Lees verder
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.

Stappenplan opschalen paramedische zorg
Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is vrijdag 1 mei de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten. Lees verder >>>

Veel gestelde vragen triage stappenplan

Wat wordt verstaan onder ‘noodzakelijke zorg’?
We snappen deze vraag maar dat is toch een overweging die alleen de zorgaanbieder kan maken. Jij kent de tenslotte de patiënt en weet wat de hulpvraag is en hoe het behandelen via telelogopedie gaat.

In het triage stappenplan staat “Als het consult ‘op afstand’ niet mogelijk is: bepaal de noodzaak voor het direct starten van paramedische zorg. De noodzaak om een consult direct te starten wordt bepaald op basis van een professionele afweging door de zorgverlener. Is een consult noodzakelijk?”
Je zult dus zelf moeten bepalen in welke gevallen je al gaat beginnen met face-to-face behandelen. Het is het makkelijkst om hiervoor het stroomdiagram te volgen op pagina 6 van het Triage stappenplan.

Om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen is het belangrijk om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is het stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. De algemene richtlijn blijft: behandel zoveel op afstand d.m.v. telelogopedie en alleen waar nodig face-to-face. Het accent ligt dus nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Onder effectieve behandeling op afstand, verstaan we een behandeling die niet (extreem) inboet aan kwaliteit ten overstaan van face-to-face behandelingen.

Uitgangspunten:
• Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.
• De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
• De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
• Paramedici werkzaam binnen een instelling houden het voor hun instelling vastgestelde test- enPBM-beleid aan
• Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het algemeen hygiëneprotocol wordt toegepast.

Wordt bij de triage onderscheid gemaakt in kinderen tot 12 jaar en kinderen van 12 tot 18 jaar?
Nee, op dit moment geldt het stroomschema voor alle patiëntencategorieën en alle leeftijden.

Geldt de triage ook voor het behandelen van kinderen op scholen?
Ja, voor logopedisten met een behandellocatie op een school geldt dezelfde triage. De algemene richtlijn blijft dus zoveel mogelijk zorg op afstand en alleen waar nodig face-to-face.
De triage geldt niet voor logopedisten in dienst van een school. Zij vallen onder het protocol van de school waar zij/hij werkt.

In de leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk staat dat een handalcohol die door het Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides is toegelaten. Hoe weet ik dat ik een handalcohol heb dit goedgekeurd is?
Je kunt de toegestane producten herkennen aan een code, die bestaat uit 5 cijfers en de letter N. Klik hier voor de lijst met alle handdesinfectiemiddelen die de Ctgb toestaat.

Publicatie regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vrijdag 1 mei de beleidsregelnadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking met betrekking tot de regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus vastgesteld en gepubliceerd.
Lees verder >>>

VvAA en PPN organiseren webinar over ondersteuningsmaatregelen
Vanavond (woensdag 6 mei) organiseert VvAA om 19:30 uur in samenwerking met KNGF, SKF en PPN een webinar met een praktische toelichting op de continuiteitsbijdrage en de samenhang met de overheidsmaatregelen. De deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden voor het webinar.

Leestip: ‘Zorgverzekeraars: Al het premiegeld naar reguliere zorg en coronarekening uit reserves’
Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei continuïteitsbijdragen gaan aanvragen bij zorgverzekeraars. In het reddingsplan van zorgverzekeraars krijgen zorgaanbieders nu een hoog percentage, maar levert inhaalzorg straks minder op, laten Menzis-bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar en Zorg en Zekerheid-topman Ton van Houten namens Zorgverzekeraars Nederland weten aan Skipr. “We gaan volledig uitgeven wat we aan premies hebben ontvangen.” Lees verder bij skipr >>>

Testbeleid voor paramedici
Paramedici die direct patiëntenzorg verlenen kunnen laagdrempelig worden getest wanneer zij ten minste 24 uur symptomen van COVID-19 (neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts) vertonen. Totdat de testuitslag bekend is moet de medewerker thuis blijven.
Meer informatie over het testen vind je hier.

NZa werkt aan overzicht van de revalidatiezorg na corona
Nu het aantal patiënten dat herstelt van het coronavirus toeneemt, groeit de behoefte voor gestructureerde afstemming en coördinatie van de revalidatiezorg. De NZa brengt samen met het Ministerie van VWS en ZonMw in kaart wat hiervoor nodig is.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat patiënten die hersteld zijn van het coronavirus kunnen lijden aan verschillende gezondheidsklachten die door het virus veroorzaakt zijn. Patiënten kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met longklachten vanwege hoge beademingsdruk op de Intensive Care (IC), en met beweegklachten vanwege spierafname door een langdurig verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen de patiënten, die langere tijd in het ziekenhuis verblijven, lijden aan psychische klachten. Andere patiënten zijn nooit opgenomen geweest maar zijn thuis herstellende van het coronavirus.

Vanwege de diversiteit aan klachten, zal ook de zorgbehoefte van de patiënten verschillen. Waar mogelijk kunnen patiënten dichtbij huis herstellen, maar sommige patiënten zullen moeten revalideren in een instelling.

Samenwerking tussen zorgverleners van verschillende disciplines is veelal nodig, zowel in de eerste lijn als in een zorginstelling om alle patiënten van goede revalidatiezorg te kunnen voorzien. Dat geldt voor de zorginhoud maar ook voor de organisatie en coördinatie van de zorg.

Overzicht herstel coronapatiënten
Er ontstaan verschillende initiatieven in het veld voor herstel van corona patiënten, zowel in de medisch specialistische revalidatiezorg, geriatrische revalidatiezorg als in de eerstelijnszorg bijvoorbeeld paramedische zorg. In samenwerking met het ministerie van VWS en ZonMw brengen we deze initiatieven in kaart. Vervolgens brengen wij in een overzicht samen hoe de revalidatiezorg na coronazorg georganiseerd kan worden, rekening houdend met capaciteit en bekostiging. Hierbij stimuleren wij dat de zorg waar mogelijk dichtbij huis geleverd wordt.

De NZa zet onder meer data-analyse in om inzicht te krijgen in de (verwachte) toestroom en doorstroom van patiënten. Zo willen we optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit. Hiermee kunnen we doelgericht inzetten op het verlenen van zorg thuis als het kan en in een instelling als het moet. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de huidige prestaties voor de bekostiging van de zorg passend en toereikend zijn voor het herstel van corona patiënten

De verschillende initiatieven voor herstel van coronapatiënten, de verwachte toestroom en doorstroom van corona patiënten die herstellen en de bekostiging van deze zorg brengen wij de komende tijd in een overzicht samen. Hiermee wil de NZa zorgverleners ondersteunen in het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

Vergoeding prestaties Hanen-ouderprogramma, lange zitting en instructie/overleg
De zorgverzekeraars hebben besloten om het online aanbieden van de twee Hanen-ouderprogramma’s tijdelijk te accepteren met een voorlopige einddatum van 1 juli as. Dit geldt ook voor het gebruik van de prestaties lange zitting en instructie/overleg online.

Klik hier voor het overzicht vergoedingen logopedie online.

Tweede Kamer vraagt organisaties naar gevolgen coronamaatregelen
De ontwikkelingen rondom het coronavirus staan boven aan de agenda van de Tweede Kamer. De maatregelen van het kabinet hebben gevolgen voor iedereen, maar zeker ook voor bedrijven, organisaties en instellingen. De Kamer vroeg organisaties eind april te beschrijven welke gevolgen zij ondervinden van de maatregelen. De NVLF heeft de Kamer het volgende laten weten:

Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen voor uw organisatie?
De coronacrisis raakt vrijwel alle logopediepraktijken. Hoewel een aantal behandelingen kan doorgaan door gebruik te maken van videobellen, worden veel afspraken afgezegd en blijven nieuwe patiënten weg. Dat heeft forse financiële gevolgen voor de eerstelijns praktijken. De omvang daarvan zal over enige tijd pas goed duidelijk zijn. Dat er nu relatief weinig acute financiële problemen zijn, vertekent het beeld voor de toekomst. Dat concludeert NVLF op basis van een onderzoek onder de leden, waarvoor ruim 250 praktijken zijn ondervraagd. Vrijwel alle ondervraagde logopediepraktijken (98%) hebben te maken met behandelingen die worden afgezegd. Bij 30% van de praktijken is dat zelfs meer dan de helft. 93% van de praktijken zag het aantal aanmeldingen van nieuwe patiënten de afgelopen maand dalen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij bijna 70% van de ondervraagde praktijken is het aantal aanmelding zelfs minstens gehalveerd. Dat de omzetten van de praktijken niet totaal zijn ingestort, is een gevolg van overschakeling op telelogopedie, het behandelen door middel van videobellen. Ruim 60 procent van de ondervraagde praktijken laat weten dat momenteel uitsluitend door middel van telelogopedie wordt behandeld.Welke boodschap zou u de Tweede Kamer mee willen geven?
Het is belangrijk dat steunmaatregelen voor de gezondheidszorg ook voor de paramedische zorg beschikbaar blijven.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus kunnen beoordelen. Daarom vroeg zij organisaties informatie te leveren. Deze zogeheten internetconsultatie heeft 149 bruikbare openbare reacties opgeleverd en deze samengevoegd in een bundel. Kamerleden uit de commissie kunnen bijdragen gebruiken in de debatten over de coronamaatregelen.

Houd onze dagelijkse updates in de gaten voor het laatste coronanieuws.