Log in

Samen met een groep actieve logopedisten is de NVLF aan de slag met de uitwerking van de werkagenda voor de komende jaren. Belangrijkste thema: hoe geven we inhoud aan (de organisatie van) de logopedische zorg? Met als belangrijkste doel: goede zorg voor patiënten/cliënten met een realistische beloning voor geleverde prestaties. Aan dat laatste ontbreekt het al vele jaren.

Een en ander heeft geleid tot de wens ambities te formuleren. Ambities over de invulling van het beroep en vakgebied in de toekomst. Hieronder een overzicht van de stand van zaken en een korte terugblik op de aanleiding.

 

Waarom een werkagenda?

In het bestuurlijk akkoord 2019-2022 dat overheid, Patiëntenfederatie, zorgverzekeraars en paramedische beroepsgroepen met elkaar hebben gesloten, is afgesproken dat alle partijen zich zullen inspannen voor een doelmatige en efficiënte zorgverlening om de zorg betaalbaar te houden. Onderdeel van het akkoord was een kostenonderzoek omdat de tarieven van paramedische zorg al jaren