Lees verder
Via onze dagelijkse updates houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws rondom het coronavirus, in de nieuwsbrief delen we de belangrijkste updates en ontwikkelingen van de afgelopen week.
Nederland

Aanvragen continuïteitsbijdrage

Vanaf morgen, woensdag 20 mei, kunnen logopedisten hun aanvraag voor de continuïteitsbijdrage indienen. Dat kan via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming.
Verloopt het aanvragen van de continuïteitsbijdrage niet zoals verwacht? Neem dan contact op met de NVLF, want dan kunnen we aan de hand van specifieke situaties de problematiek inbrengen bij de overleggen met de zorgverzekeraars.

De NVLF is blij dat met deze regeling er nu ondersteuning is voor die praktijken die door de coronamaatregelen in financiële nood zijn gekomen en dat de continuïteit van zorg daarmee behouden blijft. De afgelopen weken is door ZN hard gewerkt aan de regeling. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Uitgebreide informatie over de regeling, voorwaarden, betaalovereenkomst en een rekenvoorbeeld vind je op de website van ZN.

Voorwaarden

We adviseren je alvorens je de aanvraag daadwerkelijk doet de voorwaarden goed door te lezen. Deze staan beschreven in het Addendum bij een Zorgovereenkomst CB. Wijzigingen in de juridische structuur en/of eventuele materiële controles in het verleden kunnen de aanspraak op deze regeling beïnvloeden.

Correctie voor inhaalzorg

Nog niet alle details van de regeling zijn duidelijk. Van leden hebben we inmiddels al een aantal vragen ontvangen. We zullen ZN deze vragen voorleggen. De zogenaamde ‘correctie voor inhaalzorg’ is voor veel zorgaanbieders een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. De inhaalcorrectie geldt zes maanden na de CB-periode en maximaal tot de hoogte van de inhaalcorrectie gelijk is aan de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Als je personeelskosten moet maken voor deze inhaalzorg, vraagt dit om een goede afweging

Welke regeling vraag ik aan?

Deze dagen is bekend geworden dat praktijken een keuze kunnen maken tussen het aanvragen van een rijksregeling, zoals de TOG, of het aanvragen van de continuïteitsbijdrage via de zorgverzekeraars. De verwachting is dat voor de meeste praktijken de continuïteitsbijdrage de meest geschikte regeling is.
In sommige situaties kan het echter gunstiger zijn om gebruik te maken van een rijksregeling, bijvoorbeeld als het om een kleine praktijk gaat. De afweging tussen de NOW en de continuïteitsbijdrage is ingewikkeld en zal afhangen van de persoonlijke situatie. Zo mogelijk nog ingewikkelder is de combinatie tussen de continuïteitsbijdrage en andere overheidsregelingen, zoals TOGS en TOZO. Ons advies is om deze afweging samen met je financieel adviseur of accountant maken.

Meer informatie vind je op de website van het advocatenkantoor Eldermans en Geerts en op de website van de VvAA.

Veel gestelde vraag: Kan ik de kosten van aanpassingen in mijn praktijk n.a.v. het coronavirus ergens declareren?

De NZa heeft het via een beleidsregel mogelijk gemaakt om meerkosten die direct samenhangen met de coronacrisis te laten vergoeden door zorgverzekeraars. Het gaat voor de meeste praktijken dan over gemaakte kosten zoals duurdere beschermingsmiddelen of kosten voor het aanpassen van de praktijk. Hoe deze kosten kunnen worden gedeclareerd en bij wie, wordt op dit moment nog uitgewerkt. Het is voor nu zaak om deze kosten bij te houden op een aparte overzicht zodat zij later, als de kosten gedeclareerd kunnen worden, goed inzichtelijk zijn.

10 meest gestelde vragen en antwoorden over ondersteuningsmaatregelen paramedici

De VvAA heeft de tien meest gestelde vragen over de ondersteuningsmaatregelen voor paramedici, die tijdens de webinar op 6 mei zijn gesteld, op een rij gezet. Lees de vragen en antwoorden hier.

Voor meer actuele vragen en antwoorden over het effect van COVID-19 op de dagelijkse praktijk kun je ook terecht in het het online COVID-19-dossier van VvAA.

Continuïteitsbijdrage aanvragen vanaf 20 mei

Zorgverzekeraars Nederland heeft de aanvullende informatie over het aanvragen van de continuïteitsbijdrage bekend gemaakt. Om de aanvragen goed te kunnen verwerken kunnen zorgverleners gefaseerd een aanvraag indienen. Logopedisten kunnen de bijdrage vanaf woensdag 20 mei aanvragen.

Aanvragen via VECOZO

Zoals eerder al bekend werd gemaakt loopt het aanvragen van een continuïteitsbijdrage via VECOZO. Als je nog niet bent aangesloten bij VECOZO en een beroep op de regeling willen doen, word je geadviseerd de aanmelding zo snel mogelijk te regelen via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkom je bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

Let op: aanvragen UBO-registratie

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage is een UBO-registratie ((Ultimate Beneficial Owner). Heb je deze registratie nog niet, geef dat dan zo snel mogelijk door aan Vektis. Vektis stuurde daar eind april een bericht over.

Let op: Dit geldt niet voor alle praktijken. Eenmanszaken hoeven bijvoorbeeld geen UBO aan te vragen. Als je geen mail of brief van Vektis hebt ontvangen, is de UBO bekend of niet nodig eb is er dus geen actie vereist van jouw kant.

Vragen

Wij snappen dat de continuïteitsbijdrage vragen kan oproepen. Deze vragen kun je mailen naar de NVLF via logopedie@nvlf.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bundelen en voorleggen aan ZN. ZN heeft laten weten niet de capaciteit te hebben om individuele zorgaanbieders te woord te staan en dus uitsluitend aanspreekpunt te zijn voor de branche- en beroepsverenigingen.

Informatie van ZN

• Lees hier het persbericht van Zorgverzekeraars Nederland;
• De continuïteitsbijdrage-regeling;
• Bekijk hier het overzicht van de specifieke zorgsoorten die onder deze regeling vallen en de percentages die in de regeling gehanteerd worden;
• Bekijk hier een handige infographic met verdere uitleg;
Antwoorden op veel gestelde vragen over de continuiteitsbijdrage.

Antwoorden op vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling

Hieronder vind je de antwoorden op een aantal vragen over de continuïteitsbijdrage die de NVLF heeft ontvangen van leden:

• Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?
Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling bij logopedie wordt 85% vergoed.

• Op basis van welke omzet(periode) wordt de bijdrage bepaald?
De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020. De methode is dat de omzet van 2019 de basis is en die wordt gedeeld door 12.

• Is de hoogte van mijn continuïteitsbijdrage iedere maand hetzelfde?
Nee, die is niet iedere maand hetzelfde. De hoogte van de bijdrage per maand hangt af van de declaraties die u die maand indient.

• Hoe wordt omgegaan met afwijkingen ten gevolge van andere omstandigheden (bijvoorbeeld overname of fusie)?
Voor wijzigingen in de AGB ten opzichte van vorig jaar is maatwerk nodig. Je kunt bij de aanvraag aangeven welke wijzigingen op jou van toepassing zijn.

• Waarom verschillen de percentages tussen zorgsoorten?
Zorgsoorten verschillen van elkaar in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en de zorg die geleverd wordt, waardoor de verhouding tussen variabele kosten en doorlopende kosten per zorgsoort kan verschillen. Dat leidt tot verschillen in percentages.

• Waarop zijn de percentages voor de berekening van de continuïteitsbijdrage gebaseerd?
Door een onafhankelijk bureau (Gupta) is onderzoek gedaan naar de hoogte van de doorlopende kosten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende zorgsoorten. Bronnen voor dit onderzoek betroffen jaarrekeningen van zorgaanbieders, kostenonderzoeken e.d. Op basis van deze inzichten zijn de verschillende percentages vastgesteld

• Hoe verloopt de vergoeding van de meerkosten i.v.m. corona?
Over meerkosten rondom coronazorg is nog niets bekend. Dit wordt op een later moment bekend gemaakt.

• Ik heb zzp’ers ‘in dienst’ die voor mij werken. Moet ik hen ook een deel van de continuïteitsbijdrage betalen?
Als je structureel gebruik maakt van zzp’ers voor de verlening van zorg moet je hen betalen met de ontvangen continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer je kunt aantonen dat dit niet van jou gevergd kan worden omdat daardoor de continuïteit van jouw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage te accepteren ga ja ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen. Ook is het verstandig te kijken naar de contractuele afspraken die je hebt gemaakt met de onderaannemer.

Document Europese Commissie

CPLOL heeft de Guidance on free movement of health professionals and minimum harmonisation of
training in relation to COVID-19 emergency measures van de Europese Commissie gedeeld. Lees de tekst hier.