Lees verder

In onze berichten zie je zo nu en dan het thema organisatiegraad en het onderwerp regionalisering voorbijkomen. Begin april hebben we jullie via een poll gevraagd of jullie weten wat dit precies inhoudt. In totaal hebben we 20 reacties ontvangen met daarin hele eerlijke antwoorden.

Het thema organisatiegraad is bij 50% van de respondenten bekend. Het onderwerp regionalisering is iets beter bekend, namelijk bij 60%. In de antwoorden zien we dat bij ‘organisatiegraad’ wordt gedacht aan het oprichten van een vakbond, het organiseren van vergoedingen en het oprichten van netwerken om zorg op de juiste plek te leveren. Bij ‘regionalisering’ wordt voornamelijk gedacht aan samenwerken in de regio, bijvoorbeeld door een regionale zorgkaart en regionale samenwerkingsafspraken te maken.

Wat houden deze begrippen nou eigenlijk precies in? Hieronder lees je een toelichting.

Organisatiegraad

De organisatiegraad is erop gericht netwerken te ontwikkelen van paramedici die naar elkaar doorverwijzen maar ook de organisatie van praktijken bundelen om zo bijvoorbeeld goedkoper in te kunnen kopen en/of gemakkelijker te benaderen te zijn voor ketenpartners. Dit thema gaat vooral over samenwerking, in eerste instantie met name binnen de paramedische zorg.

Met deze netwerken willen we bereiken dat de (paramedische) zorgverleners in de regio elkaar nog beter leren kennen en weten wat de ander doet, zodat de samenwerking wordt versterkt en tijdig/gericht naar elkaar wordt doorverwezen. Ook kan een gemandateerde regionale afvaardiging een aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio worden voor o.a. huisartsen en ziekenhuizen. Met een betere samenwerking kunnen op regionaal niveau afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars, patiënten(vertegenwoordigers) en andere aanbieders over o.a. de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Een netwerk helpt om bepaalde zaken efficiënter te organiseren, bijvoorbeeld door centraal in te kopen (denk bijvoorbeeld aan praktijkondersteuning)  en het geeft ruimte voor innovatie.

Dit landelijke project is begin 2020 gestart en maakt onderdeel uit van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022. Het Paramedisch Platform Nederland, waar de NVLF deel van uitmaakt, werkt samen met de fysiotherapeuten van KNGF en SKF, Zorgverzekeraars Nederland , de Patiëntenfederatie, NZa en het ministerie van VWS om minstens 25 netwerken in geheel Nederland begin 2023 actief te hebben, waarin regionaal tussen zo veel mogelijk paramedische partijen. Deze netwerken worden ondersteund met regiobeelden (die o.a. laten zien welke paramedische zorgbehoeften er zijn) , trainingen en directe praktische ondersteuning, inclusief tools en een communicatieplatform om kennis er ervaringen te delen.  Contactpersoon voor de organisatiegraad is Boudewijn de Ridder.

Regionalisering

Regionalisering  is de ontwikkeling dat paramedische zorgverleners gaan samenwerken in de regio. We zien dat netwerkzorg en de juiste zorg op de juiste plek steeds belangrijker worden, zo zal het ook steeds vaker voorkomen dat de financiering vanuit de regio plaatsvindt.

PPN is in 2017 gestart met meer aandacht geven aan regionale samenwerking tussen paramedische zorgverleners, ofwel: regionalisering. De PPN-netwerken Breda en Meierijstad zijn de eerste pilots, die in samenwerking met ROS Robuust zijn gevormd en waar ervaring is opgedaan met het opzetten van zo´n samenwerking. De eerste resultaten zijn inmiddels ook gedeeld: de zichtbaarheid van de paramedici in de regio is vergroot. Er zijn bijvoorbeeld contacten gelegd met het regionale ziekenhuis en de zorggroep (huisartsen).  Vorig jaar is de commissie PPN Regionaal opgezet, die structureel aandacht besteedt aan regionale, interprofessionele samenwerking. Contactpersoon vanuit de NVLF is Gertjan Sinke.