Log in
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor iedereen. Aanwezig zijn tien raadsleden, vier bestuursleden, de verenigingsmanager en de notulist. De overige raads- en bestuursleden zijn om verschillende redenen afwezig.
Redactie

Aan de agenda worden drie punten toegevoegd: werving nieuw lid VB, nieuws over de kwaliteitstoets en deelname vanuit de Ledenraad aan de Programmacommissie voor het congres 2019. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Bij de mededelingen en ingekomen stukken komt de open brief van een kwaliteitskring aan de orde, waarin vragen worden gesteld over het nieuwe kwaliteitssysteem van het KP. Het kwaliteitssysteem is aangepast op basis van de kritiek vanuit de leden en is in dat opzicht ook aanzienlijk verbeterd. We zullen dit nog regelmatig moeten uitleggen en toelichten.
Naar aanleiding van een opmerking uit de Ledenraad zal gekeken worden, of nieuwsberichten makkelijker zijn terug te vinden. Nu kan enkel gezocht worden op onderwerp.
De ledenraad is benaderd door de NVST met vragen over het Specialisatie besluit van begin 2018. Afgesproken is dat nog een keer de toelichting op het besluit wordt opgenomen in de nieuwsbrief en dat de ledenraad zelf NVST informeert.
Vervolgens worden de notulen van de verschillende commissies voor