Lees verder
De ontwikkeling van een landelijke behandelindex is één van de afspraken uit het bestuurlijk akkoord. De NVLF is als medeondertekenaar betrokken bij de doorontwikkeling van de behandelindex. Het streven is om één landelijke behandelindex te ontwikkelen voor logopedie. Dat betekent dat alle logopediepraktijken één index voor alle zorgverzekeraars ontvangen en de verschillen tussen zorgverzekeraars wegvallen.

Het onafhankelijke bureau Equalis is inmiddels gestart met de ontwikkeling van een landelijke behandelindex (BI). Op basis van de landelijke data van Vektis wordt onderzocht of een landelijke berekening kan plaatsvinden. Het uitgangspunt is namelijk een landelijke behandelindex. Ook wordt een impactanalyse uitgevoerd waarin de haalbaarheid, de toegevoegde waarde en de impact van de invoering van de landelijke BI in kaart wordt gebracht. Equalis hoopt in de zomer de eerste bevindingen te kunnen delen.

Impact Corona
Van verschillende leden hebben we berichten ontvangen over dat zij zich zorgen maken over de effecten van de coronacrisis op de behandelindex van 2020. Dit is besproken in de werkgroep ‘Ontwikkeling landelijke behandelindex’. Voor het onderzoek van Equalis worden de data van 2019 gebruikt, dus de effecten van Corona zijn geen issue.
Voor het vaststellen van een BI op basis van data van 2020 zijn de effecten van Corona zeker van invloed. De data van 2020 zijn niet representatief omdat de impact van de coronacrisis verschilt per zorgaanbieder. Bij het vaststellen van de BI op basis van 2020 wordt hier rekening mee gehouden

Onvrede
De behandelindex roept altijd veel vragen op, met name over de consequenties die worden verbonden aan een hoog behandelgemiddelde. De NVLF is van mening dat een hoge index niets zegt over de geleverde kwaliteit van zorg. De NVLF heeft haar standpunt al meerdere malen gedeeld met de zorgverzekeraars en blijft dit agenderen. Helaas verschillen we tot op heden nog altijd van mening. Dat heeft de NVLF ook verwoord in haar standpunten. Zie de onderstaande passage:

Dat zorgverzekeraars zogeheten spiegelinformatie delen met logopedisten, vindt de NVLF op zich een prima ontwikkeling. De spiegelinformatie stelt logopedisten in staat om zich individueel en op praktijkniveau te vergelijken met alle andere zorgaanbieders logopedie. Waar de NVLF  bezwaar tegen maakt, zijn de consequenties die sommige zorgverzekeraars verbinden aan een hoog behandelgemiddelde. Een hoge index zegt niets over de geleverde kwaliteit van zorg, daarnaast wordt er geen rekening gehouden met de samenstelling van de patiëntengroep. De hulpvraag en het behandeldoel moeten leidend zijn en blijven voor het vaststellen van het aantal behandelingen. Daarom moet iedere logopedist eerst in de gelegenheid gesteld worden om aan tonen of er doelmatige zorg is geleverd voordat zorgverzekeraars daar consequenties aan verbinden.

De NVLF is dus niet tegen een behandelindex, maar zij is wel van mening dat de behandelindex niet ingezet mag worden als een soort afrekeninstrument.

Klik hier voor meer informatie over het Bestuurlijk Akkoord.