Lees verder

Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Regelmatig beantwoorden we een veel gestelde vraag op de website en in de nieuwsbrief.

De vraag van deze week is:  Wanneer moet ik een jaarverantwoording afleggen?

De jaarverantwoordingsplicht geldt voor zorgaanbieders die betaald worden uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet, verzekerde zorg in Wet langdurige zorg of VWS-subsidie. Zij maken jaarlijks hun jaarverantwoording vóór 1 juni openbaar. Zorgaanbieders die al zorg leverden vóór 1 januari 2022, maar nog geen financiële verantwoording over boekjaar 2021 openbaar dienden te maken zoals logopedie-prakijken krijgen uitstel en mogen de jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar maken.

Over boekjaar 2023 geldt een uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2024 in plaats van 1 juni 2024.

Wie moet een jaarverantwoording afleggen?
Het ministerie van VWS wil dat zorgaanbieders jaarlijks inzicht gaan geven in hun financiën, om zich zo maatschappelijk te verantwoorden. Dit geldt voor de meeste logopediepraktijken. Wat je precies moet doen is afhankelijk van het aantal zorgverleners werkzaam in de praktijk, de rechtsvorm en de omzet.

De verantwoordingsplicht geldt ook voor een eenmanszaak, tenzij de eenmanszaak een ‘solist’ is. Zie bijgaand schema waarin staat aangegeven wanneer iemand een ‘solist’ is.
Een voorbeeld van een solist is een eenmanszaak, waarbij geen andere zorgaanbieders (natuurlijke personen of rechtspersonen) op basis van een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst, zoals een overeenkomst van opdracht, werkzaam zijn dan de eigenaar.
Indien een eigenaar van een eenmanszaak zorg laat verlenen door werknemers, onderaannemers of waarnemer dan moet de eigenaar een jaarverantwoording openbaar maken. De eigenaar doet dan zorg verlenen waarmee hij buiten de reikwijdte van de bovenbedoelde vrijstelling valt. Let op!: De duur of frequentie van een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst is niet relevant. Ook bijvoorbeeld een natuurlijk persoon die kortstondig of incidenteel gebruik maakt van een waarnemer is openbaarmakingsplichtig.

Een ander voorbeeld van een ‘solist’ is wanneer slechts één maat of vennoot binnen de maatschap of vennootschap (zoals: vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) zorg verleent en geen zorg doet verlenen, en de overige maten of vennoten andere werkzaamheden dan zorgverlening verrichten. Indien een maat of vennoot zorg laat verlenen door werknemers, onderaannemers of een waarnemer dan moet de maatschap een jaarverantwoording openbaar maken.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat een zelfstandige die zijn onderneming heeft ingebracht in een rechtspersoon (bijvoorbeeld een zzp-BV) geen solist is. Een BV is te allen tijde verantwoordingsplichtig.

In webinars op 16 februari en 30 maart nam de nzA je mee in de verantwoording. je kunt deze webinars terugkijken, de presentatie downloaden en de antwoorden op gestelde vragen lezen.

Waar vind ik een voorbeeld van een jaarverantwoording?

Om de aanlevering gemakkelijker te maken, heeft de NZa speciale handreikingen ontwikkeld. Hierin staat welke gegevens je precies aanlevert en hoe jedeze gegevens gemakkelijk kunt achterhalen. Er zijn handreikingen voor verschillende rechtsvormen: