Lees verder
Afgelopen week heeft minister Van Rijn van Medische Zorg de Tweede Kamer een voortgangsbrief gestuurd over de uitvoering van de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt met vijf sectoren in de curatieve zorg. Lees hier wat de stand van zaken is van de bestuurlijke afspraken met de paramedische zorg.

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022
In juni 2019 zijn de handtekeningen gezet onder de bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022. Het is daarmee het kortst lopende akkoord van de vijf. De paramedische sector committeert zich hiermee aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek en maakte afspraken over kwaliteit van zorg, informatie voor de patiënt, de organisatiegraad en digitalisering. Voor de uitvoering is op de VWS-begroting €15 miljoen gereserveerd.

In de afgelopen maanden zijn betrokken partijen aan de slag gegaan met het uitvoeren van deze afspraken. In de werkgroep en het bestuurlijk overleg paramedische zorg monitoren partijen de voortgang, bewaken zij de samenhang en vindt besluitvorming plaats.

• Voor het onderdeel Kwaliteit van Zorg heeft VWS aan ZonMw opdracht gegeven om een programma paramedische zorg op te starten. Dat bestaat uit twee onderdelen, te weten Kennisvergroting & Onderzoek en Kwaliteit & Transparantie. Voor het programma is €10 miljoen beschikbaar. Het programma is in goed overleg met partijen van start gegaan in november 2019. De eerste subsidierondes zijn inmiddels opengesteld. Dit jaar volgen enkele rondes. Ter versnelling van de uitvoering van het plan van aanpak systeemadvies fysio- en oefentherapie heeft VWS daarnaast subsidies aan KNGF en VvOCM beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van richtlijnen en een onderzoek naar substitutie-effecten voor de fysio- en oefentherapie.

• Voor de onderdelen Informatie voor de Patiënt en Organisatiegraad stellen partijen de projectplannen op. Voor de integratie van de PREM paramedische zorg (vragenlijst) en ZorgkaartNederland (review) is reeds een projectplan vastgesteld in het bestuurlijk overleg. Door deze integratie moet één product ontstaan voor de uitvraag van patiëntervaringen. Voor het onderdeel Digitalisering hebben partijen een externe organisatie ingeschakeld om het huidige ICT-landschap in de paramedische zorg in kaart te brengen, inclusief problemen waar patiënten en zorgverleners tegenaan lopen. Ook zal dit onderzoek aanbevelingen bevatten voor vervolgstappen. Deze drie onderdelen van de bestuurlijke afspraken moeten ervoor zorgen dat paramedici (in de regio) een sterkere positie krijgen, dat er meer wordt samengewerkt, dat gegevensuitwisseling goed plaats kan vinden en dat patiënten over de relevante informatie beschikken om keuzes te kunnen maken.

• Zoals afgesproken hebben KNGF, PPN, SKF en ZN een kostenonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is afgerond. Uw Kamer is hierover reeds geïnformeerd . Het onderzoek vormt een basis voor gesprekken tussen zorgverzekeraars en paramedici over tarieven, betaalbaarheid en doelmatigheid van de paramedische zorg.

• Met het actieplan [Ont]Regel de Zorg worden stappen gezet om de administratieve lasten voor paramedici te verminderen. In december 2019 is de opbrengst van nieuwe schrapsessies met logopedisten, diëtisten, huid-, oefen- en ergotherapeuten opgeleverd in de vorm van tien nieuwe schrap- en verbeterpunten. Per 1 januari 2020 is een tweetal concrete resultaten opgeleverd met de invoering van de nieuwe KNGF-richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering en de nieuwe diagnosecodelijst voor fysio-, oefen- en huidtherapeuten.’

De volledige brief lees je hier.