Lees verder

Samen met een groep actieve logopedisten is de NVLF aan de slag met de uitwerking van de werkagenda voor de komende jaren. Belangrijkste thema: hoe geven we inhoud aan (de organisatie van) de logopedische zorg? Met als belangrijkste doel: goede zorg voor patiënten/cliënten met een realistische beloning voor geleverde prestaties. Aan dat laatste ontbreekt het al vele jaren.

Een en ander heeft geleid tot de wens ambities te formuleren. Ambities over de invulling van het beroep en vakgebied in de toekomst. Hieronder een overzicht van de stand van zaken en een korte terugblik op de aanleiding.

 

Waarom een werkagenda?

In het bestuurlijk akkoord 2019-2022 dat overheid, Patiëntenfederatie, zorgverzekeraars en paramedische beroepsgroepen met elkaar hebben gesloten, is afgesproken dat alle partijen zich zullen inspannen voor een doelmatige en efficiënte zorgverlening om de zorg betaalbaar te houden. Onderdeel van het akkoord was een kostenonderzoek omdat de tarieven van paramedische zorg al jaren achterblijven. Vastgelegd werd dat zorgverzekeraars de uitkomsten ter harte zouden nemen en dat de beroepsgroepen zich maximaal inspannen om het doel te bereiken. 

Resultaten kostenonderzoek

De resultaten van het kostenonderzoek zijn in maart 2020 gepubliceerd. Er waren twee belangrijke conclusies:
1. De tarieven voor een logopedische behandeling zijn te laag in verhouding tot de kosten;
2. Logopedisten besteden gemiddeld veel tijd aan andere zaken dan directe patiëntenzorg. Veel meer dan andere paramedici. Daardoor maken ze veel uren met uiteindelijk als totaal een lage beloning.

Verbetering doelmatigheid

De NVLF heeft de handschoen opgepakt: wij gaan werken aan verhoging van de doelmatigheid. Er is een werkgroep samengesteld (‘Vervolg Kostenonderzoek’), bestaande uit praktijkhouders en medewerkers van de NVLF. Deze werkgroep heeft actievoorstellen geformuleerd. Die zijn meegenomen in de werkagenda voor de periode 2020-2022.

Rol van de verzekeraars

Naar onze mening geven de meeste zorgverzekeraars nog onvoldoende invulling aan hun verantwoordelijkheid. Net als verreweg de meeste leden in eerstelijnspraktijken is de NVLF zwaar teleurgesteld over de contracteerperiode 2021. Veel aangeboden contracten gaan voorbij aan de uitkomsten van het kostenonderzoek.

Houding NVLF

De NVLF (samen met andere paramedische beroepsorganisaties) oefent druk uit op de zorgverzekeraars én het ministerie van VWS dat alle partijen zich aan hun afspraken en verantwoordelijkheden houden. Om recht van spreken te hebben, blijft de beroepsgroep ondanks de grote teleurstellingen vasthouden aan de toezeggingen.

Nakomen afspraken

Het NVLF-bestuur is ervan overtuigd dat uiteindelijk nakomen van afspraken de beste resultaten zal opleveren. Dat mag echter ook van de ander worden verwacht. Vandaar de druk op de individuele verzekeraars zelf, op hun koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, maar ook op het ministerie, de Nederlandse Zorgautoriteit en de politiek (Tweede Kamer) om de zorgverzekeraars ertoe te dwingen ook verantwoordelijkheid te nemen. (Met als aantekening dat de houding van de verschillende zorgverzekeraars onderling uiteenloopt.)

Onderwerpen werkagenda

De NVLF-werkagenda voor de toekomst omvat de volgende onderwerpen:
– eHealth
– Organisatiegraad (regionale samenwerking), Juiste zorg op juiste plek
– Verminderen administratieve lasten
– Praktijkvoering en belonen naar werken

Uitwerking in ambities

Om deze begrippen te vertalen naar de praktijk van het dagelijks werk, werkt de NVLF ze uit in ambities. Wat willen we bereiken over een paar jaar? Deze ambities gelden voor de eerstelijnspraktijken, maar nadrukkelijk ook voor de logopedisten werkzaam in het onderwijs en de gezondheidszorg.

IJkpunt: 2027

Van ambitie naar dagelijkse praktijk is geen zaak die in één keer geregeld is. De periode 2020-2022 is daarvoor te kort. Het vraagt tijd om eventuele veranderingen in het werkproces eigen te maken. Daarom werkt de NVLF toe naar ambities voor 2027. Het jaar dat de NVLF 100 jaar bestaat en we vooruitkijken naar de nieuwe eeuw die we ingaan!

Formulering van de ambities

De ambities worden geformuleerd op basis van de inbreng van de beroepsgroep bij de districtsbijeenkomsten van 2019, pollvragen in de nieuwsbrief, de ledenenquête van 2018, input van patiëntvertegenwoordigers, EPD-leveranciers, de EPD-focusgroep, zorgverzekeraars en aansluitend op reeds ingezet beleid van de NVLF en lopende projecten.
De NVLF zal zich bij al haar activiteiten steeds afvragen of deze  passend zijn binnen de ambities. Dit geldt ook voor onderzoeksvragen die aan de NVLF worden voorgelegd.

Zomertoerbijeenkomsten

Wij vinden het belangrijk dat de leden optimaal worden meegenomen met deze ambities. Blijf op de hoogte en ga met de NVLF in gesprek. Het thema komt onder meer aan de orde tijdens de online Zomertoerbijeenkomsten 2021.

Meer informatie over de werkagenda

Wil je nu al meer weten? Lees alles over de werkagenda in het speciale dossier dat hiervoor is aangemaakt: https://www.nvlf.nl/dossiers/werkagenda/