Lees verder

De NVLF wordt bestuurd door het Verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging als geheel. Het verenigingsbureau voert de activiteiten van de vereniging uit. Er zijn twee statutaire commissies: de commissie Sociaal-Economische Belangenbehartiging en de commissie Vakinhoud. Eén van de leden van het verenigingsbestuur fungeert als voorzitter van een statutaire commissie.

NVLF zoekt twee nieuwe bestuursleden. In augustus 2021 zal Manon van der List aftreden en Gretha Donkerbroek in juni 2022. Voor beide bestuursleden geldt dat zij dan hun maximale twee termijnen van vier jaar hebben vervuld. Manon vertegenwoordigt de eerste lijn en Gretha de gezondheidszorg. We zoeken vroegtijdige opvolging, zodat nieuwe bestuursleden goed en gefaseerd kunnen worden ingewerkt.

Het officiële wervingsproces is onderstaand beschreven en in de bijlage.
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf logopedisten te weten Manon van der List, Gretha Donkerbroek, Janneke de Waal, Janet Klaster en Maaske Treurniet. Michel Dutrée is onafhankelijk voorzitter. Margot van der Veen is als student-lid aanwezig bij de bestuursvergaderingen.
Het bestuur werkt goed en constructief samen met zowel de ledenraad als het bureau.
Bestuursleden kunnen opdrachtgever van (middel)grote projecten zijn, die door het bureau worden uitgevoerd. Het bestuur wil graag nog meer zichtbaar voor leden zijn. Dit betekent dat een bestuurslid kan deelnemen aan bijeenkomsten, werkgroepen, etc waar zij de NVLF vertegenwoordigt.
Haar belangrijkste aandachtspunten zijn momenteel de uitvoering van de bestuurlijke akkoorden en de NVLF ambities 2027.

1. Algemene doelstelling NVLF
De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie stelt zich ten doel:
– als beroepsorganisatie de logopedie in de meest ruime zin te bevorderen en de belangen van haar
leden na te streven, zowel vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en andere maatschappelijke
terreinen;
– het bevorderen van een kwalitatief hoog niveau van de logopedie, en al hetgeen met vorenstaande
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

2. Samenstelling en vergaderfrequentie verenigingsbestuur
Het verenigingsbestuur bestaat uit ten hoogste zeven personen. Daarnaast is het mogelijk
maximaal twee personen gedurende een bepaalde periode als toehoorder aan het bestuur toe te
voegen. De bestuursleden worden benoemd door de ledenraad. Het verenigingsbestuur kent momenteel een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Er is gekozen voor een onafhankelijk voorzitter. Voor het overige worden bestuursleden uit de gewone leden benoemd. De bestuursleden verdelen in onderling overleg de portefeuilles.

Het vervullen van een verenigingsbestuursfunctie en het lidmaatschap van de Ledenraad is onverenigbaar.
Het verenigingsbestuur vergadert maandelijks en altijd op de maandagavond. Het verenigingsbestuur is aanwezig bij de ledenraadsvergaderingen. Leden van het verenigingsbestuur zijn ook aanwezig bij kwaliteitskringbegeleidersdagen, klankbordgroep bijeenkomsten, de jaarlijkse districtsbijeenkomsten van de NVLF (Zomertoer) en het jaarcongres. Een bestuurslid besteedt minstens 4 uur per week aan de invulling van haar bestuurstaken.

3. Taakstelling verenigingsbestuur
Het verenigingsbestuur heeft de volgende kerntaken:
– Het algemeen beleid en het geven van leiding aan de vereniging.
– Het formeel vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe.
– De verantwoordelijkheid voor de administratie en financiën van de vereniging.
– Verantwoording afleggen aan de ledenraad over de wijze waarop is bestuurd.

4. Functievereisten verenigingsbestuurslid
– academisch en/of HBO denk- en werkkader;
– bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan buiten de logopedie;
– uitstekende kennis van het werkveld logopedie en de ontwikkelingen die daarin spelen op
zowel centraal als decentraal niveau;
– zichtbaar betrokken bij voor de NVLF relevante maatschappelijk ontwikkelingen;
– draagt actief de doelstellingen van de NVLF uit;
– in staat het integrale belang van de NVLF te laten prevaleren boven individuele of
deelbelangen binnen de vereniging;
– in staat compromissen te sluiten;
– draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en het delen van informatie en kennis met anderen;
– integer en vermijdt belangenverstrengeling;
– besluitvaardig;
– communicatief en netwerkvaardig;

Voor de taak van vicevoorzitter is bestuurlijke ervaring als voorzitter een pre.

5. Beloning
Deze is conform de NVLF nota onkostenvergoeding.

 

Meer informatie over de functie
Inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij de heer Boudewijn de Ridder,
verenigingsmanager van de NVLF, per email via b.deridder@nvlf.nl of telefoon 06-45.182.852.

Reageren
Kandidaten kunnen hun motivatie en CV voor 1 juni 2021 sturen aan: Boudewijn de Ridder, b.deridder@nvlf.nl

Bijlagen:
Benoemingsprotocol NVLF bestuursleden