Lees verder

Voor 1 april moeten de zorgverzekeraars het inkoopbeleid voor 2022 publiceren. Omdat de meeste overeenkomsten logopedie doorlopen in 2022 (Alleen Zilveren Kruis en ENO bieden voor 2022 een nieuwe overeenkomst aan), verwachten we geen grote wijzigingen in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor 2022.

Daarnaast vinden overleggen met de zorgverzekeraars plaats over de uitwerking van de werkagenda. Hieronder lees je een korte terugblik van de overleggen die hebben plaatst gevonden.


Zilveren Kruis

De afgelopen weken hebben Zilveren Kruis en NVLF meerdere overleggen gevoerd over de uitwerking van het kostenonderzoek en de werkagenda.
Tijdens het laatste overleg stond het stimuleren van digitale zorg in de logopedie centraal. Denk hierbij aan het stimuleren van zowel digitale consulten als digitale middelen voor de patiënt om tussentijds te oefenen, onder interactieve begeleiding van de logopedist. Het gaat om digitalisering in brede zin. Digitalisering kan onder andere bijdragen aan het verminderen van de wachtlijsten, met behoud van kwaliteit. De NVLF gaat een denktank organiseren waar ook Zilveren Kruis aan zal deelnemen.

We hebben er vertrouwen in dat Zilveren Kruis in haar inkoopbeleid ruimte biedt voor de uitwerking van de werkagenda.

ENO-Salland Verzekeringen
Begin februari vond een overleg plaats tussen ENO en de NVLF. Tijdens dit gesprek heeft ENO haar ideeën voor het inkoopbeleid 2022 toegelicht. De huidige overeenkomst is een eenjarige overeenkomst en ENO is voornemens om het huidige inkoopbeleid in grote lijnen voort te zetten. Hierdoor zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen te verwachten. ENO is voornemens om een tweejarige overeenkomst 2022/2023 aan te bieden.

Verder heeft de NVLF tijdens het overleg de eerste stappen voor de uitwerking van de werkagenda toegelicht.

ONVZ
Eind januari sprak de NVLF met ONVZ. Hieronder staan de belangrijkste bespreekpunten van dit overleg.

Naturapolis JAAAH.
Tijdens het overleg kwam de nieuwe naturapolis JAAAH. ter sprake. Tijdens het aanbieden van de overeenkomst van ONVZ was nog niet duidelijk dat ONVZ het nieuwe label JAAAH. zou lanceren. In verband met de lancering van JAAAH. is ONVZ bereid coulant te zijn met het aanvragen voor een overeenkomt nadat het aanbod vervallen is. Een praktijk kan een contractaanvraag doen, met onderbouwing waarom deze eerder niet is getekend op het moment van aanbieden.

Wachtlijsten
ONVZ krijgt geen meldingen van wachtlijsten. De verzekeraar heeft zorgconsulenten die patiënten kunnen helpen wanneer zij te maken krijgen met een wachtlijst.

Inkoopbeleid ONVZ 2022
De huidigeovereenkomst loopt door tot 2023. Daarom zijn er geen wijzigingen in het inkoopbeleid. Wel  heeft de NVLF de wens voor de inkoop van de kwaliteitscyclus toegelicht.

Vergoeding digitale zorg logopedie
ONVZ geeft aan dat de logopedische zorg kan plaatsvinden via digitale zorg. Daarbij wordt benadrukt dat de digitale zorg qua inhoud, kwaliteit en veiligheid gelijk moet zijn aan die van de reguliere zorg. Bij ONVZ bestaat de wens voor monitoring. Deze wens wordt gedeeld door de NVLF.

VGZ
Er is de afgelopen maanden twee keer overlegd met VGZ. Tijdens deze overleggen stond de uitwerking van de werkagenda centraal. Ook is gebrainstormd over het inzetten van eHealth.

Verder heeft VGZ  haar ideeën rondom het inkoopbeleid 2022 toegelicht. Omdat de huidige overeenkomst een tweejarige is, vinden er geen grote wijzigingen plaatst. Zolang er nog geen landelijk behandelindex is zal de behandelindex geen onderdeel vormen van het inkoopbeleid van VGZ.

CZ
Samen met CZ is gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een tweede module. Vanaf 2021 heeft CZ gekozen voor één meerjarige basisovereenkomst logopedie van vier jaar. Aanvullend op deze basisovereenkomst is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een module. De achterliggende gedachte van deze module is dat praktijken die zich op een bepaald vlak extra inspannen in aanmerking kunnen komen voor een toeslag. Bij de module Transparantie gaat het om praktijken die zich toetsbaar en transparant opstellen en zich inspannen voor het meten van patiëntervaring. Op die manier hoopt CZ steeds meer inzicht te krijgen in kwaliteit van zorg en waarde voor de patiënt en de verzekerde.

Bij het vormgeven van een tweede module is de insteek van CZ de ontwikkeling ten behoeve van kwaliteit en/of innovatie te stimuleren. Deze insteek sluit aan bij de werkagenda logopedie. Het uitwerken van een tweede module zal op z’n vroegst voor het inkoopbeleid 2023 gerealiseerd zijn.