Lees verder
Via onze regelmatige updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.

Veel gestelde vraag: Mag ik weer aan de slag op school?
De basisscholen kunnen op 8 juni weer helemaal open. Op 2 juni gaat het voorgezet onderwijs weer open, zij het in beperkte vorm. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. Veel logopedisten vragen zich af of zij dan ook weer volledig aan de slag mogen (of moeten) op de scholen.

> Logopedist in dienst van een school
Logopedisten in dienst van een school vallen onder het protocol van de school waar zij/hij werkt. Vanzelfsprekend moet de school zorgen voor de veiligheidseisen die het RIVM heeft vastgesteld voor zowel de kinderen als de medewerkers (leerkrachten en overig personeel, zoals logopedisten, in dienst van de school). Zo moet de anderhalve meter afstand tussen de volwassenen en de kinderen zoveel mogelijk gegarandeerd kunnen worden. Ook mogen ouders of verzorgers de school niet in.

Klik hier voor meer informatie.

> Logopedie in de eerstlijnspraktijk
Voor het opschalen van de logopedische zorg in de eerstelijnspraktijken blijft het triageschema van kracht. De NVLF heeft samen met de andere paramedische beroepsgroepen een protocol voor opstarten paramedische zorg en een leidraad hygiënemaatregelen opgesteld.
De belangrijkste overwegingen zetten we hier op een rijtje:
• Houd rekening met social distancing. Handhaaf bij praktijkorganisatie de regels van social distancing.
• Een triage COVID-19 verschijnselen voorafgaand aan een fysiek consult blijft essentieel. Zonder triage start je niet met een fysiek consult.
• Een consult op afstand was de voorkeurs optie en is nu een overweging.

Wat verder blijft gelden:
Behoud bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en handhaaf de regels van het hygiëneprotocol.

Bekijk het triage stappenplan hier.

> Logopediepraktijk op een schoollocatie
Voor logopedisten met een logopediepraktijk op een schoollocatie geldt dat de opschaling van de eerstelijns logopedie moet plaatsvinden volgens de voorzorgsmaatregelen voor de eerstelijns zorg, zoals hierboven beschreven.
Daarbij moet ook afstemming plaatsvinden met de school over het opschalen van de zorg. Denk aan afspraken over toegang tot het schoolgebouw, het toepassen hygiëne voorschriften op de behandellocatie en aanwezigheid van/afstemming met ouder/verzorger bij de behandeling.

 

Veel gestelde vraag over de UBO
Verschillende leden hebben ons deze vraag gesteld: Er ligt nog een wetsvoorstel over de UBO bij de Eerste Kamer. Hoe zit dat? Moet/Kan ik dan wel een UBO aanvragen?
De NVLF heeft het lobbybureau waar we mee samenwerken om een reactie gevraagd op de vragen:
Is de UBO nu wel of niet door de Eerste Kamer goedgekeurd? Zo nee, mag een zorgverzekeraar een UBO dan wel verplichten?

Het lobbybureau heeft ons het volgende laten weten:

Register
Het wetsvoorstel waar de NVLF naar verwijst is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179). Dit voorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843) van 2018. Volgens deze richtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts (ubo’s) opzetten. Vandaar de Implementatiewet. Het kabinet wil het nieuwe register in 2020 laten ingaan. Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt, is nog niet door het parlement goedgekeurd. De minister van J&V heeft het voorstel wel in een Kamerbrief als spoedeisend aangemerkt (n.a.v. de coronacrisis). Momenteel ligt deze wet voor bij de Eerste Kamercommissie voor Financiën om schriftelijk behandeld te worden alvorens plenaire afronding in te plannen.

Het landelijke UBO-register is dus nog niet van kracht. In het wetsvoorstel staat dat de wet in werking zal treden bij een koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Dit koninklijk besluit zal pas worden gepubliceerd, na de afkondiging van het wetsvoorstel in het Staatsblad. Na invoering van de wet zal de Kamer van Koophandel (waar het UBO-register is belegd) organisaties benaderen om de UBO in het register op te nemen.

Maar: bovenstaande is iets anders dan de verplichting voor zorgverzekeraars om een UBO te vragen.

Verzekeraars
Enkele partijen zijn nu wel al verplicht om de UBO vast te stellen. Dit geldt o.a. voor verzekeraars. Op grond van de Wwft is een instelling verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten, waaronder het identificeren van een uiteindelijke belanghebbende (artikel 3 Wwft). De Wwft is volgens Artikel 1a van toepassing op onder andere financiële ondernemingen. Op grond van art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht is een verzekeraar aan te merken als een financiële onderneming. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij dus volgens de Sanctiewet 1977, de Wwft en andere sanctieregelingen geen geld overmaken aan die organisatie. Dat geldt ook voor de continuïteitsbijdrage.

Conclusie
Dus als antwoord op de twee vragen: het UBO-register is nog niet goedgekeurd, maar dit wetsvoorstel staat los van de verplichting voor zorgverzekeraars om voor bijdragen een UBO vast te stellen voor de gevallen waarbij dit moet. Deze verplichting komt voort uit andere wetten en sanctieregelingen, zoals de Sanctiewet 1977 en de Wwft.

Overzicht coronamaatregelen KP
Het KP heeft een overzicht gemaakt van alle regelingen die het heeft getroffen naar aanleiding van het coronavirus. Je vindt het overzicht hier.

Houd onze updates in de gaten voor het laatste coronanieuws.