Lees verder
Eind deze week ontvang je van CZ een brief over de tarieven voor 2020. In de overeenkomst 2019/2020 is opgenomen dat CZ de tarieven zal indexeren voor 2020 als wordt voldaan aan de voorwaarden voor de PREM. CZ heeft gegevens (procesinformatie) van het meetbureau ontvangen over het eerste half jaar van 2019.

Deze gegevens van het meetbureau zijn beoordeeld waarbij per praktijk is gekeken naar de volgende drie onderdelen:

  1. Of de praktijk een overeenkomst heeft gesloten met een gecertificeerd meetbureau.
  2. Of de praktijk toestemming heeft gegeven voor het doorleveren van procesinformatie aan CZ.
  3. Het aantal PREM-vragenlijsten dat is uitgezet.

Wat valt op?

Uit de analyse bleek dat ongeveer 30% van de praktijken geen overeenkomst met een meetbureau heeft afgesloten. Zowel CZ als de NVLF zijn geschrokken van dit percentage.
Ook de verplichting om minimaal 30% vragenlijsten uit te zetten bij de patiënten in het eerste half jaar van 2019 heeft 40% van de praktijken niet gehaald. Hierbij is gecorrigeerd voor patiënten die geen toestemming hebben verleend voor deelname aan het onderzoek. CZ en de NVLF willen praktijken die de PREM wel minimaal bij 30% van de behandelde patiënten heeft uitgezet complimenteren.

Reactie NVLF

De NVLF is van mening dat het uitzetten van een PREM onderdeel is van het dagelijks werk. De PREM geeft inzicht in hoe patiënten de zorg of ondersteuning hebben ervaren. De resultaten geven concreet aan op welk onderdeel kansen liggen om verder te verbeteren. Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg.
De NVLF vindt dat ondanks de lage tarieven de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars moeten worden nagekomen. Het niet-nakomen van de afspraken verslechtert onze geloofwaardigheid.

Evaluatie naar aanleiding van resultaten

De NVLF gaat in overleg met de meetbureaus en praktijken om te onderzoeken waarom er zo weinig vragenlijsten zijn uitgezet. Mogelijk is er onduidelijkheid over de inclusie- en exclusiecriteria. Want ook dit resultaat verbaast de NVLF omdat in principe het uitzetten van vragenlijst automatisch zou moeten verlopen.
Volgens de werkinstructies PREM kunnen patiënten (afhankelijk van de duur van de behandeling) op meerdere momenten tijdens de behandeling een vragenlijst ontvangen.

Tarieven 2020

In de overeenkomst 2019/2020 heeft CZ aangegeven dat zij de tarieven zal indexeren als praktijken aan de voorwaarden voor de PREM voldoen. CZ heeft laten weten dat zij 2019 zien als een aanloopfase voor de invoering PREM. Dit houdt het volgende in: CZ zal bij praktijken die niet voldoen aan de voorwaarden voor de PREM hieraan in 2020 geen consequenties verbinden voor de tarieven. CZ groep gaat ervan uit dat de praktijken die nu niet voldoen aan de voorwaarden zich alsnog op zo kort mogelijke termijn inspannen om de PREM wel (voldoende) uit te gaan zetten. En dat deze data voor CZ inzichtelijk worden gemaakt.