep het iets anders dan normaal. In de vorige bijeenkomsten toonde we een vooraf opgenomen interview uit de regio. Waarna we in break-outrooms uiteengingen om bestaande en mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden in de regio in kaart te brengen.

In plaats van de break-outsessie kreeg bij uitzondering het Regionaal Platform Logopedie (RPL), Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer, een platform. Het RPL is een netwerk van logopedisten en wil een aanspreekpunt zijn voor alle zorgverleners en samenwerkingsverbanden en de regionale zorgverzekeraar. Het RPL wil hiermee bereiken dat de regionale positie van logopedisten in de eerste lijn wordt versterkt en dat zij door het bundelen van krachten optimale regionale zorg bereiken.

Het vaste interview vanuit het werkveld werd ingevuld door Arianne van der Kooij, over het samenwerkingsverband Integrale Vroeghulp (IVH).
Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Tegelijk geldt dat die problematiek in een vroeg stadium nog diffuus is en vaak meervoudig. Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten, van zorg en onderwijs. In die multidisciplinaire aanpak komen zij sneller tot oplossingen. De Integrale Vroeghulp bestaat uit een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden.

Kijk hier het hele interview terug:

Interview Arianne van der Kooij, IVH

Over de Zomertoer

In de zomermaanden toert de NVLF, samen met de hogescholen, door het land om leden uit de regio te ontmoeten, om kennis op te doen en informatie uit te wisselen over actuele landelijk en regio-specifieke onderwerpen. Daarnaast levert de Zomertoer een kans aan een positieve bijdrage aan de onderlinge samenwerking van de leden, door kennis te delen en netwerkmogelijkheden. Alle leden die meer willen leren over de toekomst van ons vakgebied, willen netwerken in eigen regio, in gesprek willen komen met de NVLF zijn van harte welkom! Je kunt je nog aanmelden. Kijk op www.nvlf.nl/zomertoer welke Zomertoerbijeenkomsten nog op het programma staan.