Log in
Donderdag 7 mei is de werkgroep Vervolg Kostenonderzoek voor het eerst bij elkaar gekomen. Lees hier een kort verslag van de eerste bijeenkomst.

Deze werkgroep heeft van het bestuur de volgende opdracht gekregen:

“Het bestuur heeft kennisgenomen van het Gupta-rapport en heeft de handschoen opgepakt om de uitkomsten en aanbevelingen van het kostenonderzoek uit te werken langs de lijnen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De werkgroep wordt gevraagd om binnen twee maanden met praktische adviezen te komen over hoe te handelen en welke initiatieven voor de logopedie bruikbaar zijn op korte en middellange termijn. Deze bevindingen kan de NVLF dan enerzijds meenemen naar de bestuurlijke tafels, anderzijds uitwerken in bruikbare handreikingen voor de leden.”

Na de voorstelronde zijn de uitkomsten van het kostenonderzoek toegelicht en besproken.
Ook zijn de activiteiten die de afgelopen twee jaar al in gang zijn gezet, onder andere naar aanleiding van schrappen & verbeteren, doorgenomen.

Ten slotte zijn de definitie en interpretatie van het begrip ‘productiviteit’ (verhouding aantal declarabele uren ten opzichte van het totaal aantal gewerkte uren) uitgebreid aan bod gekomen. Zo werd onder andere