Lees verder
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.

De vraag van deze week is: Ik had in 2019 een contract met zorgverzekeraar X. In 2020 heb ik echter geen contract meer met zorgverzekeraar X. Heeft dat consequenties voor de vergoeding van behandelingen van patiënten van deze zorgverzekeraar die in 2019 zijn gestart en in 2020 nog doorlopen?

Antwoord: Van belang is in dit verband artikel 13 lid 5 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dit artikel is het volgende bepaald: ‘Indien een overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een aanbieder als bedoeld in het eerste lid wordt beëindigd, houdt een verzekerde die op het moment van beëindiging van de overeenkomst zorg ontvangt van deze aanbieder, recht op zorgverlening door die aanbieder voor rekening van deze zorgverzekeraar’.

Achtergrond van deze bepaling is dat een verzekerde voor rekening van de zorgverzekeraar het recht heeft om zorg te blijven ontvangen van een zorgaanbieder met wie de zorgverzekeraar een contract heeft beëindigd. Beëindiging van het contract mag er niet toe leiden dat de verzekerde een andere zorgaanbieder moet kiezen.

Beëindiging heeft dus geen consequenties voor de vergoeding van de behandeling, wanneer in 2019 reeds aangevangen behandelingen nog doorlopen in 2020. De behandelingen mogen (onafgebroken) worden ‘afgemaakt’ tegen de voorwaarden zoals die golden in 2019.

Wel kan het zijn dat de patiënt – op grond van de polisvoorwaarden – de nota eerst zelf dient te betalen.

En in vervolg op bovenstaande vraag:
En hoe zit het met de hoogte van de vergoeding van behandelingen van patiënten die in 2020 nog worden ‘voort’-behandeld en die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar X? Geldt als vergoeding het tarief dat voor 2019 was overeengekomen of is sprake van een nieuw tarief?

Antwoord: Voor lopende behandelingen die zijn gestart in 2019 geldt dus dat deze in 2020 mogen worden ‘afgemaakt’ tegen de voorwaarden zoals in 2019. Dat betekent dat de in 2020 uitgevoerde behandelingen worden vergoed tegen het tarief van 2019. In dit jaar was nog wel sprake van gecontracteerde zorg en zodoende gelden voor de lopende behandelingen de gemaakte afspraken uit 2019. De in artikel 13 lid 5 van de Zorgverzekeringswet neergelegde verplichting van de zorgverzekeraar om de lopende behandeling met een (inmiddels) niet-gecontracteerde zorgaanbieder te vergoeden, vloeit ook voort uit het in 2019 met de zorgaanbieder aangegane contract. Voor 2020 is geen nieuw contract overeengekomen en zijn geen nieuwe afspraken gemaakt. Er geldt in die zin dus ook geen nieuw tarief.