Lees verder
Redactie

We krijgen uiteraard veel vragen van onze leden, via mail en telefoon. Hieronder vind je de meest gestelde vragen en het antwoord daarop:

Hoe kan de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd?
Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. 

Let op! Ben je nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel je aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk. Zo voorkom je bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aanmelding en autorisatie.

Moet ik een scherm plaatsen op mijn bureau?
Hanteer bij het inrichten van de praktijk zo veel mogelijk de 1,5 meter regel. Niet alle praktijken hebben voldoende mogelijkheden voor het treffen van adequate maatregelen voor social distancing. Je kunt overwegen om een scherm te plaatsen. Het is geen verplichting.

Wat is spoedzorg en wat is noodzakelijke zorg?
Spoedzorg is zorg waarbij er een risico is op irreversibele schade als behandeling uitgesteld wordt. Noodzakelijke zorg hangt af van de actualiteit van de hulpvraag van de patiënt. Die actualiteit bepaal je zelf, als fysiotherapeut.

Moet ik altijd PBM gebruiken als ik patiënten thuis behandel?
Het gebruik van PBM bij behandeling van patiënten aan huis is alleen noodzakelijk als de patiënt bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft. Als dit niet het geval is, kan de behandeling aan huis plaatsvinden zonder PBM, volgens de algemene regels.

Hoe houd ik het best rekening met social distancing tijdens mijn werk?
Probeer zo vaak mogelijk 1,5 afstand te houden en volg de algemene regels. Als het voor een behandeling nodig is om binnen 1,5 te komen, houd dan rekening met het hygiëneprotocol en probeer waar mogelijk toch afstand te houden (bijvoorbeeld direct na de behandeling zelf).

Moet ik in de praktijk werkkleding gaan dragen?
Het hygiëneprotocol is een leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk. Het protocol is voor alle paramedische beroepsgroepen opgesteld. Voor de verschillende beroepsgroepen kunnen verschillende aanbevelingen van kracht zijn. Zelfs binnen een beroepsgroep kunnen verschillende aanbevelingen meer van kracht zijn dan een andere. Bij behandelingen waarbij weinig lichamelijk contact met de patiënt is, zijn de kledingvoorschriften minder zwaarwegend.

Wat wordt verstaan onder ‘noodzakelijke zorg’?
We snappen deze vraag, maar dat is toch een overweging die alleen de zorgaanbieder kan maken. Jij kent de tenslotte de patiënt en weet wat de hulpvraag is en hoe het behandelen via telelogopedie gaat.

In het triage stappenplan staat “Als het consult ‘op afstand’ niet mogelijk is: bepaal de noodzaak voor het direct starten van paramedische zorg. De noodzaak om een consult direct te starten wordt bepaald op basis van een professionele afweging door de zorgverlener. Is een consult noodzakelijk?”
Je zult dus zelf moeten bepalen in welke gevallen je al gaat beginnen met face-to-face behandelen. Het is het makkelijkst om hiervoor het stroomdiagram te volgen op pagina 6 van het Triage stappenplan.

Om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen is het belangrijk om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is het stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. De algemene richtlijn blijft: behandel zo veel op afstand d.m.v. telelogopedie en alleen waar nodig face-to-face. Het accent ligt dus nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Onder effectieve behandeling op afstand, verstaan we een behandeling die niet (extreem) inboet aan kwaliteit ten overstaan van face-to-face behandelingen.

Uitgangspunten:

  • • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.
  • De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
  • De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
  • Paramedici werkzaam binnen een instelling houden het voor hun instelling vastgestelde test- en PBM-beleid aan

Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het algemeen hygiëneprotocol wordt toegepast.

Wordt bij de triage onderscheid gemaakt in kinderen tot 12 jaar en kinderen van 12 tot 18 jaar?
Nee, op dit moment geldt het stroomschema voor alle patiëntencategorieën en alle leeftijden.

Geldt de triage ook voor het behandelen van kinderen op scholen?
Ja, voor logopedisten met een behandellocatie op een school geldt dezelfde triage. De algemene richtlijn blijft dus zoveel mogelijk zorg op afstand en alleen waar nodig face-to-face. De triage geldt niet voor logopedisten in dienst van een school. Zij vallen onder het protocol van de school waar zij/hij werkt.

In de leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk staat dat een handalcohol die door het Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides is toegelaten. Hoe weet ik dat ik een handalcohol heb dit goedgekeurd is?
Je kunt de toegestane producten herkennen aan een code, die bestaat uit 5 cijfers en de letter N.
Klik hier voor de lijst met alle handdesinfectiemiddelen die de Ctgb toestaat.

Mag ik weer aan de slag op school?
De scholen en kinderdagverblijven openen (deels) weer hun deuren weer op 11 mei. Veel logopedisten vragen zich af of zij dan ook weer aan de slag mogen (of moeten) op de scholen.

> Logopedist in dienst van een school
Logopedisten in dienst van een school vallen onder het protocol van de school waar zij/hij werkt. Vanzelfsprekend moet de school zorgen voor de veiligheidseisen die het RIVM heeft vastgesteld voor zowel de kinderen als de medewerkers (leerkrachten en overig personeel, zoals logopedisten, in dienst van de school). Zo moet de anderhalve meter afstand tussen de volwassenen en de kinderen gegarandeerd kunnen worden. Ook mogen ouders of verzorgers de school niet in.

> Logopedie in de eerstlijnspraktijk
In tegenstelling tot de scholen die de afgelopen weken gesloten waren, konden de logopedische behandelingen deels doorgaan. Bij voorkeur wordt de zorg op afstand uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door de patiënt).

Ook voor de paramedische zorg wordt gekeken hoe de face to face behandelingen verder opgeschaald kunnen worden. De NVLF heeft samen met de andere paramedische beroepsgroepen een protocol voor opstarten paramedische zorg en een leidraad hygiënemaatregelen opgesteld. Deze documenten ligt op dit moment bij het RIVM ter goedkeuring voor. We hopen hierover snel duidelijkheid te kunnen geven.

> Logopediepraktijk op een schoollocatie
Voor logopedisten met een logopediepraktijk op een schoollocatie geldt dat de opschaling van de eerstelijns logopedie moet plaatsvinden volgens de voorzorgsmaatregelen voor de eerstelijnsl zorg, zoals hierboven beschreven.
Daarbij moet ook afstemming plaatsvinden met de school over het opschalen van de zorg, Denk aan afspraken over toegang tot het schoolgebouw, het toepassen hygiëne voorschriften op de behandellocatie en aanwezigheid van/afstemming met ouder/verzorger bij de behandeling.

De vergoeding die ik heb ontvangen van CZ voor een telefonische zitting is niet correct, hoe kan dit?
CZ heeft het tarief voor een telefonische zitting later aangepast en heeft deze gelijk heeft gesteld aan het tarief van de reguliere individuele zitting. Deze aanpassing gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en geldt tot 1 juli 2020. Te zijner tijd zal bekeken worden of verlenging noodzakelijk is. Heb je hierdoor niet de juiste vergoeding gekregen? Dan zal CZ dit z.s.m. corrigeren. Je hoeft hierover geen contact met hen op te nemen.

Kan ik zelf kiezen welke regeling ik aanvraag: de compensatieregeling zorgverzekeraars of de TOGS?
Nee, het uitgangspunt is dat de zorgverlener start met het aanvragen van de compensatieregeling via de zorgverzekeraars. Als een zorgaanbieder na de steun van de zorgverzekeraar nog steeds aan de voorwaarden van de TOGS voldoet, dan kan de hij/zij een aanvraag indienen bij de RVO( Rijksoverheid voor ondernemend Nederland) De RVO zal vervolgens de aanvraag toetsen.

Voor mijn praktijk is het niet mogelijk om patiënten via telelogopedie te behandelen. Kan ik eerder aanspraak maken op de compensatieregeling van de zorgverzekeraars?
Er zijn logopediepraktijken bij wie de omzet veel harder is gedaald dan bij andere praktijken omdat het inzetten van telelogopedie niet mogelijk is. Dit signaal hebben wij ingebracht tijdens de overleggen met de zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars hebben een compensatieregeling voor alle zorgaanbieders vastgesteld. De insteek is dat partijen die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie het eerst worden geholpen met een compensatieregeling. Dit zijn de beroepsgroepen die de omzet tot bijna nul hebben zien dalen, zoals de tandartsen, mondhygiënisten en de manueel therapeuten. Daarom is besloten dat deze beroepsgroepen voorrang krijgen en dus als eerste geholpen worden. Maar uiteindelijk hebben alle beroepsgroepen, dus ook logopedisten, recht op een vergoeding.

In onze praktijk behandelen we veel dyslexie patiënten. Hoe wordt de omzetdaling gecompenseerd?
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG0 heeft met het Rijk afgesproken dat de gemeenten zorgdragen voor de continuïteit aanbieders WMO en Jeugd. Meer informatie hierover lees je hier.

Mag ik de werkzaamheden van mijn medewerkers overnemen tijdens de corona-pandemie? De medewerker heeft immers een vangnet door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
Dat kan. De nieuwe regeling NOW is in de plaats gekomen van de werktijdverkorting. Het is een financiële tegemoetkoming voor de werkgever waarbij er naar het omzetverlies wordt gekeken. Dit omzetverlies moet door de werkgever wel worden aangetoond.

Wie het werk precies uitvoert is niet zo van belang. Er worden geen WW-rechten meer verbruikt van de werknemers bij deze regeling.

Welke prestatiecode gebruik ik bij het starten van een nieuwe behandeling?
Je start elke nieuwe behandeling met de prestatie (screening) anamnese en onderzoek.

Hoe declareer ik de prestaties (screening) anamnese en onderzoek als deze via telelogopedie hebben plaatsgevonden?
De prestaties (screening) anamnese en onderzoek declareer je onder normale prestatiecodes.

Welke prestatie declareer ik bij het geven van telelogopedie?
Je declareert de soort behandeling die je hebt gegeven onder de vastgestelde codes voor telelogopedie en/of telefonisch consult

Individuele zitting telelogopedie: 4002
Individuele zitting telelogopedie stotteren: 4309
Individuele zitting telelogopedie afasie: 4312
Telefonische zitting: 4010

Als er een face-to-face behandeling plaatsvindt dan declareer je die behandeling onder declaratiecode 4000.

Kan preverbale logopedie via telelogopedie worden gegeven?
Helaas hebben de zorgverzekeraars nog geen reactie gegeven op het verzoek van de NVLF om de prestatie preverbale logopedie via telelogopedie te mogen declareren. De NVLF heeft de zorgverzekeraars verzocht telelogopedie bij preverbaal toe te staan zodat het hogere tarief gedeclareerd kan worden. Zodra we een reactie hebben gekregen lees je dat hier.

Mag ik net zoals bij de supermarkt en apotheek een plastic scherm in de behandelkamer plaatsen zodat ik de patiënten in de praktijk kan blijven behandelen?

De NVLF volgt de adviezen van het ministerie van VWS en het RIVM. Zoals bekend luidt het advies:
De logopedische zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden, maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door de patiënt).

Het behandelen achter een plastic scherm bevordert niet de oproep van het RIVM om zo veel mogelijk thuis te blijven.

Klopt het dat logopedisten met een min-max-overeenkomst niet in aanmerking komen voor werktijdverkorting ivm Corona? Geldt hetzelfde voor een 0-urenovereenkomst?
In principe zou er bij een min-max-contract werktijdverkorting kunnen worden aangevraagd voor het minimum aantal uren. Bij een 0-uren contract kom je niet in aanmerking voor de werktijdverkorting.

Wordt er niet gekeken naar de daadwerkelijk gewerkte uren?
Daarvoor zou dan eerst een beroep op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang moeten worden gedaan. Of een werknemer een succesvol beroep kan doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang, zal per geval moeten worden bekeken. Wel geldt dat dit enkel het geval is als het minimum aantal uren structureel wordt overschreden. In dat geval zou de loondoorbetaling ook kunnen worden opgeëist over het gemiddelde aantal gewerkte uren over de laatste drie maanden.

In beginsel is een min-max-contract erop ingericht dat er dus geen sprake is van vaste uren boven het minimum. Enerzijds is het risico voor de werkgever dat als er minder werk is dan de overeengekomen minimum hoeveelheid uren, dit minimum wel doorbetaald moet worden. Anderzijds is het zo dat er een gegarandeerde minimum hoeveelheid uren is afgesproken. Voor alles daarboven tot aan het overeengekomen maximum kan de werknemer worden ingezet/opgeroepen, maar dat hoeft dus niet als er geen werk is.

Hierbij een link naar een artikel op de website over de werktijdverkorting: https://www.vanasadvocaten.nl/nieuws/onduidelijkheden-over-werktijdverkorting/. Let wel, dit is de huidige stand van zaken. Naar verwachting zal er deze week nog het een en ander veranderen door de maatregelen die het kabinet zal nemen.

Mag ik als werkgever mijn personeel verplichten deels vakantie te laten opnemen de komende weken?
Een werkgever kan een werknemer nooit verplichten vakantiedagen op te nemen. Het advies is om samen te bekijken wat eventuele andere opties zijn.

  • Zoek naar eventuele andere opties i.p.v. te kiezen voor werktijdverkorting. Bijvoorbeeld inzetten van telelogopedie.
  • Kijk naar de mogelijkheden voor de werktijdverkortingsregeling.
  • Pas als dit wordt afgewezen door het UWV, ga dan samen in gesprek gaan over opnemen verlof. Houd daarbij wel alle belangen in de gaten en doe wat redelijk is.

Wat zijn de consequenties als de praktijkhouder zelf besluit om de praktijk te sluiten?
De werkgeversregelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk, het is lastig daar iets concreets over te zeggen.

Maar over het algemeen zal er wel gekeken worden naar de noodzakelijkheid van de sluiting. De NVLF kan niet uitsluiten dat een algehele sluiting van de praktijk gevolgen kan hebben voor de aanspraak op de werkgeversregelingen. Het advies is om dit niet zomaar te doen en hier voorzichtig mee om te gaan.

Waarom volgt de NVLF de richtlijnen van het RIVM en neemt de NVLF geen eigen standpunt in?
De NVLF volgt de adviezen van het RIVM en de GGD omdat alleen zij de situatie rond het virus in Nederland kennen. Vooral tijdens een crisis als deze is het belangrijk dat organisaties, en ook organisaties in de zorg, één beleid voeren en één advies volgen.

Moeten we als praktijk voor onbepaalde tijd dicht gaan?
Als jouw praktijk zich in een risicogebied bevindt of het coronavirus in jouw praktijk is vastgesteld, dan treedt er een GGD-protocol in werking. De GGD bepaalt welke maatregelen er moeten worden getroffen. Het sluiten van de praktijk is een voorbeeld van zo’n maatregel.

Horen logopedisten bij het zorgpersoneel en personeel in vitale processen?
Het RIVM maakt onderscheid tussen twee groepen zorgprofessionals. Zorgverleners die in het ziekenhuis werken en zorgverleners die niet in een ziekenhuis werken. Het advies verschilt per groep. Je leest het advies hier.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat jij, of collega’s in jouw praktijk, tot een kwetsbare groep behoort. Dan gelden er andere regels, voor kwetsbare groepen.

Wat doen we met de behandeling van oudere mensen of zeer kwetsbare mensen?
Kwetsbare mensen wordt geadviseerd om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Mensen wordt daarnaast verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te vermijden. Weeg dus af wat het risico is voor een patiënt en voor jouzelf. Patiënten die zelf twijfelen kun je ook verwijzen naar thuisarts.nl.

Kan ik mensen thuis behandelen?
Het wordt iedereen verzocht om het bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Dat geldt ook voor logopedisten. Weeg daar dus af wat het risico is voor een patiënt en voor jouzelf is als je iemand bezoekt.

Mijn werkgever geeft aan dat ik, als een huisgenoot ziek is, geen recht heb op zorgverlof. Hoe zit dat?
Wanneer een huisgenoot noodzakelijke verzorging nodig heeft, kun je een beroep doen op zorgverlof. Overleg wel met je werkgever en raadpleeg je arbeidsvoorwaarden.

Krijg ik als praktijkhouder compensatie voor een eventuele sluiting van de praktijk of afmeldingen patiënten?
Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting personeel.

Wanneer kun je werktijdverkorting aanvragen?
De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20 procent lager is dan normaal, vanwege de effecten van het Coronavirus en de getroffen maatregelen.

Meer informatie over het aanvragen van werktijdverkorting vind je hier.

Kan ik als praktijkhouder beroepen op overmacht als ik zelf mijn zaak moet sluiten vanwege de gevolgen van het coronavirus?
Nee, behalve als het voortkomt uit noodmaatregelen van de overheid.
De overheid heeft tot nu toe nog geen regeling getroffen.

Kan ik mij hier als praktijkhouder tegen verzekeren?
Nee. Dit is niet mogelijk.

Terug naar de informatiepagina over het Coronavirus >>