Lees verder
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor iedereen. Aanwezig zijn tien raadsleden, vier bestuursleden, de verenigingsmanager en de notulist. De overige raads- en bestuursleden zijn om verschillende redenen afwezig.
Redactie

Aan de agenda worden drie punten toegevoegd: werving nieuw lid VB, nieuws over de kwaliteitstoets en deelname vanuit de Ledenraad aan de Programmacommissie voor het congres 2019. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Bij de mededelingen en ingekomen stukken komt de open brief van een kwaliteitskring aan de orde, waarin vragen worden gesteld over het nieuwe kwaliteitssysteem van het KP. Het kwaliteitssysteem is aangepast op basis van de kritiek vanuit de leden en is in dat opzicht ook aanzienlijk verbeterd. We zullen dit nog regelmatig moeten uitleggen en toelichten.
Naar aanleiding van een opmerking uit de Ledenraad zal gekeken worden, of nieuwsberichten makkelijker zijn terug te vinden. Nu kan enkel gezocht worden op onderwerp.
De ledenraad is benaderd door de NVST met vragen over het Specialisatie besluit van begin 2018. Afgesproken is dat nog een keer de toelichting op het besluit wordt opgenomen in de nieuwsbrief en dat de ledenraad zelf NVST informeert.
Vervolgens worden de notulen van de verschillende commissies voor kennisgeving aangenomen.

Mondeling wordt kort verslag gedaan van de bijeenkomst op 12 maart, georganiseerd door de actiegroep. Die bijeenkomst was positief en kende een hoge opkomst, waaronder ook vertegenwoordigers van de ACM, VWS en ZN. De NVLF verenigingsmanager was hier als toehoorder bij aanwezig. De actiegroep heeft zijn zegje daar goed kunnen doen. In de nieuwsbrief van 26 maart is verslag gedaan.

Naar aanleiding van het verslag van 6 december 2018 wordt ingegaan op het gesprek met de audiologische centra. Zij kampen met niet invulbare vacatures, m.n. voor psychologen en klinisch fysici. Dit leidt tot wachtlijsten en wachttijden. Voor het overige worden verslag en actiepuntenlijst ongewijzigd vastgesteld.

Het jaarverslag 2018 is het volgende punt op de agenda. De Ledenraad vindt het een helder en informatief stuk, dat verdient om gelezen te worden! De Ledenraad roept iedereen op het jaarverslag te lezen, omdat het een goed beeld geeft van wat de NVLF doet.

De (aangepaste) onkostennota 2019 wordt goedgekeurd, waarna de Ledenraad zich buigt over de projectenlijst 2019, een handig overzicht van de verschillende projecten die er lopen en wie er vanuit de NVLF eerst verantwoordelijke voor is en welk VB-lid portefeuillehouder is. De projectenlijst is een steeds terugkerend agendapunt bij de Ledenraad.

Het voorstel om twee leden te royeren wegens wanbetaling wordt na schriftelijke anonieme stemming aangenomen. De Ledenraad stelt vast dat hierin zorgvuldig is gehandeld.

Twee leden van de Ledenraad zullen deelnemen aan het gesprek met een kandidaat voor het VB. Betreft een kennismakingsgesprek met een door het VB voorgedragen kandidaat. Er bleken namelijk geen officiële sollicitaties op de vacature binnengekomen te zijn.

Hierna wordt vanuit de districten aangegeven dat er wat commentaar is op de poster voor de dag van de logopedie, het zou te veel over kinderen gaan. De Ledenraad is deze mening niet toegedaan. Er zijn nauwelijks kranten geweest die het persbericht (artikel) hebben overgenomen.

De Docentendag die 14 maart jl plaatsvond is goed en positief verlopen. Ook wordt medegedeeld dat de Studentenraad goed loopt. Er is veel energie en de leden ervan zijn enthousiast.

De Ledenraad roept de leden op aanwezig te zijn op de districtsbijeenkomsten die de komende maanden worden georganiseerd. Drie thema’s komen aan de orde: netwerken, logopedie en toekomst en effectief werken.

Bij de rondvraag komt de vraag aan de orde hoe je het aantrekkelijk maakt om in de praktijk te werken. De Ledenraad adviseert deze vraag mee te nemen in de discussie over logopedie en toekomst. Denk daarbij out of the box, creatief, ondernemen met lef!

De kwaliteitstoets bevindt zich in de eindfase. Zorgverzekeraars hebben een groot deel van de eisen van de NVLF ingewilligd. Nu moet er nog hier en daar fijn geslepen worden. Aan informatie voor de leden wordt nu gewerkt. Er zijn complimenten voor een beleidsadviseur.

Mariëtte Piepers zal vanuit de Ledenraad deelnemen aan de Programmacommissie voor het congres 2019.

Tot slot wordt medegedeeld, dat er een kostenonderzoek gaat plaatsvinden, aangeboden door ZN. De NVLF heeft al voorwerk verricht en is nu bezig met een calculatiemodel, dat uiteraard nog in de praktijk zal worden getoetst.

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor eenieders inbreng de vergadering, maar niet dan nadat bloemen worden overhandigd aan Lia Terpstra, een nieuw lid van de Ledenraad.