Lees verder

De Klankbordgroepen komen tweemaal per jaar bijeen om op basis van een gemeenschappelijk te bepalen agenda van gedachten te wisselen.

Donderdag 3 juni vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst van 2021 plaats. De opkomst was hoog: zo’n 25 leden, die de drie werkvelden vertegenwoordigen, namen deel aan de online sessie.

Na een plenaire introductie van NVLF-voorzitter Michel Dutrée, gingen de leden per werkveld uiteen om 60 minuten de actualiteiten te bespreken met het aanwezige bestuurslid en een  beleidsadviseur van de NVLF. Per werkveld kwamen diverse onderwerpen aan bod:

Eerstelijn
Het KP wordt besproken, men mist enige flexibiliteit. NVLF geeft aan dat dit signaal wordt besproken met het KP. Er wordt gevraagd of de kwaliteitscyclus verlengd? De 1e cyclus loopt eind volgend jaar af. De NVLF geeft aan dat begin volgend jaar de kwaliteitscyclus wordt geëvalueerd. Gezien de positieve reacties verwacht zij dat de cyclus niet gewijzigd zal worden.

Er wordt gesproken over Nivel Zorgregistratie, men vraagt of deelname verplicht voor deelname kwaliteitscyclus? NVLF geeft aan dat dit één van de verplichte ambities is. Er zijn prakijken die deelname zien als een bedreiging omdat de zorgverzekeraars dan te veel inzicht krijgen in de data logopedie. De data is gebaseerd op de declaratiegegevens. Het zijn dus al cijfers waarover de zorgverzekeraars beschikken.

NVLF gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om meer data aan te leveren bij het Nivel, te denken aan een tweede diagnosecodering. Dit kan wel meer administratieve lasten opleveren bij de deelnemende praktijken.

De zittingstermijn van de klankbordgroep komt ter sprake. Klankbordleden kunnen na een termijn van jaar niet nog een keer verlengen. Enkele leden spreken daarover hun teleurstelling uit.

Het onderwerp 1e lijn en de agenda’s onder schooltijd komt aan de orde

De kinderlogopedisten in de praktijk van een van de klankbordgroepleden hebben grote moeite om de agenda in de ochtend vol te krijgen. Veel ouders willen niet, mogen de school nog niet in om hun kind op te halen, etc. Gevraagd wordt wat we hier als beroepsgroep aan kunnen doen? Hoe kunnen we de scholen er landelijk op attent maken dat logopedie best kan en mag en soms moet onder schooltijd? Of moeten de we de zorgverzekeraars vragen om minder moeilijk te doen over schoollocaties?

Er wordt opgemerkt dat beleid per schoolbestuur en schoolinspecteur verschillend is. Het kan ook per streek verschillen. Belangrijk om hierover met de school af spraken te maken.
Een lid merkt op dat het een voordeel is om dependance op scholen te hebben. Dan is een kind korter vanuit de klas dan als het naar de praktijk moet komen. Een ander lid mist wel solidariteit van collega praktijken die om deze reden zonder overleg op een school gaan vestigingen. Ze verwacht hier meer beleid van de NVLF op. De NVLF herkent deze signalen. Bij de herziening beroepsprofiel en beroepscode wordt dit signaal meegenomen.

Er is een brief uitgegaan vanuit PPN aan Mariette Hamer. Er wordt gevraagd naar de uitkomst. Er wordt aangegeven dat de brief verstuurd is. Het is nu afwachten of de informateur of formateur de brief ter harte neemt.

Er worden vragen gesteld over de lage tarieven voor telelogopedie van Menzis en wat de NVLF hierin kan betekenen. De NVLF geeft aan dat het een bekend probleem. Het onderwerp komt in elk commissie van overleg ter sprake.

In achterstandswijken is de werkdruk groter per cliënt. In het onderwijs is hiervoor al een oplossing, scholen krijgen via de zogenaamde gewichtenregeling meer budget voor achterstandsleerlingen. Dit zou voor logopedisten die werken met achterstandsleerlingen (lees: kind met laagopgeleide ouders)  ook nodig zijn.
Er is op dit moment weer meer aandacht voor ongelijke kansen in het onderwijs. Er wordt gevraagd of er ook aandacht en extra budget gevraagd worden voor de rol van de logopedist bij de ongelijke kansen voor kinderen met een spraak-taal probleem. De NVLF geeft aan dat het probleem bekend is bij de NZa en de zorgverzekeraars. Alle paramedische beroepsgroepen lopen tegen deze situatie aan. De NVLF heeft met de NZa afgesproken dat er gekeken wordt of er een pilot kan starten om te onderzoeken hoe dit opgepakt kan worden.

Gezondheidszorg
Behandeling van Covid-19: vanwege de vaccinaties zien we minder infecties. In de eerste lijn wel post-covid infecties in behandeling. Er wordt besproken hoe de klankbordgroep leden dit ervaren en of er nog nieuws is.

Aangegeven wordt dat het prospectief onderzoek loopt inclusie 19 juni af. Retrospectief wordt nu vormgegeven, moet nog goedgekeurd worden.  De ontwikkeling van twee richtlijnen loopt.

Iedereen herkent verwijzing vanuit de specialisten vanuit het ziekenhuis naar GRZ en ELV-hoog. Deze zitten niet altijd in het pakket opgenomen waardoor men niet altijd kunnen behandelen.

Men bespreekt dat samenwerking met artsen/ specialisten/ huisartsen: de logopedische werkzaamheden en specialisaties bekend gemaakt moeten worden in artsenopleiding (volwassenen en ouderenzorg), specialisatie ouderengeneeskunde.

Er worden ervaringen gedeeld van digitale (NVLF) overleggen. Hier komt uit dat wat de overleggen opleveren heel verschillend is. Het wel vlotter verloopt dan een jaar geleden. Men mist de social talk dus alleen digitaal is geen optie. Het heeft zo zijn voordelen, vooral wat betreft locatie. Je hebt vooral tijdwinst in verband met reistijd.

Op de agenda staat ook de rol van de NVLF bij de IDDSI implementatie. Er is veel activiteit in het werkveld. Gevraagd wordt wat men nodig heeft vanuit de NVLF? Men verwacht steun vanuit de NVLF voor implementatie. Men wacht nog op de vertaling van IDDSI 2.0.

Aangegeven wordt dat in het werkveld implementatie vaak in samenwerking wordt gedaan met andere disciplines. Als voorbeeld wordt gegeven: Logopedie en diëtiek die samen optrekken voor implementatie. Vanuit het ziekenhuis is dat nu volledig geïmplementeerd. Voedingsassistenten zijn volledig geschoold. We testen elke 3 maanden om te proeven.

Het gebrek aan respons op vacatures wordt besproken: wat zijn de ervaringen van collega logopedisten en ontvangt de NVLF hier ook signalen van? De NVLF geeft aan deze signalen niet te krijgen, maar ze gaan het wel uitvragen dit jaar.

Verder komt ter sprake de toenemende werkdruk en de oplopende wachtlijsten op de polikliniek. En de invloed dat dit heeft op met name kwaliteitsverbetering, stagiaires, etc. Er komt momenteel geen formatie bij.

Er wordt aangegeven dat voor logopedisten een landelijke vereniging ziekenhuizen wordt gemist. Er wordt gesuggereerd om een Landelijk netwerk te worden, hier kunnen meer logopedisten bij aansluiten dan bij een kwaliteitskring. 

Onderwijs
Er wordt gestart met een samenvattende reactie op de verschillende onderwerpen die zijn ingebracht. Rode draad is de vraag of de NVLF meer kan doen voor de positie en waardering van de logopedisten in het onderwijs. In de organisatie van het onderwijs is in de laatste twee decennia erg veel veranderd, waarbij enorme beleidsvrijheid is ontstaan voor de schoolbesturen. Waar ooit in de vorm van de zogenaamde minutenwals bepaald was hoeveel formatie een school voor SO of SBO in dienst moest hebben is nu in wet- en regelgeving geen enkel aanknopingspunt meer te vinden op grond waarvan we zouden kunnen acteren. De verandering in de praktijk is geleidelijk gegaan, waarbij met name de invoering van het passend onderwijs en de bezuinigingen tot een versnelling hebben geleid van de terugloop logopedisten in het onderwijs.

De NVLF heeft daarop gereageerd met position statements waarin we het belang van de logopedist in het onderwijs onderbouwen. Inmiddels zijn we tien jaar verder en zien we dat de ontwikkeling is doorgegaan en dat met de beleidsvrijheid, ook binnen de samenwerkingsverbanden, er een steeds grotere variatie in de praktijk is ontstaan. Iedere situatie is verschillend. Dat betekent dat staan voor de logopedie ook om een op die situatie toegeschreven aanpak vraagt, dat kunnen we niet in één statement over de positie van de logopedist vangen. Daarom hebben we een werkgroep toekomst logopedie in het onderwijs gestart die in zal gaan op de vraag: hoe kan de NVLF leden ondersteunen om in hun eigen situatie een passende plek voor de logopedie in het onderwijs te realiseren. We zullen daarbij meer het accent leggen op het belang van logopedie voor het kind dan op de logopedist.

De werkgroep start in juni, er is een gevarieerde groep gevonden waaronder enkele leden van de klankbordgroep.

De waardering voor logopedisten uit zich ook in de inschaling voor de salariëring. Twee jaar geleden is in de CAO een nieuwe functiebeschrijving voor de logopedist opgenomen. Vorig jaar dienden de werkgevers bestaande functies te herijken. We zien dat daar een mooie stap is gemaakt, schaal 8 voor logopedist is vrijwel verdwenen en hier en daar is schaal 10 geïntroduceerd waarmee twee belangrijke wensen van de NVLF zijn gerealiseerd. Wel is ook hier een grote vrijheid voor werkgevers, ieder maakt een eigen functiehuis, de functiebeschrijvingen in de CAO zijn ‘voorbeeldomschrijvingen’. We zien dat in veel situaties  logopedisten zichzelf hard moeten maken om een passende functieomschrijving te krijgen. Het bureau heeft het afgelopen jaar veel werk gestoken in de ondersteuning daarvan.

We zien dat er een groot aantal logopedisten met de inschaling in schaal 9 nog niet tevreden is en schaal 10 passender vinden. Er zijn weinig werkgevers die dat honorering. Logopedisten zien hier een scheefgroei in vergelijking tot leraren. Dat zien we ook bij ander niet onderwijzend personeel, zoals intern begeleiders en decanen. De NVLF trekt daarom binnen vakbond FvOV samen op met hun belangenorganisaties. Dat heeft er toe geleid dat het verschil on beloning tussen leraren en niet leraren in het PO nu weer op de agenda staat van het CAO overleg PO. Dit overleg zit helaas muurvast, in het algemeen maar ook specifiek op dit punt hebben werkgevers en werknemers een zeer verschillende kijk op de zaak.

Er wordt gevraagd of de NVLF de specifieke situatie bij Kentalis kent waar de MR niet heeft ingestemd met de door het bestuur voorgestelde functiebeschrijving logopedist. Vanuit het bureau is er veel contact geweest met diverse logopedisten over deze zaak maar was nog niet bekend met de laatste ontwikkeling die vers van de pers ter tafel komt: het bestuur van Kentalis wil geen recht doen aan de wensen van de MR en heeft er voor gekozen de zaak voor te leggen aan een geschillencommissie. Het is heel mooi hoe de MR van Kentalis door zet om passende functieomschrijvingen voor de logopedisten (en enkele andere functies) te krijgen.

Er blijken verschillen te zijn tussen de verschillende instellingen die zijn aangesloten bij SIMEA (de samenwerking tussen cluster 2 instellingen). De suggestie wordt gedaan dat het goed zou zijn dat er binnen SIMEA verband ook overleg tussen logopedisten zou zijn. Vanuit het bureau zal navraag worden gedaan of er al zo’n overleg bestaat.

Er wordt ook gesproken over de wachtlijsten, ook bij de audiologische centra. Ook hier geldt dat de situatie in iedere regio uniek is en dat het dus van belang is om binnen je eigen regio de afstemming te zoeken. Voor logopedisten betekent dat ook over de grenzen van eerste lijn, onderwijs en preventie heen. Zoek elkaar op, maak samen een beeld van de situatie en wat er nodig is om dat aan ta pakken. Dan kom je wel aan tafel. Zie bijvoorbeeld het Netwerk Amsterdamse Logopedisten, die zitten nu ook tafel bij de wijkteams, nu verenigen zij alleen de eerste lijn, het zou mooi zijn, zeker in deze afstemming met welzijn en gemeente dat ook de onderwijslogopedisten hier vertegenwoordigt worden.      

Er wordt geconstateerd dat er zich nog geen nieuwe leden hebben gemeld voor deze klankbordgroep. Er wordt aangegeven dat leden best bereid zijn in de werving ook een actieve rol te spelen, bijvoorbeeld door een filmpje te maken. Andere geven aan daar al heel actief in te zijn geweest.

Er is vooraf een suggestie gedaan om tot een andere indeling van de klankbordgroepen te komen:

Bij de klankbordgroep gezondheidszorg waren weinig logopedisten die met kinderen werken. Bij de logopedisten van de gezondheidszorg ging het vooral over de ziekenhuizen, revalidatie en ouderenzorg voor volwassenen. De gezondheidszorg voor kinderen (zintuigelijk beperkt, verstandelijk beperkt, JGZ en GGZ) is nauwelijks vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Het zou fijn zijn als logopedisten werkzaam in de gezondheidszorg ook een eigen plek krijgen in de klankbordgroep. Die groep voelt zich vaak ondervertegenwoordigd bij de NVLF. Je kunt er ook voor kiezen om de indeling voor de klankbordgroep te veranderen: praktijkeigenaren, logopedie voor volwassenen en logopedie voor kinderen.

Hier komen we volgende keer op terug.

Volgende klankbordgroep graag aandacht voor de vraag hoe er meer passend scholingsaanbod voor onderwijs logopedisten en preventieve logopedisten kan komen.

Lees meer over de Klankbordgroepen.