Log in

Na de afmelding van de klankbordgroep bijeenkomst van 19 mei kreeg de NVLF diverse teleurgestelde reacties vanuit logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs. Zij hadden juist behoefte aan een bijeenkomst vanwege de onvrede over de cao PO. Daarom is op 28 juni een extra klankbordbijeenkomst georganiseerd voor de O.

Tijdens de klankbordbijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij de nieuwe cao PO en cao VO. Ten tijde van de bijeenkomst lag er een nieuwe cao PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs) voor ter accordering. In deze cao wordt de loonstijging van 4,75% per 1 juli 2022 in het VO doorgetrokken in de cao PO. Tevens krijgen de werknemers in het PO komende maand eenmalig 500 euro overgemaakt naar rato van de werktijdfactor en zijn er afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof.

Het knelpunt voor de logopedisten zit met name in